Kmetijstvo objavil

Evropska komisija zahteva vračilo neupravičeno porabljenega denarja

Evropska komisija v okviru tako imenovanega postopka potrditve računov zahteva vračilo 436 milijonov EUR sredstev za kmetijsko politiko EU, ki so jih države članice porabile neupravičeno. Ker so nekateri od teh zneskov od držav članic že bili prejeti, je finančni učinek nekoliko nižji in znaša 426 milijonov EUR. Ta sredstva bodo vrnjena v proračun EU zaradi nespoštovanja pravil EU ali neustreznih postopkov nadzora nad izdatki za kmetijstvo.

Države članice so odgovorne za izplačevanje sredstev in preverjanje izdatkov v okviru skupne kmetijske politike (SKP), Komisija pa mora zagotoviti, da države članice sredstva pravilno porabijo. Da bi se upoštevali finančni pritiski, s katerimi se zaradi finančne krize soočajo nekatere države članice, je Komisija sprejela uredbo, ki državam članicam, ki prejemajo finančno pomoč, pod nekaterimi pogoji dovoljuje odložitev vračila terjanih sredstev za največ 18 mesecev. Ta ukrep dopolnjuje obstoječo možnost, da država članica zaprosi, da se vračilo razdeli na več let, pri čemer je število let omejeno. Prva država članica, ki je zaprosila za odložitev, je Grčija.

Glavni finančni popravki

V skladu s tem najnovejšim sklepom se vračilo sredstev zahteva od Danske, Nemčije, Estonije, Grčije, Španije, Francije, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije in Združenega kraljestva. Najpomembnejši posamezni popravki so:

  • Španija – 131,3 milijona EUR zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje;
  • Italija – 98,9 milijona EUR zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje;
  • Grčija – 71,5 milijona EUR zaradi pomanjkljivosti pri nadzoru rozin;
  • Francija – 62,9 milijona EUR zaradi nepravilnosti pri nadzoru premij za govedo;
  • Grčija – 21,3 milijona EUR zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje;
  • Poljska – 13,3 milijona EUR (finančni učinek: 13,1 milijona EUR) zaradi pomanjkljivega sistema sankcij ter neopredelitve dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) v zvezi z navzkrižno skladnostjo.
  • Grčija – 11,6 milijona EUR zaradi odsotnosti nadzornih sistemov proizvodnje in skladiščenja za sladkor.

 

Vir in več informacij najdete na:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/678&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en#footnote-1

 

 M.V.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook