Kmetijstvo objavil

Evropski dogovori o skupni kmetijski politiki

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja je predstavil reforme Plenarnega zasedanja Evropskega ekonomsko socialnega odbora (EESO), ki je potekalo 26. in 27. oktobra v Bruslju, se je udeležil tudi direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Igor Hrovatič.


Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş
je EESO predstavil sveženj reform skupne kmetijske politike 2014-2020.
Pri predstavitvi je izpostavil glavne razloge za reforme, ki so pomembne
predvsem zato, da evropsko kmetijstvo ostane konkurenčno in v dobri
kondiciji na srednji in daljši rok.

Zelena komponenta naj ne bi predstavljala ovir za kmetovalce


Komisar Cioloş je poudaril, da so kmetijska zemljišča osnova za
doseganje konkurenčnosti. Ob tem sta pomembna tudi trajnostni način
kmetijstva in trajnostna uporaba kmetijske prakse. Ukrepi, ki bodo
uresničevali te cilje, so ukrepi prvega stebra, predvsem ukrepi v okviru
zelene komponente.


Zelena komponenta je po besedah komisarja Cioloşa zbir ukrepov, ki so
enostavni in ne bodo predstavljali dodatnih administrativnih in
operativnih ovir za kmetovalce in tudi ne za kontrolorje.


Komisar je posredoval tudi informacijo, da se bo v okviru generalnega
direktorata za kmetijstvo ustanovil oddelek za spremljanje izvajanja
skupne kmetijske politike v državah članicah s ciljem spremljanja
izvajanja administrativnih postopkov oz. poenostavitev le-teh.

Prednostne naloge II. stebra


Cioloş je EESO predstavil tudi ukrepe drugega stebra, s katerimi se želi
zagotoviti ozemeljsko kontinuiteto Skupne kmetijske politike, predvsem s
pogodbo partnerstev med Evropsko komisijo in vsemi ostalimi deležniki.
Tu gre za skupni strateški načrt več politik in finančnih skladov. Cilje
politike razvoja podeželja se ne bo več zasledovalo prek štirih osi,
pač pa prek šestih prednostnih nalog, ki izhajajo iz ciljev Strategije
Evropa 2020. Te prednostne naloge so: znanje in razvoj, konkurenčnost
kmetijstva, organizacije prehrambenih verig, ohranjanje ekosistemov,
prehod v nizkoogljično gospodarstvo, zmanjševanje revščine z
izkoriščanjem potenciala delovnih mest in razvojem podeželja, razvojem
gospodarstva na podeželju (ne smo kmetijstva) v duhu podjetništva.


Reforma naj bi z modernimi orodji omogočala hitro odzivanje na krize v kmetijstvu, obvladovanja nihanja cen na trgu itd.


Del proračuna za raziskave in razvoj se bo namenil tudi za kmetijstvo,
predvsem v delu prenosa znanja iz znanstveno raziskovalne sfere v
vsakdanje kmetijstvo (aplikativna znanja). Komisar je ob tem poudaril
veliko vlogo svetovanja v kmetijstvu.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook