Ekološko vinogradništvo

V zadnjem času se vedno več proizvodov na trgu pojavlja z oznako »eco«, »eko«, »bio«, idr. Trendi ekološko pridelane hrane so kot vseh vejah kmetijstva in prehrambne industrije pojavljajo tudi v vinogradništvu in vinarstvu.

Zaradi vse večje skrbi za okolje, prehajajo v ospredje nove oblike gojenja vinske trte kot so integrirano, ekološko in biodinamično vinogradništvo. Za doseganje primernih pridelkov grozdja se uporabljajo dovoljena sredstva za varstvo in pripravki za prehrano rastlin. V ekološkem vinogradništvu omejujemo vrsto, količino in čas uporabe pripravkov in različnih agrotehničnih ukrepov. Ekološka pridelava grozdja temelji na ravnotežju v sistemu kroženja hranilnih snovi in delovanje različnih naravnih procesov v vinski trti. Nadgradnja ekološkega je biodinamično vinogradništvo, kjer dodatno upoštevamo nekatere naravne procese, ki vplivajo na rast vinske trte in vino. V Sloveniji je registriranih ekoloških vinogradniških površin približno 2 %, (cca. 120ha). Negativne strani te pridelave so precej višji stroški, nižji pridelki in še vedno manjša zainteresiranost pridelovalcev. Prav zaradi teh razlogov je popularnost te pridelave še vedno zelo nizka. Oznaka ekološko vino v EU ni dovoljena. Uporabljamo lahko samo oznako vino iz ekološko pridelanega grozdja.

Rast ekološkega vinogradništva v Evropi nikoli ni bila tako strma kot v poljedelstvu in živinoreji. Obseg ekoloških vinogradov se je med letoma od 2002 do 2008 ljub začetnim težavam podvojil. Svetovalne službe so v tem času vzpostavile nov sistem svetovanja, ki poteka za manjše skupine pridelovalcev v vsaki regiji. Tako kot v drugih ekoloških kmetijskih  dejavnostih je tudi v vinogradništvu cilj zmanjšanje količine lahko topnih gnojil in uvedba organskih gnojil. Ključni dejavnik ekološkega vinogradništva pa je uporaba robustnih,  krepkih rastlin, prilagojenih naravnemu okolju in uporaba sort, ki so odporne na glivične  bolezni. Veliko pozornosti je namenjena tudi obdelavi tal. Primerna obdelava tal je pogoj za normalen razvoj  korenin, rahla tla pa prispevajo k boljši biotski raznovrstnosti. Pri varstvu  vinske trte so ekološka sredstva učinkovita le v kombinaciji s pravočasnimi preventivnimi ukrepi. Dovoljena sredstva so našteta in določena v pravilniku. V Sloveniji so dovoljena podobna naravna sredstva za krepitev rastlin kot v drugih državah EU.

Trta ima poreklo iz toplih krajev in zato zahteva veliko sonca oziroma dobro osvetlitev in poletne temperature med 25 in 30 oC. Rez, gnojenje in izbor rastišča močno vplivata na njeno rast in rodnost. Močno gnojeni in obremenjeni trsi postanejo občutljivi, kar kaže na močan vpliv zunanjih dejavnikov na trto.

Trta je rastlina skromnih talnih razmer. Potrebe po vlagi so največje v juliju in avgustu. Zato je odvečna bujna rast, ki poveča potrebe zelo nezaželena. Previsoka zračna vlaga in zlasti dolgotrajnejša rosa pospešujeta razvoj bolezni. Primerna lega je tista, ki je vsaj 40 m nadmorske višine. Najbolj ustrezne so lege v nadmorski višini okoli 300 m, ter od jugovzhodne do jugozahodne, vzhodne in zahodne so drugorazredne.

V primerjavi z ekološkim sadjarstvom pa je vinogradništvo na boljšem pri obvladovanju škodljivcev, čeprav se v zadnjem obdobju močno širijo cikade, medtem ko je najtežje obvladljiva v severnem območju Slovenije še vedno peronospora. V letih s težkimi pogoji za pridelavo so zato prisiljeni uporabljati bakrove pripravke, ki so v ekološki pridelavi še vedno dovoljeni. V nekaterih državah uporabljajo križance žlahtnih sort vinske trte s samorodnicami. V Nemčiji je dovoljenih že okoli deset takih primerkov.
V Sloveniji natančna navodila in postopki kontrole še vedno niso dodelani. Stroka se sooča s kopico težav. Pridelovalci pa imajo največje težave pri pomanjkanju praktičnih izkušenj in testiranj na tem področju. Svetovalne službe še vedno niso poskrbele za dovolj usposobljenih kadrov na tem področju. Ravno zaradi nedorečenih pravil v Evropi še vedno ni dovoljeno poimenovanje vina kot »ekološko vino«. Tu se mnenja strokovnjakov in javnosti zelo razlikujejo, zato bo poenotenje teh pravil na tak način, ki bo ustrezal našemu okolju in tradiciji pridelave zelo težavno.
 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook