Kmetijstvo objavil

Ekološka reja divjadi v oborah

Novi Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih živil in pridelkov prinaša novost v obliki možnosti ekološke reje divjadi v oborah in ker pri tem ne gre za razširjeno prasko, smo vam pripravili kratek povzetek tehnoloških navodil za rejo takšne vrste.

Reja divjadi v oborah je zakonsko urejena z Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur.l.RS, št. 16/2004 s spremembami Ur.l.RS, št. 12072006 in Odl.US: U-I-98704, 1772008), poleg tega pa je treba upoštevati še osnovne predpise, ki urejajo področje živinoreje in veterine, ter še predpise, ki urejajo ekološko kmetijstvo. Kar pa se tiče postavitve obore same, pa mora biti v skladu z Zakonom o gozdovih, Uredbo o vrstah posegov v okolje in s predpisi o izgradnji objektov.

Obora je več kot 0,5 Ha velika površina v naravnem okolju, obdana je z ograjo, ki preprečuje prehajanje vsem ali pa samo določenim vrstam divjadi. Za ekološko rejo so primerni mufloni, damjaki in navadni jelen, velikost obore pa mora biti prilagojena živalim, ki jih rejec redi. Za damjake in muflone je tako predvidena površina 1 Ha, za navadne jelene 2ha, 3 Ha pa za mešano rejo. Obora mora živalim zagotoviti zaščito pred vremenskimi vplivi, paše pa mora biti v vegetacijskem obdobju dovolj, saj v tem času dokrmljevanje ni dovoljeno (le pozimi). Poleg tega mora obora zagotavljati naravno nego parkljev, dovolj zatočišč, za navadne jelene pa mora biti dana možnost valjanja v blatnih kopelih za uravnavanje telesne temperature in nego kožuha. Vendar pa ekološka reja na zelo mokrih ali celo močvirnatih območjih ni dovoljena. Če ni dostopnega naravnega vira neoporečne vode, je potrebno v oboro namestiti napajališča.V skladu s Pravilnikom morajo živali v ekološki reji v oborah živeti v socialnih skupinah in sicer je najmanjša 3 samice in 1 samec, na 1 Ha pa se sme rediti do 5 odraslih navadnih jelenov in do 10 odraslih damjakov ali muflonov.

Kdor želi postaviti oboro, mora pridobiti dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu okolja in urejanju prostora, izdajo tega dovoljenja pa izvaja Ministrstvo za okolje in prostor-Agencija RS za okolje. Če rejec želi izvajati ekološko rejo divjadi v oborah, mora imeti status ekološkega kmeta, ter mora biti prijavljen v kontrolo pri organizaciji za kontrolo in certifikacijo. Kmetje lahko del sredstev za postavitev obore dobijo v okviru razpisov Programa za razvoj podeželja.

Kdor se za ekološko rejo divjadi zanima, se lahko obrne na Združenje rejcev divjadi v oborah. Takšna reja je lahko zanimiva in donosna dopolnilna dejavnost na kmetiji, zato je priporočljivo premisliti tudi o tej možnosti.

Vir:

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook