Gozdarstvo objavil

Gozdnogospodarsko načrtovanje

Lastninska pravica se po Zakonu o gozdovih izvršuje tako, da je zagotovljena njihova proizvodna, socialna in ekološka funkcija in zato mora vsak lastnik gospodariti s svojim gozdom v skladu z gozdnogojitvenim in gozdnogospodarskim načrtom. Lastniki imajo pravico sodelovati v postopku sprejemanja gozdnogospodarskih in pri pripravi gozdnogojitvenih načrtov. Potrebe, zahteve in predlogi se upoštevajo v skladu z zakonskimi in ekosistemskimi omejitvami.

 

Gozdnogospodarsko načrtovanje v preteklosti

 

 Že v prvi polovici 18. stoletja lahko govorimo o začetkih gozdnogospodarskega načrtovanja na Slovenskem. Takrat je bila zaradi potreb po oskrbovanju rudnika in rudarjev v Idriji leta 1724 opravljena prva ureditev donosov lesa iz idrijskih gozdov. Druga takšna ureditev je sledila leta 1759. Kot prvi pravi gozdnogospodarski načrt na Slovenskem pa se šteje Flamekov načrt za tolminske gozdova v letu 1770, medtem ko je pomemben preskok gozdnogospodarsko načrtvanje doživelo konec 19. stoletja in sicer sta v tistem času na Notranjskem in Kočevskema delovala Heinrich Schollmayer in dr. Leopold Hufnagel, ugledna gozdarja. Leta 1947 je bil v Jugoslaviji sprejet Zvezni zakon o gozdovih, v katerem je bila predvidena obveznost izdelave gozdnogojitvenih načrtov ne glede na lastništvo, za vse gozdove.

 

Že navodila za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov Zveznega ministrstva za gospodarstvo iz leta 1948 govorijo o dveh nivojih načrtov in sicer o splošnih načrtih, za območja, in posebnih, za gozdnogospodarske enote. Vendar pa je v tem oziru Slovenija razvijala tudi regionalno gozdnogospodarsko načrtovanje, kar je bilo redkost. Nekatere države, ki imajo področje gozdarstva sicer ugledno urejeno, so začele uvajati regionalno načrtovanje šele pred kratkim.  

 

Priprava in sprejemanje gozdnogospodarskih načrtov goznogospodarskih enot

 

Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske ekosistemske celote, ki se določujejo z namenom zagotavljanja trajnosti gozdov in usmerjanje, spremljanje in načrtovanje gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo.  Ta območja je določila Vlada RS z Odlokom o določitvi gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/03, 44/03).

 

Vir:

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/ (20.06.2012)

 

 

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook