Kmetijstvo objavil

7. redna seja Vlade RS

Vlada RS je na 7. redni seji za državno sekretarko na Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje imenovala Marjeto Peterlin in sprejela Uredbo o
vodovarstvenem območju (VVO) za vodno telo vodonosnikov na območju
občine Jezersko. Vlada je sprejela tudi odgovor v predsodnem postopku na
uradni opomin Evropske komisije, odgovor Slovenije na Uradni opomin
Evropske komisije in stališče do dveh evropskih predpisov. Vlada je prav
tako izdala dve odločbi o prenosu koncesij za rabo vode za proizvodnjo
elektrike, sklenila aneks h koncesijski pogodbi za odvzem naplavin v
letu 2012 na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik
Majdičev Log in soglašala z oddajo ponudbe Uprave RS za jedrsko varnost
(URSJV) za izvedbo projekta Mednarodne agencije za atomsko energijo.

 

Imenovanje državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje

Marjeta
Peterlin je univerzitetna diplomirana ekonomistka s 25 leti delovnih
izkušenj na različnih področjih gospodarstva in javnega sektorja,
pretežno na vodilnih in vodstvenih mestih. Kandidatka ima znanja in
izkušnje s področja priprave in izvedbe investicij, s področja financ,
informatike, managementa in poslovnih procesov, izkušnje pri pripravi
zakonodaje ter z aktivnim delovanjem v delovnih telesih s področja
okolja.

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jezersko

Z uredbo
so določena notranja VVO z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim
vodovarstvenim režimom na najožjem VVO se varuje dovolj široko območje
okoli zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za
onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi
onesnaževali. Na ožjih VVO se glede na hidrološke razmere in dinamiko
podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko
razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje
vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše VVO pa
predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno
dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode, vodovarstveni
režim pa zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaženje z
radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali se razgrajujejo zelo
počasi.

Ker gre za
malo poseljeno, naravno zelo ohranjen območje in za zavarovanje vodnega
vira, ki je zaradi hidrogeoloških značilnosti zelo ranljiv, so pogoji,
omejitve in zaščitni ukrepi za gradnje in izvajanje gradbenih del, ki so
na notranjih območjih dopustni, določeni v posameznih členih. Gre za
izjeme, na podlagi katerih se obstoječim prebivalcem na teh območjih
zagotovi bivanje in opravljanje dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji in
izvedeni vsi zaščitni ukrepi, s katerimi je preprečeno poslabšanje
stanja voda.

V določbah
uredbe je urejeno tudi gnojenje in raba fitofarmacevtskih sredstev na
kmetijskih zemljiščih. Uredba tudi zahteva, da morajo lastniki ali drugi
posestniki zemljišč na notranjih VVO izvajalcu obvezne lokalne javne
službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja
voda dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje
meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev
ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti
vode. Določeno je tudi, pod kakšnimi pogoji se taki objekti lahko
ukinejo in odstranijo.

 

Koncesija za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Laznice na vodotoku Cerknica

Vlada je
izdala odločbo, s katero se del koncesije v deležu 50 odstotkov za rabo
vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Laznice
na vodotoku Cerknica prenese s koncesionarja Silvestra Sorča, s. p. na
koncesionarja in sovlagatelja Alojzija Močnika. Za podpis pogodbe z
obema koncesionarjema je vlada pooblastila ministra za kmetijstvo in
okolje, Franca Bogoviča.

Prenos
vodne pravice – koncesije na drugo fizično ali pravno osebo je možen, če
novi koncesionar v skladu z Zakonom o vodah izpolnjuje pogoje in
merila, predpisana za pridobitev koncesije. Alojzij Močnik je z
dosedanjim koncesionarjem 22. 4. 2010 sklenil predpogodbo o sovlaganju v
izgradnjo male hidroelektrarne »Laznice«.

 

Prenos koncesije za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Plužne na vodotoku Trebuščica

Vlada je
izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v mali hidroelektrarni Plužne na vodotoku Trebuščica
prenese s koncesionarja Ivana Bratuža s. p., na novega koncesionarja
VATI d. o. o. Za podpis pogodbe z novim koncesionarjem je vlada
pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje, Franca Bogoviča.

Prenos
vodne pravice – koncesije na drugo fizično ali pravno osebo je možen,
ker je novi koncesionar v skladu Zakonom o vodah pridobil v posest
objekte, s katerimi se izvaja koncesija in izpolnjuje pogoje in merila,
predpisana za pridobitev koncesije.

 

Odvzem naplavin v prodnem zadrževalniku Majdičev Log

Vlada je
sklenila aneks h koncesijski pogodbi za odvzem naplavin v letu 2012 na
delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log, s
koncesionarjem Savske elektrarne Ljubljana d. o. o. in za podpis aneksa
pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje, Franca Bogoviča.

Inštitutu
za vode je decembra 2011 pripravil Program odvzema naplavin iz reke Save
– prodni zadrževalnik Majdičev Log. Iz programa je razvidno, da je v
prodnem zadrževalniku premajhna količina proda za ekonomsko upravičen
odvzem. Po odvzemu naplavin poleti 2011 ni bilo dovolj visokih voda, ki
bi napolnile zaplavni prostor. Tako odvzem naplavin v letu 2012 ni
predviden. Koncesionar, ki mora redno spremljati stanje v zadrževalnem
prostoru, bo koncedenta obvestil, ko bo količina plavin v zadrževalniku
dovolj velika. Če bo potrebno, bo v letu 2012 sklenjen dodaten ali
spremenjen aneks h koncesijski pogodbi.

 

Odgovor
Komisiji glede nenotifikacije predpisa za prenos evropske direktive o
določitvi nekaterih odstopanj pri trženju semenskih mešanic krmnih
rastlin

Vlada je
sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske
komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije
2010/60/EU o določitvi nekaterih odstopanj pri trženju semenskih mešanic
krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja, v
slovenski pravni red.

Slovenija v
odgovoru pojasnjuje, da za izpolnitev obveznosti iz 16. člena Direktive
2010/60/EU, načrtuje sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
semenskem materialu kmetijskih rastlin (zakon), ki bo pomenil pravno
podlago za sprejem Pravilnika o pridelavi in trženju ohranjevalnih
semenskih mešanic, s katerim bodo določbe Direktive 2010/60/EU v celoti
prenesene v slovenski pravni red.

Pri
sprejemanju zakona je prišlo do zamude zaradi predčasnih volitev in
konstituiranja novega Državnega zbora RS. Predlog zakona je trenutno v
drugem branju v državnem zboru in bo predvidoma sprejet na naslednji
redni seji v aprilu. V skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti in
Poslovnikom vlade je že pripravljen tudi osnutek Pravilnika o pridelavi
in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic, ki je bil že usklajen s
strokovnimi službami. Osnutek pravilnika bo najpozneje do 20. aprila
2012 dan v javno obravnavo in do 20. maja v medresorsko usklajevanje.
Sprejem navedenega pravilnika je načrtovan takoj po uveljavitvi zakona,
oziroma najpozneje do 15. junija 2012.

 

Odgovor
Komisiji zaradi nespoštovanja evropskih direktiv o presoji vplivov na
okolje in direktive o ohranjanju naravnih habitatov

Vlada je
sprejela odgovor Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije zaradi
nespoštovanja Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih
projektov na okolje, Direktive o presoji vplivov nekaterih načrtov in
programov na okolje in Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, v zvezi z občinskim
prostorskim načrtom za projekt gradnje stanovanjskega naselja znotraj
predlaganega območja Natura 2000. Slovenija v odgovoru pojasnjuje:

 • da
  je Slovenija prenesla ustrezna merila Priloge II Direktive o Celoviti
  presoji vplivov na okolje (CPVO) v celoti v nacionalno zakonodajo in da
  bo izdala ponovno odločitev o predpresoji na primeru Rova-jug ter s tem
  odpravila kršitev na konkretnem primeru, ki izhaja iz leta 2005, ko še
  ni bilo ustreznega prenosa Priloge II Direktive o CPVO,
 • ker
  Komisija meni, da je Slovenija napačno presodila, da za občinski
  prostorski načrt Rova-jug ni treba izvesti presoje sprejemljivosti v
  skladu s členom 6(3) Habitatne direktive, bo ponovno izvedla postopek
  predpresoje in s tem odpravila kršitev na konkretnem primeru,
 • ker
  Komisija meni, da Slovenija ni pravilno prenesla Prilogo II Direktive o
  PVO in je Slovenija prenos te priloge že ustrezno popravila, bo
  Slovenija sedaj na njeni ponovno presodila, ali je za zadevni prostorski
  načrt potrebna presoja sprejemljivosti na podlagi te priloge in s tem
  odpravila kršitev na konkretnem primeru,
 • da
  je Slovenija izpolnila tudi svoje obveznosti v povezavi s členom 6(3)
  Habitatne direktive s spremembo Uredbe o spremembah in dopolnitvah
  Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),
 • da
  je Slovenija pravilno prenesla v slovenski pravni red Prilogo II točko
  (b) Direktive o PVO, vendar je popravee izveden po sprejemu odločbe o
  predpresoji iz leta 2005, zato bo v primeru OPPN Rova-jug izdana nova
  odločba o predpresoji,
 • da je
  Slovenija že delno izpolnila svojo obveznost na podlagi člena 3(3) in
  3(5) v povezavi s Prilogo II Direktive o CPVO, členom 6(3) Habitatne
  direktive in Prilogo II točko (b) Direktive o PVO, vendar jo bo v celoti
  izpolnila z izdajo nove odločitve o predpresoji v konkretnem primeru,
 • da
  je Slovenija izpolnila svojo obveznost glede prenosa iz člena 2 in 4
  Direktive o PVO z izpopolnitvijo liste urbanističnih projektov, v celoti
  pa jo bo izpolnila, ko bo na konkretnem primeru zadevo ponovno
  presodila in izdali novo odločitev o predpresoji,
 • da
  je Slovenija v pretežnem delu izpolnila svoje obveznosti in zagotovila,
  da se nacionalni predpisi za prenos Direktive o CPVO uporabljajo
  skladno s to direktivo in to od datuma njene zapadlosti, vendar je bil
  kasneje sistem izboljšan in bo na podlagi izboljšav v zakonodaji primer
  Rova–jug ponovno preizkušen.
  O vseh izvedenih ukrepih za odpravo kršitve prava EU bo vlada Komisijo obdobno sprotno obveščala.

Stališče vlade k predlogu evropske uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Vlada je
sprejela predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo – ESPR (razveljavitev
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in
Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki). Slovenija temu
predlogu uredbe ne nasprotuje, vendar meni, da ga je treba dopolniti
oziroma spremeniti, predvsem z vidika podpore majhnim ribiškim in
ribogojskim sektorjem ter sektorjem z velikim deležem malega priobalnega
ribolova.

Slovenija
zagovarja finančno in administrativno racionalnost izvajanja
operativnega programa z majhnim proračunom in proporcionalnost
sistemskih ter vsebinskih zahtev za majhne ribiške sektorje oziroma
operativne programe z manjšim proračunom. Poleg tega bi bilo treba v
predlogu uredbe o ESPR zagotoviti več fleksibilnosti za primer
nadaljevanja gospodarske krize, prav tako bi bilo treba v predlog uredbe
o ESPR vključiti že podano slovensko pobudo za možnost spodbujanja
ustanovitve in delovanja združenj profesionalnih ribičev in ribogojcev,
ki ne bi bila usmerjena zgolj v aktivnost na trgu, temveč bi bila
širšega pomena za organiziranje ribištva in ribogojstva. Če to ne bo
mogoče, Slovenija podpira možnost, da se v relevantnih ukrepih, ki so
predvideni za trajnostni razvoj ribištva ter trajnostni razvoj
ribogojstva, predvidi kot možne upravičence med drugim tudi združenja
ribičev oziroma združenja ribogojcev, ki jih prizna država članica.

 

Stališče
do predloga sklepa Sveta o predložitvi spremembe Dodatka III h
Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami

Vlada je
sprejela stališče do predloga sklepa Sveta o predložitvi spremembe
Dodatka III h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) s strani Evropske
unije. Predlog sklepa predlaga, da vse države članice EU predlagajo
vključitev vrste morskega psa Lamna nasus v Dodatek III CITES. Število
morskega psa Lamna Nasus se je v zadnjem drastično zmanjšalo. S tem bi
zagotovili vzpostavitev ustreznega upravljanja s to vrsto na globalni
ravni.

Slovenija
predlog sklepa podpira. Meni pa, da predlagana materialna pravna podlaga
ni ustrezna, saj bi zadostovala enojna materialna pravna podlaga, in
sicer okoljska iz člena 192(1) Pogodbe o delovanju EU. To je tudi pravna
podlaga, ki se je že do zdaj uporabljala za sprejemanje sklepov, ki so
pogojevali skupno pozicijo EU na konferenci pogodbenic CITES. Predlog bo
sicer vplival tako na okoljsko kot trgovinsko politiko, vendar je
končni cilj okoljski.

 

Soglasje vlade k oddaji ponudbe Uprave RS za jedrsko varnost za izvedbo projekta Mednarodne agencije za atomsko energijo

Vlada je
soglašala z oddajo ponudbe Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) za
izvedbo projekta Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) »Pomoč
srbskemu upravnemu organu pri pisanju postopkov za izdajo dovoljenj
IAEA«.

IAEA je
povabila URSJV, da izrazi zanimanje za sodelovanje pri projektu pomoči
srbskemu upravnemu programu, ki vključuje pomoč pri izdelavi postopkov
za izdajo dovoljenja za različne faze in dejavnosti ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in pri razgradnji raziskovalnega reaktorja. URSJV
je povabilo k oddaji ponudbe preučil in ugotovil, da imajo zaposleni
delavci znanje, da lahko opravijo ponujeno delo in da je obseg dela
obvladljiv.

URSJV je
tudi presodil, da konkurenca ponudnikov ne more biti velika, saj lahko
ponudbe oddajo samo upravni organi oziroma konzorcij upravnega organa in
tehnične podporne organizacije. URSJV ima priporočila za tako delo,
predvsem pa dobro pozna delovanje in delavce srbskega upravnega organa,
saj je že sodelovala pri različnih oblikah pomoči od leta 2006. IAEA je
preučila zanimanje URSJV pri projektu in jo povabila k oddaji ponudbe.
URSJV namerava do 26. 3. 2012, ko je rok za oddajo ponudbe, dokončati
ponudbo.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook