Kmetijstvo objavil

162. Redna seja Vlade RS

Vlada RS je na 162. redni seji izdala Uredbo o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2012. Uredba natančneje določa postopke v
zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter
podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo. Vključuje postopke za
izvedbo ukrepov kmetijske politike, ki so prilagojeni spremembam EU
predpisov in spremembam nacionalnih predpisov, ki določajo ukrepe
kmetijske politike in navzkrižno skladnost.

Uredba IAKS
2012 ima glede na Uredbo IAKS za leto 2011 nekaj pomembnejših sprememb.
Zaradi finančnih omejitev se podatkov in navodil za uveljavljanje
ukrepov kmetijske politike ne pošilja po pošti nosilcem kmetijskih
gospodarstev kot v preteklih letih, temveč se jih objavi le na spletni
strani. Začetek vnosa zbirnih vlog se začne prej – 27. februarja in
zaključi 6. maja  2012, tako da bodo imeli nosilci kmetijskih
gospodarstev in kmetijska svetovalna služba dovolj časa na razpolago za
svetovanje in elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog. Z uvedbo
avtomatskega zahtevka za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih
govedi (ERG) se postopek uveljavljanja tega ukrepa poenostavi – zahtevke
za potencialno upravičene živali se vlaga v okviru zbirne vloge, odobri
pa na osnovi podatkov v centralnem registru govedi in ugotovitev
kontrol na kraju samem. Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo
poskrbeti, da podatke v zvezi z govedom pravočasno sporočijo v centralni
register govedi. Postopek določitve povprečne letne obtežbo z živino na
kmetijskem gospodarstvu za podukrepe KOP je usklajen z načinom izračuna
letnega vnosa dušika. Nekoliko je poenostavljeno sporočanje podatkov o
staležu prašičev na B obrazcu s katerim kmetje sporočajo število rejnih
živali na kmetijskem gospodarstvu na 1. februar. Zaradi ukinitve
proizvodno vezanih plačil in uvedbe avtomatskega zahtevka za ERG ter
uvedbe novega podukrepa KOP se je nekoliko spremenila vsebina zbirne
vloge in posamezni obrazci.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook