Kmetijstvo objavil

Delo ARSKTRP v letu 2008 in na­čr­ti za pri­hod­nje leto

Agen­ci­ja RS za kme­tij­ske trge in
raz­voj po­de­že­lja (agen­ci­ja) bo le­tos za raz­lič­ne ukre­pe
iz­pla­ča­la sku­paj 340 mi­li­jo­nov evrov, od tega 212 mi­li­jo­nov
evrov evrop­skih sred­stev, preo­stali del pa iz dr­žav­ne­ga
pro­ra­ču­na. Zne­sek je sko­raj 27 od­stot­kov viš­ji kot lani, ko je
skup­ni zne­sek iz­pla­čil zna­šal 268 mi­li­jo­nov evrov, je po­ve­dal
di­rek­tor agen­ci­je Be­ne­dikt Je­ran­ko

Naj­več sred­stev je bilo iz­pla­ča­nih na os­no­vi zah­tev­kov, da­nih v
ok­vi­ru zbir­nih vlog, in si­cer 222 mi­li­jo­nov evrov. Sem spa­da­jo
ne­po­sred­na pla­či­la za go­ve­do in drob­ni­co v vi­ši­ni 17
mi­li­jo­nov evrov, enot­no pla­či­lo na hek­tar v vi­ši­ni 121
mi­li­jo­nov evrov, izrav­nal­na pla­či­la OMD v vi­ši­ni 43
mi­li­jo­nov evrov in za kme­tij­sko-okoljske ukrepe v vi­ši­ni 41
mi­li­jo­nov evrov. Med več­ji­mi po­sa­mez­ni­mi iz­pla­či­li pa so še
iz­pla­či­la za ukre­pe za raz­voj po­de­že­lja v skup­ni vi­ši­ni 35,5
mi­li­jo­na evrov, pre­struk­tu­ri­ra­nje in­du­stri­je slad­kor­ja in
po­moč biv­šim pri­de­lo­val­cem slad­kor­ne pese v vi­ši­ni 34
mi­li­jo­nov evrov, za­va­ro­val­ne pre­mi­je v vi­ši­ni šest
mi­li­jo­nov evrov, na­rav­ne ne­sre­če v vi­ši­ni 5,6 mi­li­jo­na
evrov, zgod­nje upo­ko­je­va­nje v vi­ši­ni 2,3 mi­li­jo­na evrov in
dru­ga.

Vra­či­la za OMD in SKOP

Tre­nut­no po­te­ka­jo iz­pla­či­la za le­tos vlo­že­ne vlo­ge za
ukre­pe pod­po­re kme­to­va­nju na ob­moč­jih z ome­je­ni­mi
de­jav­ni­ki. Še v de­cem­bru bodo upra­vi­čen­cem iz­pla­ča­li naj­manj
25 mi­li­jo­nov evrov, to po­me­ni, da bo sreds­tva pre­je­lo 33.000
vla­ga­te­ljev. Os­ta­lih 16.000 bo sreds­tva sku­paj v vi­ši­ni 18
mi­li­jo­nov evrov pre­je­lo v ja­nuar­ju. Po­leg tega so 3350
upra­vi­čen­cem, ki so bili naj­bolj pri­za­de­ti v le­toš­njih
po­let­nih neur­jih, že iz­pla­ča­li sko­raj šti­ri mi­li­jone evrov, in
si­cer ko­nec ok­to­bra in v za­čet­ku no­vem­bra.

Di­rek­tor Je­ran­ko je pred­sta­vil
tudi na­črt iz­da­je sred­stev v letu 2009. Tako bo agen­ci­ja v
ja­nuar­ju na­da­lje­va­la z iz­da­jo od­ločb za OMD in za­če­la z
iz­da­jo od­ločb za drob­ni­co ter enot­na pla­či­la, od­loč­be za
kme­tij­sko-okolj­ske ukre­pe bodo sle­di­le v apri­lu in maju,
od­loč­be za go­ve­do pa v maju in ju­ni­ju 2009.

Agen­ci­ja sle­di iz­pol­nje­vanju
več­let­nih za­vez za kme­tij­sko-okolj­ske ukre­pe SKOP in za
izrav­nal­na pla­či­la za ob­moč­ja z ome­je­ni­mi de­jav­ni­ki za
kme­tij­sko de­jav­nost OMD. Oko­li 8200 upra­vi­čen­cem, pri ka­te­rih
je agen­ci­ja s po­moč­jo pri­mer­ja­ve po­vr­šin med leti 2004, 2005 in
2006 ugo­to­vi­la ne­do­vo­lje­na od­sto­pa­nja oz. zmanj­ša­nja
po­vr­šin, je iz­da­la od­loč­be za vra­či­lo v skup­nem zne­sku 3,7
mi­li­jo­na evrov. Iz­da­nih pa bo še okoli 800 od­ločb za vra­či­lo
360.000 evrov. Di­rek­tor Je­ran­ko je tudi do­dal, da obrav­na­va­jo
pri­tož­be v pri­me­ru ne­do­vo­lje­nih od­sto­panj. Kmet­je še niso
do­bi­li od­go­vo­ra, saj so po­stop­ki za­ple­te­ni in
dol­go­traj­nej­ši.

Tre­nut­no po­te­ka­jo tri več­je
pro­mo­ci­je kme­tij­skih proi­zvo­dov v skup­ni vred­no­sti 3,3
mi­li­jo­na evrov. Gre za več­let­ne pro­jek­te, na­na­ša­jo pa se na
pro­mo­ci­jo pe­rut­nin­ske­ga mesa na tret­jih tr­gih, pro­mo­ci­jo
iz­del­kov eko­loš­ke­ga kme­to­va­nja na no­tra­njem trgu EU ter
pro­mo­ci­jo mle­ka in mleč­nih iz­del­kov. Za pri­hod­nje leto je
Je­ran­ko na­po­ve­dal še po­seb­no pod­po­ro pro­mo­ci­ji vina na
tr­gih tret­jih dr­žav.

Med ukre­pi, ki jih iz­va­ja agen­ci­ja,
se v letu 2009 na­po­ve­du­je nov ukrep, s ka­te­rim se po­sku­ša v
ok­vi­ru EU spod­bu­ja­ti uži­va­nje sad­ja in ze­le­nja­ve v os­nov­nih
šo­lah. EU bo za ta ukrep na­me­ni­la 90 mi­li­jo­nov evrov, kar za
Slo­ve­ni­jo po­me­ni prib­liž­no 420.000 evrov, sama pa bo mo­ra­la
za­go­to­vi­ti 140.000 evrov. Gle­de mleč­nih kvot je di­rek­tor
Je­ran­ko de­jal, da jih v za­čet­ku leta 2009 na­čr­tu­je­jo
raz­de­lje­va­ti iz na­cio­nal­ne re­zer­ve

Le­tos je agen­ci­ja iz­pla­ča­la tudi
5,6 mi­li­jona evrov za od­pra­vo po­sle­dic su­še v letu 2007 ter šest
mi­li­jo­nov evrov za so­fi­nan­ci­ra­nje za­va­ro­val­nih pre­mij.
Di­rek­tor Je­ran­ko je kme­te po­zval, da naj se v ukrep
so­fi­nan­ci­ra­nja za­va­ro­val­nih pre­mij v pri­hod­no­sti
vklju­či­jo čim bolj šte­vilč­no.

Pro­gram raz­vo­ja po­de­že­lja

Agen­ci­ja iz­va­ja tudi ukre­pe fi­nanč­ne po­mo­či ob
ne­pred­vi­dlji­vih do­god­kih v kme­tijs­tvu na po­droč­ju
pra­ši­če­re­je, če­be­lars­tva in pe­rut­nin­ske­ga sek­tor­ja; 900
pra­ši­če­rej­cev je že pre­je­lo sreds­tva v vi­ši­ni mi­li­jon evrov,
41.000 evrov je pre­je­lo 38 če­be­lar­jev, iz­pla­či­la za­ra­di
ptič­je gri­pe pa bodo sle­di­la v ja­nuar­ju 2009.

Na po­droč­ju ukre­pov kme­tij­skih
tr­gov se bodo v letu 2009 še na­prej iz­va­ja­li ukre­pi pro­mo­ci­je
kme­tij­skih proi­zvo­dov, ob­no­ve vi­no­gra­dov, mleč­nih kvot in
dru­gi, za­klju­čil pa se bo ukrep pre­struk­tu­ri­ra­nja slad­kor­ne
in­du­stri­je z iz­pla­či­lom 22 mili­jo­nov evrov.

V letu 2008 je agen­ci­ja iz­va­ja­la
čez tri­de­set ukre­pov raz­vo­ja po­de­že­lja in za­nje iz­pla­ča­la
35,5 mili­jona evrov, in si­cer ukre­pe dveh ge­ne­ra­cij jav­nih
raz­pi­sov Pro­gra­ma raz­vo­ja po­de­že­lja 2007–2013 (PRP), ukre­pe na
po­droč­ju če­be­lars­tva, ukrep po­so­dab­lja­nja kme­tij­skih
gos­po­dar­stev na po­droč­ju slad­kor­ne pese, na­cio­nal­na ukre­pa
po­moč druš­tvom in sa­na­ci­ja ko­ma­sa­cij ter ukre­pe Enot­ne­ga
pro­gram­ske­ga do­ku­men­ta 2004–2006, ki se le­tos za­klju­ču­je. V
letu 2009 pa se po­leg iz­va­ja­nja na­sled­njih ge­ne­ra­cij ukre­pov
PRP pred­vi­de­va še iz­va­ja­nje de­se­tih no­vih ukre­pov na
po­droč­ju ri­biš­tva. Si­cer je ve­či­na raz­pi­sov še od­pr­tih,
nji­ho­va skup­na vred­nost pa je 96,8 mi­li­jo­na evrov. Do­slej so na
agen­ci­ji pre­je­li 1122 vlog v skup­ni vi­ši­ni 36,5 mi­li­jo­na evrov
ter iz­da­li 160 od­ločb in skle­pov.

Di­rek­tor Je­ran­ko je še na­po­ve­dal,
da na­me­ra­va­jo pri­hod­nje leto po­ve­čati šte­vi­lo kon­trol na
te­re­nu. Letos so jih iz­ved­li 15.213 (kon­tro­la za ukre­pe
ne­po­sred­nih pla­čil in kon­tro­le za ukre­pe raz­vo­ja po­de­že­lja
in kme­tij­skih tr­gov), pri­hod­nje leto pa jih na­čr­tu­je­jo 17.785.

Ob kon­cu je di­rek­tor agen­ci­je
de­jal, da bodo po­sku­ša­li ure­sni­či­ti za­mi­sli mi­ni­stra za
kme­tijs­tvo, goz­dars­tvo in pre­hra­no dr. Mi­lana Po­gač­nika, da bi
sreds­tva za ne­po­sred­na iz­pla­či­la na­ka­zo­va­li v te­ko­čem letu.
Ome­ji­tve so lah­ko za­ra­di za­ko­no­da­je, ki jo mo­ra­jo
upo­šte­va­ti, ter za­ra­di po­manj­ka­nja pro­ra­čun­skih sredstev,
med­tem ko na agen­ci­ji ne bi sme­li ime­ti te­žav s po­stop­ki.

Kri­sti­jan Hra­star
Vir: Kmečki glas

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook