Kmetijstvo objavil

AKTIVNOSTI KMETIJSKE INŠPEKCIJE V ZVEZI S SEMENOM KORUZE, V KATEREM SO BILI NAJDENI NEONIKOTINOIDI

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje je izdalo končno poročilo o vzorčenju semena koruze, z namenom ugotavljanja morebitne prisotnosti vsebnosti deklariranih FFS, s katerimi je bilo seme tretirano in morebitna prisotnost prepovedanih aktivnih snovi klotianidin, imidakloprid in tiametoksam (neonikotinoidov). Prepoved tretiranja semena izhaja iz Odredbe o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Slovenije.

Kmetijski inšpektorji so ob jemanju vzorcev semen za naknadno kontrolo in ugotavljanja morebitne prisotnosti GSO v prvi polovici marca 2012, odvzeli tudi 6 vzorcev, na katerih se je analizirala vsebnost deklariranih FFS, s katerimi je bilo seme tretirano in morebitna prisotnost prepovedanih aktivnih snovi neonikotinoidov. V treh od šestih vzorcev semena koruze je analiza potrdila prisotnost vsaj enega od neonikotinoidov. Ti so bili v prvem krogu vzorčenja najdeni pri sortah koruze Musixx, GEYSER in DA SCIPIO. Distributerjem so bile izdane odločbe o prepovedi prometa in distributerjema, ki sta seme že dala v promet, pa tudi odpoklic iz prometa. Kmetijski inšpektorji so izdali ustne odločbe in tudi pisne odpravke ustnih odločb. Z odločbami je bila odrejena prepoved prometa s spornim semenom.

Zaradi ugotovljenih neonikotinoidov v osnovnem vzorčenju, je kmetijska inšpekcija razširila vzorčenje še na druge nosilce dejavnosti in druge sorte koruze. Nadalje so kmetijski inšpektorji odvzeli še dodatnih 9 vzorcev semenske koruze od različnih dobaviteljev in jih dala v analizo na morebitno prisotnost neonikotinoidov. Od navedenih 9 vzorcev so bili neonikotinoidi najdeni v 4 vzorcih. Z odločbami je bil prepovedan promet s tem semenom in odpoklic iz prometa. Neonikotinoidi so bili v drugem krogu vzorčenja najdeni pri sortah koruze KANU, Nerissa, CEDA in MAS 31 R. Kmetijski inšpektorji so na podlagi distribucijskih listin opravili preglede in izdali odločbe, s katerimi je bilo seme vrnjeno dobaviteljem. Pri pregledih je bilo ugotovljeno, da je seme večinoma že prodano znanim ali pa tudi neznanim kupcem.

Kmetijska inšpekcija je opravila tudi kontrolne preglede pri kmetijskih zadrugah, v maloprodajnih prodajalnah s kmetijskim reprodukcijskim materialom ter na kmetijah. Skupno je bilo opravljenih 105 kontrolnih pregledov (od tega na 8 kmetijah). V prometu oz. na kmetijah smo našli še 90 vreč različnega semena koruze, ki je vsebovala neonikotinoide.

Kmetijska inšpekcija je odvzela skupaj 15 vzorcev semena koruze. V 7 vzorcih je bila dokazana prisotnost najmanj enega od prepovedanih neonikotinoidov (klotianidin, imidakloprid in tiametoksam). Kmetijski inštitut Slovenije je ugotovil, da so količine v vzorcih: »manjše od 1 % maksimalno dovoljenega odmerka v RS glede na dovoljeno registracijo v letu 2011, kar so izračunali iz dovoljenega odmerka in vsebnosti aktivne snovi v prinešenem vzorcu semenske koruze. Na podlagi ugotovljenih rezultatov z gotovostjo sklepajo, da gre pri kontaminiranih vzorcih z neonikotinskimi pripravki za slabo očiščeno linijo za tretiranje semena, kjer so pred tem ob fungicidih ter metiokarbu uporabljali za tretiranje tudi omenjene insekticide. Prav gotovo pa ti ostanki niso posledica namernega tretiranja semena, saj ugotovljene koncentracije ne zagotavljajo nikakršne zaščite proti koruznim škodljivcem, proti katerim jih sicer uporabljamo oziroma uporabljajo v drugih državah«.

Kmetijska inšpekcija je seme koruze kontaminirano s prepovedanimi neonikotinoidi izločila iz prometa na podlagi Odredbe, ki prepoveduje promet in uporabo FFS, ki vsebujejo aktivne snovi klotianidin, imidakloprid in tiametoksam na semenu koruze.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru določa, da v kolikor je zaznan prekršek, je potrebno uvesti prekrškovne postopke, zato so  bili ti uvedeni. Do 24. aprila je bilo izdanih 24 pisnih odločb o izločitvi spornega semena iz prometa, proti dobaviteljem semena koruze so bili uvedeni prekrškovni postopki, ki pa še niso zaključeni.

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook