Kmetijstvo objavil

Boj proti izvozu nezakonito pridobljenega lesa

Začela so se skupna prizadevanja Evropske unije in Kameruna za
zagotovitev zakonitega pridobivanja lesa za lesne proizvode, uvožene v
EU, saj je Evropska unija podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu s
Kamerunom, največjo afriško izvoznico lesnih proizvodov v Unijo. V
skladu s sporazumom bodo do julija 2012 morale imeti vse pošiljke lesnih
proizvodov iz Kameruna v EU dovoljenje, ki bo potrjevalo, da so bili
zadevni les in lesni proizvodi pridobljeni zakonito. Ta sporazum odraža
trdno skupno zavezanost izkoreninjenju nezakonite sečnje ter podpira
reforme, ki jih izvaja Kamerun za vzpostavitev dobrega upravljanja
gozdarskega sektorja in ustvarjanje razvoja. Po drugi strani bodo
evropski potrošniki z gotovostjo vedeli, da so iz Kameruna uvoženi lesni
proizvodi, kot je pohištvo, iz zakonito pridobljenega lesa. Kamerun in
Evropska unija sta se o sporazumu začela pogajati leta 2007 ter v
pogajanja dejavno vključila predstavnike civilne družbe in zasebnega
sektorja. Nacionalni sistem sledljivosti lesa se zdaj že razvija.

Nezakonita sečnja uničuje svetovne gozdove in ima hude posledice za
ljudi, odvisne od gozdnih virov. Odziv Evropske unije v boju proti
nezakoniti sečnji je opredeljen v Akcijskem načrtu za izvrševanje
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov iz leta 2003.
Temelj te politike so prostovoljni sporazumi o partnerstvu med Evropsko
unijo in državami izvoznicami lesa. Evropski komisar za razvoj Andris
Piebalgs je dejal: »S tem sporazumom smo dosegli pomemben napredek v
našem boju proti nezakoniti sečnji. Sporazum bo prispeval h
gospodarskemu razvoju in zmanjšanju revščine v Kamerunu, hkrati pa
pomeni odziv na vedno višja pričakovanja v Evropi po preverjeni
zakonitosti lesnih proizvodov. Koristil bo evropskim potrošnikom, saj
bodo lahko prepričani, da je les iz Kameruna, ki ga kupijo, zakonito
pridobljen.«

Kamerun je ena glavnih držav izvoznic lesa v porečju Konga, kjer se
razprostira drugi največji tropski gozd na svetu, in 80 % lesa izvozi v
Evropsko unijo. Ta najpomembnejša afriška izvoznica tropskega trdega
lesa v Evropo namerava vzpostaviti nacionalni sistem za zagotovitev
pravno ustrezne proizvodnje lesa za ves les in lesne proizvode,
namenjene za prodajo v Uniji, pa tudi na domačem trgu in trgih zunaj EU.
Evropska unija bo v zameno zagotovila neomejen dostop do celotnega
svojega trga za vse lesne proizvode iz Kameruna s preverjeno
zakonitostjo. Ti strožji nadzorni sistemi bodo Kamerunu poleg tega
omogočili zaustavitev nezakonitega krčenja in degradacije gozdov, ki
prispevata h podnebnim spremembam. Sporazum je v imenu Kameruna
podpisal kamerunski minister Elvis Ngolle Ngolle, pristojen za gozdove
in živalske vrste. Gre za tretji sporazum v vrsti dvostranskih
sporazumov, o katerih se Evropska unija pogaja z državami proizvajalkami
lesa (sporazuma sta že bila podpisana letos z Republiko Kongo in leta
2009 z Gano).

Vir:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1291&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook