Kmetijstvo objavil

172. redna seja Vlade RS

Vlada RS je na 172. redni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o
uvedbi dajatve za mleko in mlečne izdelke in določila prečiščeno
besedilo te uredbe ter podala soglasje k Programu dela in finančnemu
načrtu za leto 2012 Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
(IHPS), ki ga je sprejel svet javnega zavoda IHPS 9. 12. 2011. Vlada je
tudi podala soglasje k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah,
načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (KGZS) za leto 2011, št. 426-28/2010-1 z dne 20. 12.
2010, zadnjič spremenjenega s Spremembami in dopolnitvami Sklepa o
stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS za leto
2011, št. 014-13/2011-1 z dne 28. 3. 2011. Prav tako je vlada soglašala z
odstopom od izvedbe javnega naročila (JN) »Vzdrževanje naprav za
satelitsko spremljanje ribiških plovil« št. 585/11.

Spremembe Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne izdelke

S
spremembo uredbe se bo kmetijskim gospodarstvom, ki mleko oddajajo ter
neposredno prodajajo, dodelila dodatna mlečna kvota. V skladu z
zakonodajo EU se za prehod v obdobje brez mlečnih kvot državam članicam
povečuje mlečna kvota za 1 %  letno, tako znaša Skupna nacionalna kvota
za kvotno leto 2011/2012 v Sloveniji 605.992.922 kg, kar pomeni, da
Slovenija izrablja celotno kvoto okoli 90 % s proizvodnjo mleka.

V uredbi
je predlagano, da se dodatna kvota dodeli tistim upravičencem, ki so v
kvotnem letu 2010/2011 proizvedli več mleka, kot je njihova individualna
mlečna kvota. Zaradi povečanja nacionalne rezerve Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da se lahko dodelitev
izvede v kvotnem letu 2011/2012, in sicer kvota za oddajo do 30.000.000
kg, kvota za neposredno prodajo pa do 6.000.000 kg.

 

Soglasje vlade k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2012 Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter IHPS v primeru rebalansa
proračuna Republike Slovenije za leto 2012 ali drugih pomembnejših
sprememb sredstev na proračunskih postavkah, navedenih v Programu dela
in finančnemu načrtu za leto 2012, v dveh mesecih od uveljavitve teh
sprememb, vladi v soglasje predložita s spremembami vrednostno usklajen,
spremenjen in dopolnjen Program dela in finančni načrt za leto 2012
IHPS.

IHPS
opravlja dejavnost na področju raziskovalnega dela in eksperimentalnega
razvoja na področju naravoslovja in tehnologije, opravlja naloge javne
službe ter strokovne in druge naloge, za katere pridobi pooblastilo
oziroma imenovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter tržno dejavnost.

V letu
2012 je predvideno financiranje iz državnega proračuna v skupnem znesku
dobrih 1,2 milijona evrov (od tega znašajo sredstva za investicije
50.500 evrov), s tržno dejavnostjo naj bi IHPS pridobil dobrih  473
tisoč evrov, drugi prihodki so predvideni v skupnem znesku dobrih 4
tisoč evrov. Predvideni prihodki v letu 2012 znašajo dobrih 1,7 milijona
evrov. Predvideni stroški poslovanja v letu 2012 znašajo dobrih 1,6
milijona evrov.

V letu
2012 so predvidene investicije v skupnem znesku 101.000 evrov, od tega
je iz državnega proračuna predvideno financiranje v znesku 50.500 evrov
in iz občinskega proračuna 1.000 evrov, 49.500 EUR pa naj bi IHPS
financiral iz lastnih sredstev (prihodki iz tržne dejavnosti, predvsem
prodaja hmelja).

 

Soglasje
vlade k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih
zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
(KGZS) za leto 2011

V skladu s
petim odstavkom 22. člena Zakona o KGZS (Uradni list RS, št. 69/2002 –
uradno prečiščeno besedilo, 17/06–ZDavP-2, 26/08 in 7/09 – odl. US) svet
KGZS vsako leto najpozneje do 31. decembra sprejme sklep o stopnjah,
načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka za prihodnje leto. V
skladu s šesto alinejo drugega odstavka 13. člena zakona svet KGZS v
soglasju z vlado odloča o povišanju ali znižanju zborničnega prispevka. V
skladu s četrtim odstavkom 23. člena zakona se lahko stopnja prispevka A
po sklepu sveta KGZS glede na letni obseg nalog iz letnega programa
dela, ki se financirajo iz zborničnega prispevka, poviša ali zniža za
največ 20 %.
Svet je 20. 12. 2010 sprejel Sklep o stopnjah, načinih
in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS za leto 2011 in 28. 3. 2011
Spremembe in dopolnitve tega sklepa. V tem sklepu je svet v skladu z
zakonom valoriziral mejo za članstvo v zbornici ter valoriziral pavšalni
znesek, ki ga plačujejo člani, ki so invalidsko in pokojninsko
zavarovani kot kmetje ter prostovoljni člani. Poleg tega je svet stopnjo
za odmero prispevka A iz 4 % zvišal na 4,8 %. Dvig stopnje za odmero
prispevka A za leto 2011 je potreben zaradi negativne valorizacije
katastrskega dohodka v letu 2010, ki jo je sprejela vlada z Uredbo o
valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo
katastrskega dohodka za leto 2010 (Uradni list RS, št. 51/2010).
Uredba, ki je pričela veljati z 29. 6. 2010 in se v letu 2011 ni
spreminjala, je zmanjšala katastrski dohodek za leto 2010 za 36 %. Ker
je osnova za izračun zborničnega prispevka A v skladu z drugim odstavkom
23. člena katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen
za preteklo leto, zbornični prispevek A pa predstavlja pretežni del
vseh odmerjenih zborničnih prispevkov, iz katerih KGZS financira
opravljanje svojih nalog, je bilo treba zvišati stopnjo za odmero
zborničnega prispevka A. Kljub dvigu stopnje zborničnega prispevka A na
4,8% pa se nobenemu zavezancu prispevek ne bo povišal, saj je dvig
stopnje manjši kot je negativna valorizacija katastrskega dohodka.

 

Soglasje vlade k odstopu od izvedbe javnega naročila »Vzdrževanje naprav za satelitsko spremljanje ribiških plovil«

Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22. 12. 2011 z dokumentom
izdalo obrazloženo odločitev o oddaji javnega naročila za vzdrževanje
naprav za satelitsko spremljanje ribiških plovil, k čemur so, na podlagi
sprejetih uredb, zavezane vse države članice EU. Skladno s sklepom
vlade o omejevanju prevzemanja obveznosti v letu 2012 je bila pred
podpisom pogodbe na Ministrstvo za finance posredovana prošnja za
obravnavanje vloge za dodelitev soglasja za omenjeno JN.

Ministrstvo
za finance ni dalo soglasja in je predlagalo, da se zaradi trenutne
gospodarske in finančne situacije sklene pogodba za eno leto. Skladno s
5. odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN (Uradni list RS,
št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011) so podani razlogi, ko
naročnik odstopa od izvedbe javnega naročila zaradi nezagotovljenih
finančnih sredstev za predvideno izvedbo javnega naročila za obdobje
dveh let.

 
Na
podlagi določb ZJN po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila
lahko naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila ob predhodnem
soglasju vlade le, če so izpolnjeni pogoji iz 80. člena ZJN, torej če
naročnik predmeta javnega naročila ne potrebuje več, če zanj nima
zagotovljenih sredstev, če je vsebina pogodbe posledica storjenega
kaznivega dejanja ali če so nastale izredne okoliščine, na katere
naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti in je postala izvedba
javnega naročila z izbranim izvajalcem nemogoča (višja sila).
MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook