Kmetijstvo objavil

Dobri kmetijski in okoljski ukrepi pri kmetovanju

Vlada RS je na 161. redni seji izdala Uredbo o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju. Vlada je izdala tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu ter določila njuno prečiščeno besedilo.

 

Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju


Uredba določa seznam zahtev, ki so določene na podlagi že sprejete zakonodaje na kmetijskem področju, in način kontrole ter njihovo sankcioniranje. Zahteve pokrivajo področja zdravja ljudi, živali in rastlin, ugodnega počutja živali ter dobre kmetijske in okoljske pogoje.


Uredba upošteva ugotovitve revizij. Na podlagi teh ugotovitev je dodan nov člen, ki uvaja namerne kršitve. Prav tako so nekoliko dvignjene sankcijske točke v Prilogi II, tako da znašajo pretežno 3 %. Na zahtevo revizorjev je dodana tudi zahteva o obveznem označevanju prašičev. Uvedena je tudi dodatna zahteva, ki je rezultat zdravstvenega pregleda Skupne kmetijske politike, in sicer uvedba varovalnih pasov ob vodotokih. Ker so ti pasovi že uvedeni na področju standarda za nitrate in za fitofarmacevtska sredstva, so tu samo omenjeni in ni dodatnih sankcij.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz PRP RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013


Vlada RS je izdala Uredba med drugim vključuje popravke sklicev na predpise EU zaradi sprememb teh predpisov, uvaja plačilo za preusmerjanje v ekološko kmetovanje (od 197 do 636 €/ha), nov kmetijsko okoljski podukrep (KOP) »neprezimni posevki« (plačilo v višini 61 €/ha), določa prevzemanje novih obveznosti za nekatere KOP na območjih vodnih teles podzemnih voda, spremenjen način določanja nagiba strmih travnikov in možnost podaljšanja zaključene petletne obveznosti za izvajanje KOP. Uredba tudi spreminja rok za posredovanje podatkov Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o izpolnjevanju pogojev za integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje iz 31. oktobra na 10. november ter pogoj glede izpolnjevanja obtežbe z živino na kmetijskem gospodarstvu v okviru KOP, in sicer namesto zagotavljanja zahtevane dnevne obtežbe uvaja povprečno letno obtežbo.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu


Uredba se dopolnjuje in spreminja zlasti zaradi poenostavitve postopkov uveljavljanja neposrednih plačil . Glavne dopolnitve/spremembe, ki jih vključuje predlog uredbe, so:

  • avtomatski zahtevek za ukrep »Ekstenzivna reja ženskih govedi« (ERG), kar pomeni, da bo nosilec v okviru zbirne vloge označil, da uveljavlja zahtevek za ERG za vse potencialno upravičene krave na kmetiji. S tem se bo ukinilo trenutno vlaganje zahtevkov za posamezno žival, ki poteka trikrat letno, v treh obdobjih;
  • modulacija dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil v letu 2012, kar pomeni znižanje dopolnilnega nacionalnega neposrednega plačila na maksimalno 500 evrov tistim kmetijskim gospodarstvom, ki presegajo skupni znesek 5.000 evrov neposrednih plačil. Če je skupni znesek neposrednega plačila, ki se dodeli kmetu manjši ali enak 5.000 evrov, se dopolnilno nacionalno doplačilo dodeli v celoti;
  • povečanje vrednosti regionalnega plačila za del zneska nacionalne zgornje meje za posebno premijo za bike in vole, ki ostane po uporabi 14. člena te uredbe, ki govori o vključitvi posebne premije v shemo enotnega plačila;
  • možnost dodelitve sredstev iz nacionalne rezerve za kmetijska gospodarstva, ki so vlagala v sektor govedoreje, kar pomeni, da bodo do dodatka na plačilne pravice iz naslova vključitve posebne premije za bike in vole v shemo enotnega plačila, lahko upravičeni tudi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v referenčnem letu 2007 in 2008 vlagali v sektor govedoreje (pitanje govedi). Referenčno obdobje v teh primerih ne predstavlja realnega stanja in bi lahko bili ti kmetje oškodovani. Določba je le podlaga za podrobnejša pravila, ki bodo opredeljena v Pravilniku o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook