Čebelarstvo objavil

Evropska unija zvišala podporo čebelarskemu sektorju

V Uredbi o enotni skupni ureditvi trgov
(Uredba sveta ES št. 1234/2007 iz dne 16. novembra 2007, členi 107 do
109) je določena finančna podpora čebelarstvu. Vsaka država članica
lahko vsaka tri leta predloži nacionalni čebelarski program za
izboljšanje pogojev za proizvodnjo in trženje čebeljih izdelkov,
vključno s študijo strukture v sektorju čebelarstva. Za naslednje
obdobje (2011–2013) so vse države članice izrazile zanimanje za
čebelarske programe.

Komisija je danes odobrila nacionalne
programe, ki jih je za obdobje 2011–2013 sprejelo 27 držav članic, da bi
izboljšale proizvodnjo in trženje čebeljih izdelkov. Prispevek EU k
financiranju programov se je v primerjavi s predhodnim obdobjem
(2008–2010) zvišal za skoraj 25 %, in sicer s 26 milijonov EUR na 32
milijona EUR na leto.

Zdrav čebelarski sektor je zaradi
ključne vloge čebel pri opraševanju rastlin izrednega pomena. Čebelarji
se že nekaj let spopadajo s stopnjo umrljivosti čebel, ki je doslej niso
poznali. Umrljivost čebel otežuje gospodarski položaj čebelarjev in
hkrati ogroža biotsko raznovrstnost. Nacionalni programi so trenutno
edino sredstvo, s katerim se lahko izgube čebel delno nadomestijo.
Države članice so zadovoljne s koristmi, ki so jih prinesli ti programi,
pa tudi čebelarji na splošno pozdravljajo pozitiven učinek, ki jih
imajo na sektor čebelarstva ukrepi, financirani v okviru nacionalnih
programov. Na podlagi tega se je Komisija odločila, da bo za leta 2011,
2012 in 2013 zvišala skupna letna proračunska sredstva, dodeljena
sofinanciranju nacionalnih programov, na 32 milijonov EUR na leto (v
obdobju 2008–2010 je raven sofinanciranja EU znašala 26 milijonov EUR).
Komisija bo z višjimi sredstvi prispevala k učinkovitejšim programom in
proaktivno pristopila k reševanju težav izjemno občutljivega sektorja.
Nacionalne čebelarske programe so Komisiji predložile vse države
članice. Programi obsegajo različne ukrepe: nadzor varoze,
racionalizacija sezonskih selitev panjev, podpora laboratorijem, obnova
čebeljega fonda, programi aplikativnih raziskav in tehnična pomoč. Do
financiranja so upravičeni programi vseh 27 držav članic.

V prilogi si poglejte tabelo (Število panjev na državo članico in letno financiranje programov na leto):

PRILOGA:
Evropska unija zvišala podporo čebelarskemu sektorju.doc

Objavil/a Univ. dipl. pol. Helena Habjan

  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook