Lovstvo objavil

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji

Gozd je pomembno naravno bogastvo in
naravni vir, ki ob pravilnem ravnanju trajno daje proizvode, od katerih
je nekatere mogoče ovrednotiti, vrednost nekaterih pa trenutno še ne
moremo določiti. Zaenkrat je znano, da so splošne koristi, ki nam jih
nudi gozd, najmanj desetkrat večje od ekonomske vrednosti proizvodov.
Gozdarska stroka se trudi poiskati načine, s pomočjo katerih bi se
splošne koristi gozdov lahko ekonomsko bolj oprijemljivo izrazile.

 Kako je treba gospodariti z gozdovi pri
nas, določa Program razvoja gozdov v Sloveniji in Zakon o gozdovih in
oboje je, kolikor se le da, sodobno usmerjeno. Program in zakon
zagotavljata pogoje za večnamensko gospodarjenje z gozdovi skladno z
varstvom naravnih vrednot in okolja ter spremljanje gozdnega ekosistema
in usmerjanje njegovega razvoja, s čimer pa so zagotovljene vse funkcije
gozda, ki so določene z ustavo.  

 Določila Zakona o gozdovih, omogočajo,
da se dosegajo cilji Programa razvoja gozdov v Sloveniji. Ti cilji so:
ohranjanje in trajnostni razvoj biološke pestrosti gozdov ter vseh
socialnih,  ekoloških in proizvodnih funkcij, ohranjanje ekološkega
ravnotežja v krajini in ohranjanje naravnega okolja ter ohranjanje
poseljenosti in kultiviranosti krajine skupaj z izboljšanjem kvalitete
življenja na podeželju. Zakon o gozdovih sicer določa prepovedi in
zapovedi v skladu z značajem lastnine, ki jo gozd predstavlja, hkrati pa
Zakon določa tudi financiranje, sofinanciranje, javno gospodarsko
službo in odškodnine kar seveda lastnikom zelo koristi.
 
Za naše gozdove je značilna drobna lastniška posest in to, zaradi majhne
navezanosti, vnaprej ne omogoča dobrega gospodarjenja. Prav zato je
pomembno stalno svetovanje strokovnjakov ter določanje ukrepov, ki jih
je v javnem interesu obvezno opraviti za razvoj funkcij in ohranjanje
gozdov. Izvajanje obveznih ukrepov se lastniku financira oziroma
sofinancira, odvisno od tega koliko ukrep prispeva k uresničevanju
javnih interesov povezanih z gozdovi. Z zagotavljanjem tako strokovne
kot finančne pomoči je poskrbljeno, da lastniki niso prepuščeni samim
sebi.

Kljub vsem splošnim koristim, ki jih
gozd nudi, pa je vredno posebej poudariti ekonomsko korist, ki jih
gozdovi trajno dajejo tako lastnikom, kot tudi širši družbi.
Na področju gozdarjenja in predelave  lesne surovine smo v Sloveniji
pridobili veliko znanja, ki pa bo šele moralo priti do polnega izraza,
saj ti področji lahko še vedno pomembno prispevata k razvoju naše
družbe. Gozd pa igra precejšnjo vlogo tudi v turizmu, saj daje naši
deželi identifikacijo in prispeva k povečevanju deleža turizma v
Sloveniji.

Slovenija kot država se zaveda, da so za
ohranitev in razvoj gozdov pomembni prav lastniki ob podpori
strokovnega svetovanja, predvsem pa, da je pomembna finančna pomoč. Le z
vsemi naštetimi faktorji lahko gozd ostaja v ponos državi, saj
pokrajini dajejo pečat in vplivajo na višjo kvaliteto življenja nasploh.

 
 
Vir: http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_gozdarstvo_lovstvo_in_ribistvo/stara_sektor_za_gozdarstvo/gospodarjenje_z_gozdovi_v_sloveniji/
 
OBJAVIL/A NINA PIRC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook