Zanimivosti objavil

3. SEJA SVETA ZA ŽIVINOREJO

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje se je včeraj popoldne na 3. seji sestal Svet za živinorejo. Člani sveta so med drugim obravnavali delo javnih služb v prihodnje in problematiki rejskih programov v prašičereji in pri kuncih ter uporabe uvoženega semena bikov v rejah, ki so vključene v rejske programe v Sloveniji.

Zaradi zniževanja proračunskih izdatkov v letu 2013 in naslednjih letih, bodo priznane rejske organizacije in druge organizacije v živinoreje prejele manj sredstev. V skladu z nižanjem sredstev so bile zato organizacije, ki izvajajo javne službe v živinoreji pozvane, da pripravijo izhodišča po prioritetah, kako racionalizirati oziroma znižati stroške delovanja služb, in sicer na način, da bodo doseženi enaki rejski cilji. V luči racionalizacije javnih služb v živinoreji in potreb po njihovi reorganizaciji, je svet predlagal oblikovanje strokovne delovne skupine, ki naj pripravi nov institucionalni razvojni koncept, kako naj bi javne službe delovale v prihodnje. Skupina naj se pri pripravi koncepta osredotoči le na strokovne vidike delovanja služb v prihodnje.

V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o problematiki rejskih programov v prašičereji in pri kuncih – padec števila plemenskih živali. Obe panogi sta namreč v zadnjih letih, zaradi zniževanja in nihanja cen na trgu ter širitvi gospodarskih bolezni, v finančnih težavah. Posledično je to privedlo do opustitve rej plemenskih živali v obsegu, da se je njihovo število zmanjšalo pod minimum, ki ga določajo rejski programi. Pri kuncih se je stanje popravilo, tako da se je število plemenskih samic ponovno dvignilo nad raven določeno v rejskem programu, medtem ko bo v prašičereji treba spremeniti rejski program. Na področju prašičereje največji upad beležijo zaradi izpada 5.000 plemenskih živali na farmi Nemščak, ki pa jih slovenska prašičereja v kratkem času ne more nadomestiti.

Na seji sveta se je izpostavila tudi problematika uporabe uvoženega semena bikov v rejah, ki so vključene v rejske programe v Sloveniji. Takšna uporaba semena je namreč v nasprotju z rejskimi programi, saj bi rejci, ki so vključeni v rejske programe, morali uporabljati seme bikov, ki jih izberejo za to pristojne strokovne komisije. Ustrezno odbranemu biku strokovna komisija potem dodeli republiško številko.

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook