Kmetijstvo objavil

Agencija letos izplačala 200 milijonov evrov

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v 1. polovici letošnjega leta izplačala več kot 200 milijonov evrov za ukrepe kmetijske politike, največ za zahtevke zbirnih vlog za leto 2010. Uspešno pa je zaključena tudi kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog in zahtevkov za leto 2011.

Generalni direktor Benedikt Jeranko je na današnji novinarski konferenci predstavil delo agencije v prvem polletju letošnjega leta. Agencija je v letošnjem letu upravičencem izplačala dobrih 200 mio EUR, od tega največ za zahtevke iz zbirnih vlog za leto 2010, in sicer dobrih 126 mio EUR neposrednih plačil za površine in živali ter slabih 48 mio EUR za kmetijsko okoljske ukrepe. Agencija je redno obravanavala tudi zahtevke za izplačila za investicijske ukrepe Programa razvoja podeželja, na osnovi katerih je v 1. polovici leta izplačala 21 mio EUR. Agencija je izvajala tudi izplačila rent za zgodnje upokojevanje (1,3 mio EUR) ter izplačila za ostale ukrepe v višini okrog 4 mio EUR, in sicer za ukrep sofinanciranja zavarovalnih premij, ukrepe zunanje trgovine, ukrepe na področju vinarstva, za shemo šolskega sadja, za pomoč ogroženim v hrani, za ukrepe promocije, za ukrepe ribištva itd.

Eden od pomembnejših projektov, ki ga je agencija uspešno zaključila v maju 2011, je tudi kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog za leto 2011. Jeranko je povedal, da je bilo letos sicer oddanih nekaj manj vlog kot lani (vlogo je letos oddalo 59.646 nosilcev kmetijskih gospodarstev), vendar pa je bilo v njih prijavljenih nekaj več površin kot lansko leto, in sicer dobrih 453 tisoč hektarjev (največ za njivske površine in trajne travnike). Na agenciji so še posebej zadovoljni, ker je bilo letos oddanih zanemarljivo malo vlog v klasični »papirnati« obliki, saj je bilo kar 99,7 % vlog oddanih v elektronski obliki.

Jeranko je omenil tudi dva ukrepa, ki sta zaradi trenutnega dogajanja še posebej aktualna. Ukrep pomoči pridelovalcem zelenjave zaradi okužbe z E. coli je na agenciji v fazi aktivnega izvajanja. Na agencijo je bilo do zdaj oddanih okrog 30 zahtevkov, potekajo pa kontrole na terenu, s katerimi bo agencija ugotavljala, ali so bili ukrepi umika pridelkov s trga, opustitve spravila ali zelenega obiranja res izvedeni.

Jeranko je omenil tudi ukrep sofinanciranja zavarovalnih premij, s katerim država kmetom sofinancira 50 % vrednosti zavarovalne premije za zavarovanje kmetijskih površin in živali. V lanskem letu je agencija za ta ukrep zavarovalnicam izplačala 6,6 mio EUR za sofinanciranje 18.700 zavarovalnih polic, letos pa je trenutno stanje takšno, da je bilo sofinanciranih okrog 5.600 polic, za katere je agencija izplačala 1,1 mio EUR.

Jeranko je ob tem opozoril tudi na zavezo, da morajo kmetje, ki utrpijo škodo na kmetijskih površinah in pri živalih zaradi t.i. višje sile, to na agencijo sporočiti čim prej. Agencija namreč lahko višjo silo, zaradi katere nastane neskladje med v zahtevkih prijavljenim stanjem in stanjem v naravi, pri obravnavi zahtevkov upošteva le, če ji je ta pravilno in pravočasno sporočena.

Pomembnejši del aktivnosti agencije predstavljajo tudi kontrole na kraju samem. Jeranko je omenil, da so v fazi aktivnega izvajanja kontrole navzkrižne skladnosti, ki se izvajajo celo leto (izvedena je bila že več kot polovica za letos načrtovanih kontrol), in kontrole površin, ki so se začele izvajati po zaključku kampanje zbirnih vlog 2011 (do zdaj je bilo izvedenih okrog 10 % načrtovanih kontrol). V avgustu bo agencija začela izvajati še kontrole za govedo.

mag. Maja RAKIČ
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook