Čebelarstvo objavil

GRADIVO NOVINARSKEGA SREČANJA MEDEX IN ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE

  1. Nadomestila čebelarjem za gospodarske škode v 2012 zaradi naravnih nesreč

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Uredba določa nov ukrep, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja čebelarjev. Namen izvajanja ukrepa po tej uredbi je podpora čebelarjem zaradi škode, ki je nastala zaradi suše in pozebe v naravnem okolju, zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja. Sredstva se s to uredbo namenjajo za ohranitev ekonomske sposobnosti čebelarjev, da nadaljujejo s čebelarjenjem. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino, in sicer v višini 2,43 evra. V letu 2013 je za izvajanje tega ukrepa namenjenih 200.000 evrov.

Predvidoma v petek 30.8. 2013 bo na spletni strani MKO objavljen javni razpis v katerem bodo natančno opredeljeni pogoji za pridobitev sredstev iz tega naslova. Čebelarska zveza Slovenije , Javna svetovalna služba v čebelarstvu Vam bo na voljo za pomoč pri prijavi na razpis.

 

  1. Obdavčitev čebelarjev

Med čebelarji krožijo informacije o spremembi davčne zakonodaje in zvišanju davkov tudi na področju čebelarstva. Zaradi tega je treba poudariti, da Zakon o dohodnini – 2 ni spremenjen v delu, ki se nanaša na čebelarstvo.

Čebelarstvo je tako v 69. členu Zdoh-2 opredeljeno kot osnovna kmetijska dejavnost. Kot preostale kmetijske dejavnosti imamo tudi čebelarji tri možnosti ugotavljanja davčne osnove iz osnovne kmetijske dejavnosti, in sicer: pavšalno, po normiranih odhodkih ali z vodenjem knjig. V osnovno kmetijsko dejavnost sodi tudi pridelava čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, surov propolis, čebelji vosek, med v satju, čebelje družin in matice).

Čebelarju, ki se odloči za ugotavljanje davčne osnove na podlagi pavšalne ocene dohodka na panj, je dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti pripisan pavšalno. 26. člen Zakona o dohodnini čebelarje oprošča plačila dohodnine za prvih 40 panjev v kmečkem gospodinjstvu. To je sicer opredeljeno kot skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več gospodinjstev, ki so na dan 30. junija v davčnem letu prijavljeni na istem naslovu in njihov skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti dosega najmanj 200,00 EUR. V skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti so všteti potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih (katastrski dohodek), potencialni tržni dohodki od pridelave v panjih in drugi dohodki, ki so plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike ali druga plačila iz naslova državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (kmetijske subvencije – »Tehnična pomoč čebelarjem« ni predmet obdavčitve).

Če torej kmečko gospodinjstvo ne dosega 200,00 EUR dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti (tj. skupaj katastrski dohodek, pavšalna ocena dohodka na panj in subvencije), ni predmet dohodnine.

Spremenil pa se je Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Zukd-1), ki ureja sistem ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj.

V Zukd-1 je določena metodologija ugotavljanja višine pavšalne ocene na panj, na podlagi katere Geodetska uprava Slovenije pripravlja izračune. Med drugim Zukd-1 pri izračunih  upošteva tudi povprečno pridelavo medu na panj, kot jo izkazujejo podatki SURS za zadnja tri leta pred letom, za katero se dohodek ugotavlja. Za leti 2013 in 2014 se pavšalno oceno dohodka na panj ugotovi na dan 31. avgust 2013 za stanje čebeljih družin v registru čebelnjakov na dan 30. junija tega leta. Če bo ugotovljena ocena za več kot 10 % višja od pavšalne ocene dohodka, ki je bila za panje upoštevana na dan 30. junija 2012, bo za leto 2013 panjem pripisana za 10 % višja pavšalna ocena dohodka.

Že od samega začetka je pri pripravi izračunov sodelovala tudi Čebelarska zveza Slovenije. Po aprilski objavi osnutka izračuna, po katerem je bila nova pavšalna ocena dohodka na panj kar 31 EUR, sta Javna svetovalna služba in komisija za ekonomiko pri ČZS na ta izračun pripravili strokovno argumentirane pripombe in predloge. Na podlagi naših pripomb naj bi po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje trenutni predlog ocene znašal 17 EUR (v lanskem letu 20 EUR). V tem primeru bodo čebelarji iz naslova osnovne kmetijske dejavnosti za leto 2013 in 2014 plačali manj davka kot v minulih letih, kar je z ozirom na izredno slabo letino v letu 2012 tudi pričakovano.

 

 

3. Resolucija o nacionalnem programu zaščite kranjske čebele

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo prvi osnutek Resolucije o nacionalnem programu zaščite kranjske čebele in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 30. avgusta 2013. Resolucija bo predstavljala nadgradnjo že obstoječih ukrepov na področju čebelarstva z dolgoročnim ciljem ohranitve kranjske čebele na ozemlju Slovenije tudi za prihodnje generacije čebelarjev. Delovna skupina za pripravo resolucije je oblikovala dve ključni programski usmeritvi, ki sta usmerjeni k trajnostnem čebelarstvu, ob upoštevanju socialnega in ekonomskega vidika čebelarjev, poleg tega pa vključujeta tudi potrebo kmetijstva po opraševanju in strateški pomen ohranitve kranjske čebele v prihodnosti.

 

4. Čebelarska letina in vpliv suše v čebelarstvu

Posledice visokih temperatur in pomanjkanja padavin v juliju so opazne predvsem na lahkih, prodnatih in plitvih tleh. Nadaljevanje vročinskega vala s sušo do konca prve polovice avgusta, pa je za čebele povzročilo dolgotrajnejše brezpašno obdobje. Ob pomanjkanju hrane na travnikih, so čebele ostale brez potrebnega nektarja, cvetnega prahu in vode, zato se utegne pogosteje pojavljati ropanje čebel. Pomanjkanje cvetnega prahu na jedilniku čebelje družine v tem času je eden od glavnih vzrokov za pojav infekcijskih bolezni, prav tako so zaradi takšnega pomanjkanja ustvarjeni ugodni pogoji za razvoj ostalih bolezni, kot so: varoza, nosema in huda gniloba čebelje zalege.

5. Čebelarski dan v Žirovnici, posvečen 240-letnici smrti prvega učitelja čebelarstva v svetu Antona Janše

 ČŽŠ

 

GRADIVO NOVINARSKEGA SREČANJA MEDEX IN ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook