Kmetijstvo objavil

EVROPSKA KOMISIJA JE SLOVENIJO OBVESTILA O KONČNI ODLOČITVI GLEDE FINANČNE KOREKCIJE NA PODROČJU PLAČIL ZA POVRŠINE ZA OBDOBJE 2006-2008

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem za leta 2006-2008 za zahtevke za površine skupno izplačala 330 milijonov evrov evropskih sredstev. Evropska komisija je zaradi pomanjkljivosti v sistemu za identifikacijo zemljišč (LPIS), pri izvedbi kontrol na terenu ter pri izračunu plačil in sankcij predlagala 2-odstotno finančno korekcijo za leti zahtevkov 2006 in 2008 ter 5-odstotno finančno korekcijo za leto zahtevka 2007 v skupni višini 8,1 mio EUR. Prvotni predlog Komisije je sicer znašal 8,4 mio EUR, vendar je bil v postopku pred spravnim organom znižan. Po prvotnih ocenah bi lahko bila za vsa navedena leta uporabljena 5-odstotna finančna korekcija v okvirnem znesku 16 mio EUR, vendar je slovenskim organom že med rednim revizijskim postopkom uspelo prepričati Komisijo, da je teža ugotovljenih kršitev manjša.

 

Evropska komisija je v okviru svojih rednih revizijskih postopkov v letu 2008 izvedla revizijo plačil za površine v letih 2006, 2007 in 2008. Slovenija je bila v letu 2012 prvič seznanjena z njenimi uradnimi ugotovitvami. Evropski revizorji so Sloveniji očitali pomanjkljivosti na področju sistema za identifikacijo zemljišč – LPIS, saj naj bi bile med upravičene površine v nekaterih primerih vključene tudi neupravičene površine (npr. ceste), nekatere površine pa so bile v GERK-e (grafične enote rabe kmetijskih zemljišč) umetno povezane s t.i. mostički ali dolgimi in ozkimi povezovalnimi pasovi. Revizorji so Sloveniji očitali tudi pomanjkljivosti na področju kontrol na terenu ter pri izračunih izplačil in sankcij v primeru kršitev.

 

Večina držav članic je bila zaradi pomanjkljivosti v sistemu LPIS deležna finančnih korekcij v višini 5 % izplačanih sredstev (Slovenija 2 % za leti 2006 in 2008 ter 5 % za leto 2007). Slovenijo je zaradi napak pri vodenju sistema LPIS in izvedbi kontrol na terenu tako doletela najnižja možna pavšalna korekcija. Zaradi pomanjkljivosti v sistemu za identifikacijo zemljišč je Komisija od 1. maja 2004 dalje od držav članic EU izterjala 1,4 milijarde EUR, višina finančnih korekcij pa se je gibala med 2 % in 15 %.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Agencija sta takoj po prvih prejetih revizijskih ugotovitvah pristopila k odpravi očitanih pomanjkljivosti, zato so bile v preteklih letih te že odpravljene. Zagotovljeno je redno posodabljanje evidence GERK-ov, odpravljeni so bili t.i. mostički, v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) se redno prenašajo vsa ugotovljena neskladja, v uporabi je nov pravilnik o RKG, ki izboljšuje nadzor nad prijavo upravičenih površin, vzpostavljen je sistem za ugotavljanje in sankcioniranje namernih kršitev; izračun izplačil in sankcij poteka v skladu s predpisi, potekajo pa tudi postopki za odvzem neupravičeno dodeljenih plačilnih pravic in izterjavo neupravičeno prejetih sredstev.

 

Več informacij, ki so bile v zvezi s finančno korekcijo javnosti predstavljene marca lani, je dosegljivih na spodnji povezavi:

 

http://www.arsktrp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12029/5802/

 

 

* * *

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook