Kmetijstvo objavil

Evropska morja: Komisija določila merila za dobro okoljsko stanje

Komisija je danes sprejela sklep o merilih, ki jih je treba izpolniti,
da bi dosegli dobro okoljsko stanje evropskih morij. Tako bodo države
članice lažje razvile usklajene morske strategije za posamezna
regionalna morja, zagotovljena bo doslednost in omogočeno primerjanje
napredka med regijami. Opredelitev meril se zahteva v skladu z Okvirno
direktivo o morski strategiji, katere cilj je do leta 2020 doseči dobro
okoljsko stanje vseh morskih vod EU. Komisar za okolje Janez Potočnik je
dejal: »Želimo zdrava in produktivna morja. Z današnjim sklepom
začenjamo določati natančne cilje za doseganje dobrega okoljskega
stanja. Sprejetje sklepa o merilih za dobro okoljsko stanje v
mednarodnem letu biotske raznovrstnosti je nadaljnji korak pri razvoju
strategije za biotsko raznovrstnost EU po letu 2010.«

Sklep Komisije o merilih za dobro okoljsko stanje morskih vod se
osredotoča na različne vidike morskih ekosistemov, kot so biotska
raznovrstnost, ribja populacija, evtrofikacija, kontaminanti, odpadki in
hrup. V sklepu opredeljena merila in povezani kazalniki, ki so jih
države članice uporabile pri določanju okoljskega stanja morskih
ekosistemov, temeljijo na znanstvenih in tehničnih nasvetih neodvisnih
strokovnjakov. Pokrivajo elemente morskega okolja, ki v obstoječih
politikah še niso bili obravnavani, ter nadgrajujejo sedanje obveznosti
iz zakonodaje EU ter že dosežen napredek. Nekatera merila so že dokončno
oblikovana in že lahko začnejo veljati, druga pa je treba še
izpopolniti. Sklep poudarja, da je za presojo dobrega okoljskega stanja v
podporo ekosistemskemu pristopu k upravljanju evropskih morskih vod
potrebno dodatno znanstveno razumevanje. Zato bo treba merila
prilagoditi, da se upoštevajo nove znanstvene ugotovitve.

Cilji do leta 2020
Dobro okoljsko stanje pomeni, da splošno stanje okolja v morskih vodah
zagotavlja ekološko raznolike, dinamične, zdrave ter produktivne oceane
in morja. Uporaba morskega okolja mora ostati na trajnostni stopnji, da
se njegove koristi ter z njim povezane dejavnosti zagotovi sedanjim in
prihodnjim generacijam. To pomeni, da je treba celostno proučiti
zgradbo, funkcije in procese morskih ekosistemov, zaščititi morske vrste
in habitate ter preprečiti zmanjševanje biotske raznovrstnosti, ki ga
povzroči človek. Da bi dosegle cilj EU za vzpostavitev dobrega
okoljskega stanja vseh morskih vod do leta 2020, morajo države članice
razviti morske strategije, ki bodo uporabljene kot akcijski načrti za
upravljanje človekovega delovanja, ki bo temeljilo na ekosistemih. Dobro
okoljsko stanje je treba določiti za morske regije in podregije na
podlagi enajstih kakovostnih deskriptorjev morskega okolja, ki jih
določa Okvirna direktiva o morski strategiji. Sodelovanje med regijami
je potrebno na vseh stopnjah izvajanja direktive.

Dodatne informacije:
o Okvirni direktivi o morski strategiji:
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm
o Konvenciji o regionalnih morjih:
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm

Vir:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1084&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook