Kmetijstvo objavil

DAVEK NA DOHODEK IZ PRIMARNE KMETIJSKE IN GOZDARSKE DEJAVNOSTI

Kot dober gospodar kmetije, moramo
skrbeti za svoj dobiček. Vendar se moramo hkrati ob tem zavedati, da so
dejavnosti med katere uvrščamo kmetijstvo in/ali gozdarstvo,  obdavčene,
kadar iz teh dejavnosti dosegamo dobiček. Posledično zato postanemo
davčni zavezanec za plačilo davka, po dohodku iz kmetijske in/ali
gozdarske dejavnosti. Obdavčitev je opredeljena v Zakonu o dohodnini
(ZDoh-2).
Ravno z letošnjim letom, so začele veljati spremembe in dopolnitve, po
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (novela
ZDavP-2D), z izjemo 8. člena tega zakona, ki bo začel veljati 1. julija
2011.

Kot osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost se upošteva tista
dejavnost, ki je obdavčena po katastrskem dohodku. Katastrski dohodek pa
je dohodek zemljišč, kamor uvrščamo dohodek od rastlinskih pridelkov in
dohodek od živinoreje. Med dohodke od rastlinskih pridelkov štejemo
tudi dohodek od gozdov.
Pri nas, v Sloveniji, so  kmetije ohranjale tradicionalno obdavčitev po
katastrskem dohodku, čeprav je že od leta 2005 bila dana možnost vsem
kmetijam, da si namesto obdavčitve po katastrskem dohodku lahko izberejo
obdavčitev kmetijske in gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih
dohodkov. Za to je sicer bilo nujno vodenje  enostavnega ali dvostavnega
knjigovodstva, kar pa na mnogih kmetijah ni rutina.

Novi zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (novela
ZDavP-2D) pa ponovno prinaša novosti na področju pobiranja dohodnine od
dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
Predvsem se  spreminja postopek po katerem morajo člani kmečkega
gospodinjstva davčnemu organu priglasiti način ugotavljanja davčne
osnove od osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter nato
začeti oziroma prenehati ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov.

Tako je določeno, da se nosilca
dejavnosti  priglasi do 31. oktobra leta pred letom, v katerem želijo
člani kmečkega gospodinjstva prostovoljno začeti ugotavljati davčno
osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov oziroma se mora opraviti
najpozneje do 31. oktobra po letu, v katerem skupni dohodek članov
kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti preseže znesek, ki ga bo določila novela ZDoh-2. Z novim
sedmim odstavkom 304. člena je določeno, da se določitev novega nosilca
dejavnosti, ki se v skladu s 1. točko prvega odstavka 58. člena ZDoh-2
ne šteje za prenehanje opravljanja dejavnosti, priglasi pri davčnem
organu na obrazcu, katerega vsebino določa Pravilnik o obrazcu za
priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in
odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Davčni
organ izda odločbo o spremembi nosilca v 30 dneh od dneva prejema
popolne priglasitve. Sprememba nosilca se prvič upošteva za davčno leto
po letu, v katerem je bila sprememba nosilca priglašena.

Prav tako se  mora davčna osnova začeti ugotavljati na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov za leto po letu, v katerem nastane obveznost priglasitve.
V kolikor bo skupni dohodek članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v letu 2011 presegel znesek,
ki bo določen v noveli ZDoh-2, bo potrebno priglasitev opraviti
najpozneje do 31. oktobra 2012, ker se bo davčna osnova ugotavljala na
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov že za leto 2013.

S 1. januarjem 2011 si akontacijo dohodnine od drugih dohodkov izračuna
in odtegne plačnik davka, kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega
odtegljaja hkrati z obračunom drugega dohodka iz kmetijske in gozdarske
dejavnosti.
Še vedno so možne oprostitve od katastrskega dohodka, določene z
zakonom, ki ureja dohodnino,kjer  je zavezancu po novem omogočeno, da
vloži vlogo za priznanje oprostitve do poteka obdobja, ki ga Zakon
določa za priznanje posamezne vrste oprostitev. Pri tem pa se obdobje
priznavanja oprostitve prizna sorazmerno glede na leto, v katerem je
zavezanec vlogo vložil.

Davčni organ do 30. marca 2011 z odločbo ugotovi akontacijo dohodnine od
katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na panj in drugega dohodka
iz 70. člena ZDoh-2 na podlagi podatkov, ki so kot podatki, potrebni za
izračun akontacije od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na
panj, ter podatkov izplačevalcev drugih dohodkov o izplačanih dohodkih
članom kmečkega gospodinjstva. Odločba se izda za rezidente , prav tako
pa tudi za nerezidente Republike Slovenije.

Vir: www.durs.gov.si

OBJAVIL/A URŠKA GRIČNIK

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook