Kmetijstvo objavil

AGENCIJA LANI IZPLAČALA 295,4 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 22. 2. 2012 – Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu izplačala 295,4 milijonov evrov sredstev za ukrepe kmetijske politike, 27. februarja pa se začenja letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog.

Generalni direktor agencije Benedikt Jeranko je na današnji novinarski konferenci predstavil delo Agencije v preteklem letu, v katerem je Agencija vodila preko 200 tisoč upravnih postopkov in upravičencem za ukrepe skupne kmetijske politike skupno izplačala preko 295 mio EUR, od tega 77,4 milijonov slovenskih in 218 milijonov evropskih sredstev.

Agencija je v lanskem letu največ izplačala za zahtevke iz zbirnih vlog za površine in živali, skupno 139,4 mio EUR, za kmetijsko okoljske ukrepe OMD in KOP 88,5 mio EUR, za investicijske ukrepe razvoja podeželja 53,6 mio EUR, za ukrepe ribištva 3,8 mio EUR, za ukrepe promocije 1,8 mio EUR, za de minimis ukrepe pomoči nekaterim sektorjem 1 mio EUR, vrednost ukrepa dobave hrane ogroženim je znašala 2,4 mio EUR, Agencija pa je sofinancirala tudi zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje v višini 5,2 mio EUR.

Jeranko je v nadaljevanju predstavil potek izdaje odločb in izplačil za zahtevke zbirnih vlog 2011: lani se je Agencija učinkovito odzvala na stisko kmetov, ki so bili najbolj prizadeti v poletnih neurjih in jim zahtevke za območja z omejenimi dejavniki (OMD) izplačala že v septembru 2011, v oktobru pa je izvedla tudi predplačila enotnih plačil za površine. Agencija je tako za OMD do danes izplačala 41,6 mio EUR, za enotno plačilo za površine pa 114,1 mio EUR. Izdaja odločb za oba ukrepa je, razen posamičnih primerov, že zaključena. Agencija bo v aprilu začela z izdajo odločb za govedo, v maju pa za kmetijsko okoljske ukrepe KOP.

V okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 je Agencija v celotnem programskem obdobju skupno obravnavala 10.270 vlog, odobrila 335 mio EUR sredstev ter obravnavala 6.800 zahtevkov, na osnovi katerih je izplačala 237 mio EUR sredstev. V letu 2011 pa je bilo izdanih 1.880 odločb z odobrenimi sredstvi v višini 117 mio EUR, izplačanih pa 53,6 mio EUR (za okrog 1.370 zahtevkov).

Jeranko je predstavil tudi ukrep “shema šolskega sadja”, v katerega se je v šolskem letu 2010/11 vljučilo 277 osnovnih šol, ki jim je Agencija skupno izplačala 563 tisoč EUR nadomestil, med več kot 100 tisoč učencev pa je bilo razdeljenega 460 ton sadja in zelenjave.

Pomemben del aktivnosti Agencije v letu 2011 je bila tudi izvedba kontrol na kraju samem, v okviru katerih je bilo skupno izvedenih 10.780 kontrol: 8.620 za zahtevke iz zbirnih vlog, 1.850 za ukrepe razvoja podeželja in kmetijskih trgov ter 310 t.i. superkontrol.

Jeranko je posebno pozornost namenil tudi bližajoči se kampanji izpolnjevanja zbirnih vlog za leto 2012. Opozoril je predvsem na spremembo rokov za oddajo zbirnih vlog, saj se bo letošnja kampanja začela že 27. februarja, trajala pa bo do 7. maja (oz. do 1. junija, ko se izteče še zamudni rok). Izpolnjevanje je tudi letos obvezno elektronsko, vlagatelji pa imajo možnost samostojne oddaje elektronsko podpisane zbirne vloge preko interneta, vnos vlog pa je organiziran tudi na lokacijah Kmetijske svetovalne službe.

Prejšnja leta so nosilci kmetijskih gospodarstev na dom prejeli navodila oz. kratek opomnik za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike ter podatke o zemljiščih v uporabi. Letos Agencija omenjenih podatkov in navodil nosilcem ni pošiljala na dom. Kratek opomnik za uveljavljenje ukrepov kmetijske politike za leto 2012 v tiskani obliki je nosilcem na voljo pri kmetijskih svetovalcih (na vseh izpostavah Kmetijske svetovalne službe, ki deluje v okviru KGZS). Vsa navodila, obrazci, informacije in podatki pa so na voljo na spletni strani Agencije na portalu: »Zbirna vloga 2012…od A do Ž«. Agencija je na dom poslala pisno opozorilo le tistim nosilcem, ki imajo v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) neusklajene podatke, zaradi katerih vnos zbirne vloge ne bo mogoč in jih pozvala, da naj podatke v RKG čim prej oz. vsaj en dan pred elektronskim vnosom zbirne vloge uredijo na svoji upravni enoti.

Letošnja kampanja prinaša tudi nekaj vsebinskih novosti: posebna premija za bike in vole, pomoč za stročnice in podpora za lupinarje bo namreč vključena v shemo enotnega plačila kot dodatek na plačilne pravice, vlagatelji pa bodo zahtevek za dodelitev tega dodatka vložili v okviru zbirne vloge. Tudi zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi bo po novem vključen v zbirno vlogo.

Pri kmetijsko okoljskih ukrepih KOP bo možno pridobiti dve novi plačili (za ekološko kmetovanje – preusmeritev in za neprezimne posevke), možno bo tudi podaljšati ali pa prevzeti nove obveznosti za izvajanje nekaterih podukrepov KOP.

Novost je tudi modulacija v obliki znižanja slovenskega dela neposrednih plačil: upravičencem, katerih skupni znesek neposrednih plačil bo presegal 5.000 EUR, se bo namreč del sredstev iz slovenskega proračuna znižal na 500 EUR.

AKRTP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook