Kmetijstvo objavil

Izteka se rok za oddajo vloge za podporo za zeleno trgatev

Zelena trgatev pomeni popolno uničenje ali odstranitev grozdov v
nezrelem stanju in s tem zmanjšanje pridelka na določeni površini na
nič.

Upravičenci do podpore:
Pridelovalci, vpisani v  register pridelovalcev grozdja in vina, ki:
–    obdelujejo vsaj 8 ha vinogradov in izvajajo zeleno trgatev na vsaj 10% površin vinogradov, ki jih obdelujejo, in
–    imajo v letu, pred letom uveljavljanja podpore, v register
prijavljene zaloge vina v količini vsaj 70% povprečnega prijavljenega
pridelka vina pridelovalca zadnjih treh let.

Poleg zgoraj navedenih pridelovalcev pa so upravičenci do ukrepa tudi
pridelovalci, ki imajo s pravnimi osebami, ki izpolnjujejo zgoraj
navedeni pogoj iz druge alinee, sklenjene pogodbe o oddaji grozdja.

Pogoji za dodelitev podpore:
–    izvedba zelene trgatve na površini, ki ni manjša od 0,1 ha in ni na več kot 10% zasajena s trsi, mlajšimi od štirih let;
–    vinograd, na katerem se izvaja ukrep, mora biti tudi v letu izvedbe ukrepa ustrezno vzdrževan;
–    pridelovalec odda vlogo za dodelitev podpore med 20. in 30. aprilom na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana, kot priporočeno poštno pošiljko;
–    če podporo uveljavlja pridelovalec, ki oddaja grozdje, mora vlogi
priložiti tudi kopijo pogodbe o oddaji grozdja za tekoče leto;
–    zelena trgatev mora biti izvedena do 15. junija.

Površina, za katero se dodeli podpora in na katero je določena višina
podpore, je površina, izmerjena na kraju samem s strani Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija).

Več o samem ukrepu in postopkih oddaje vlog si prebertite v dopisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

ODDAJA VLOGE

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook