Gozdarstvo objavil

Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ponovno opozarjamo,
da lahko tudi letos do 30. junija določite dejanskega uporabnika
kmetijskih in gozdnih zemljišč, t.j. osebo, ki na podlagi ustnega
dogovora ali najemne pogodbe uporablja in koristi zemljišča. Od
določitve dejanskega uporabnika je odvisno, komu se bo katastrski
dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč všteval v davčno osnovo za tekoče
leto. Dejanskega uporabnika se določi na podlagi vloge, ki se jo
predloži davčnemu organu.

Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so običajno tudi dejanski
uporabniki teh površin. Namen instituta določitve dejanskega uporabnika
zemljišč pa je ureditev razmerij, ko kmetijsko ali gozdno zemljišče
dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe zemljišča na
podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru (npr.
na podlagi lastninske pravice ali zakupne pogodbe). V tem primeru se za
davčne namene lahko ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča.

Pojem

Prvi odstavek 71. člena Zakona o dohodnini
(ZDoh-2) določa, da se davčna osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja kot katastrski dohodek,
ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija za tekoče leto.V
kolikor oseba, ki ima na podlagi vpisa v zemljiško knjigo in zemljiški
kataster pravico do uporabe zemljišča, zemljišča ne obdeluje, ima
možnost, da določi dejanskega uporabnika tega zemljišča. ZDoh-2 namreč v
osmem odstavku 69. člena določa, da če zemljišče dejansko uporablja
oseba, ki nima pravice do uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova v
zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, se lahko za namene tega zakona
ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča.

Dejanska uporaba zemljišč

V skladu z Zakonom o davčnem postopku
je za določitev dejanskega uporabnika potrebno podati dokazila, ki
nedvoumno dokazujejo dejanskega uporabnika zemljišča, ki pravice uporabe
nima vpisane v zemljiški knjigi oziroma v zemljiškem katastru. Davčna uprava RS
bo kot nedvoumno dokazilo štela izjavo, ki jo bosta morala podpisati
tako upravičenec do uporabe na podlagi zemljiške knjige oziroma
zemljiškega katastra kot tudi dejanski uporabnik zemljišča. V kolikor
gre za dejansko uporabo na podlagi pravnega naslova (npr. pogodbe), se
kot nedvoumno dokazilo šteje tudi ta.

Vloga

Predpisana vloga oziroma obrazec za določitev dejanskega uporabnika ne obstaja, zavezanci naj zato v svoji vlogi navedejo:

  •           ime, priimek, naslov, davčno številko uporabnika zemljišč, kot je naveden v zemljiškem katastru;
  •           ime, priimek, naslov, davčno številko dejanskega uporabnika zemljišč;
  •           katastrsko občino, številke parcel, ki so v dejanski uporabi, površino zemljišča;
  •          podpisa obeh strank (v kolikor ni priložen podpisan pravni
    naslov (npr. pogodba), ki je podlaga za dejansko uporabo, sicer pa samo
    podpis vlagatelja).

Ob tem želimo opozoriti, da je na podlagi 71. člena ZDoh-2 rok za vložitev vloge za določitev dejanskega uporabnika 30. junij za tekoče leto, torej 30. junij 2012 za letošnje davčno leto. Vlogo se vloži pri davčnem organu, kjer ima vlagatelj vloge oziroma zavezanec za plačilo davka stalno prebivališče.

Do vloge za določitev dejanskega uporabnika lahko dostopate tukaj.

Posledice

Katastrski dohodek za parcelne številke, ki so predmet dejanske uporabe,
se pripiše uporabniku zemljišča, ki je po ZDoh-2 zavezanec za plačilo
dohodnine od katastrskega dohodka in drugih dohodkov v zvezi z
opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Lastniku
kmetijskega ali gozdnega zemljišča se katastrski dohodek za zemljišča,
ki so predmet odločbe o določitvi dejanskega uporabnika, ustrezno
zmanjša. Od določitve dejanskega uporabnika je torej odvisno, komu se bo katastrski dohodek od navedenih zemljišč všteval v davčno osnovo. Katastrski
dohodek pripisanih zemljišč vpliva dohodninsko obveznost ter na
uveljavljanje različnih socialnih transferjev in prispevkov (otroški
dodatek, socialna pomoč, višina plačila za vrtce itd.).

Kaj pa zakup?

Razlika glede pravnega učinkovanja v primeru določitve dejanskega
uporabnika nasproti sklenitve uradnega zakupa za kmetijska ali gozdna
zemljišča, kot ga predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih
je v tem, da določitev dejanskega uporabnika velja le za davčne namene,
medtem ko se s sklenitvijo uradnega zakupnega razmerja v skladu s Stvarnopravnim zakonikom doseže vpis zakupne pravice v zemljiško knjigo.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook