Bolezni objavil

171. redna seja Vlade RS

Vlada RS je na 171. redni seji izdala Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v
RS 2007-2013 in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih
za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. Vlada je tudi podprla Predlog
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št
774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot
Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, perutninsko
meso, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke.

Spremembe Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013

Uredba predstavlja podlago za izvajanje Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013 (OP 2007-2013).
Uredba
prinaša nov ukrep za prilagoditev slovenske ribiške flote na osi 1 OP
2007-2013, to je trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti. Cilj izvajanja
tega ukrepa je ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov,
kar bo omogočeno z vzpostavljanjem ravnovesja med ribolovnimi
kapacitetami in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi. V skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L 223, 15.
8. 2006) je mogoče ta ukrep izvajati le v okviru Načrta za prilagajanje
ribolovnega napora (NPRN). NPRN predstavlja terminski načrt za izvajanje
ukrepov za prilagoditev ribolovnega napora na trajnostno raven in med
drugim vsebuje cilje teh prilagoditev, skupaj z indikatorji za njihovo
merjenje, ki bodo doseženi v obdobju 2011-2013. Vlada je NPRN s sklepom
34200-5/2011/3 sprejela 15. 12. 2011. V NPRN je opredeljeno, da presežni
ribolovni napor izvajajo plovila, ki lovijo z naslednjim ribolovnimi
orodji: zaporne plavarice (PS), pelagične vlečne mreže, upravljane z
dveh plovil (PTM), stoječe zabodne mreže (GNS), trislojne mreže (GTR) in
pridnene vlečne mreže s širilkami (OTB). K izvajanju tega ukrepa bodo
lahko pristopili le tisti ribiči, ki so bili v obdobju pred oddajo vloge
izkazovali zadostno aktivnost in ulov  s temi ribolovnimi orodji. Na
dan 1.1.2012 je bilo v slovenski ribiški floti 186 plovil, v letu 2011
pa je bila aktivnih manj kot polovica.
Z izvajanjem tega ukrepa je
predvideno trajno zmanjšanje ribolovne kapacitete, ki se v skladu z
zakonodajo EU izraža v bruto tonah (BT) in s pogonsko močjo motorjev
(kW). Z izvajanjem ukrepa se bo trajno zmanjšalo število ribiških plovil
v slovenski ribiški floti na dva načina: z razrezom plovil (fizično
uničenje plovila) in s prerazporeditvijo ribiških plovil v dejavnosti
izven ribištva. Lastniki plovil bodo za izvedbo tega ukrepa prejeli
premijo, ki predstavlja nadomestilo za trajno ukinitev ribolovnih
dejavnosti. V primeru prerazporeditve plovila bo upravičencu pripadlo 70
% premije, ki bi jo prejel v primeru, če bi to plovilo upravičenec
razrezal. Izvajanju tega ukrepa je za naslednji dve leti namenjenih
okoli 2. 200.000 evrov javnih sredstev. Na podlagi uredbe bo objavljen
javni razpis, katerega del bo tudi Nacionalna shema za trajno ukinitev
ribolovnih dejavnosti, ki bo določila najvišji možni nivo skupne bruto
tonaže, ki bo trajno umaknjena iz slovenske ribiške flote.

Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v
letih 2010-2013

Vlada je izdala Uredbo in določila njeno prečiščeno besedilo. Predlog Uredbe določa:

da na najožjih vodovarstvenih območjih za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega polja, Selniške dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške
dobrave in Dravskega polja, Dravsko-ptujskega polja, Apaškega polja,
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, Rižane ter vodonosnikov za
območja občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč upravičenci
zaključene petletne obveznosti za izvajanje kmetijsko okoljskih
podukrepov ozelenitev njivskih površin in pokritost tal na
vodovarstvenem območju ne morejo podaljšati;
– način uveljavljanja plačil za kmetijsko okoljski podukrep košnja strmih travnikov;
– posebnosti na območjih vodnih teles podzemnih voda;
– obdobje veljavnosti certifikata za integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje.
Uredba
v prilogi 1, ki se nanaša na pogoje za izvajanje kmetijsko okoljskih
podukrepov, določa tudi, da je natančnejši vpogled v najožja
vodovarstvena območja mogoč na spletnih straneh ministrstva.

Stališče
vlade k spremembi uredbe o odprtju in zagotavljanju upravljanja
določenih tarifnih kvot za visoko kakovostno goveje in prašičje meso,
perutninsko meso, pšenico in soržico, otrobe, pelete ter druge ostanke

Slovenija
podpira uskladitev določb obstoječe uredbe z določbami Pogodbe o
delovanju Evropske unije (PDEU) v delu, ki se nanašajo na določbe 290.
in 291. člena.
Slovenija se zavzema za vključitev jasnejšega
besedila o sodelovanju Komisije s strokovnjaki držav članic pri pripravi
delegiranih aktov v uvodne določbe predloga uredbe. Glede splošnih
določb v zvezi s trajanjem pooblastila Komisiji za sprejem delegiranih
aktov, možnostmi preklica in postopka ugovora Slovenija predlaga, da se
trajanje pooblastila časovno omeji.
Namen predloga uredbe je predvsem
uskladitev z Lizbonsko pogodbo. S spremembo uredbe se določajo
delegirana in izvedbena pooblastila Komisije v Uredbi Sveta (ES) št.
1217/2009, glede na razlikovanje med prenesenimi in izvedbenimi
pooblastili Komisije, uvedeno s členoma 290 in 291 PDEU ter vzpostavlja
ustrezni postopek za sprejetje zadevnih aktov.

MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook