Čebelarstvo objavil

Javni razpis- Tehnična pomoč čebelarjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je 28.1.2011 odprlo razpis za oddajo vlog v okviru sklopa
tehnična pomoč čebelarjem. Ta razpis je zelo primeren za vse tiste, ki
se s čebelarjenjem že ukvarjate in bi svoje čebelnjake le nadgradili ali
pa za tiste,  ki boste čebelarji šele postali. Predmet javnega razpisa
je namreč dodelitev nepovratnih sredstev v sklopu Tehnična pomoč
čebelarjem za dva ukrepa; to sta  sofinanciranje čebelarske opreme –
sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in  pa pomoč čebelarjem
začetnikom, prav tako şofinanciranje nakupa opreme.

Skupna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za  izvajanje ukrepov v sklopu Tehnične pomoči čebelarjem v
letu 2011 znaša do 174.200 €.  Za vse tiste, ki se nameravate prijaviti
na razpis z vlogo, pa je pomembno predvsem to, da aktivnosti za
izvajanje ukrepov po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom
2010 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2011. Za
začetek aktivnosti se za ta javni razpis šteje izdaja, prejem in plačilo
računa oz. računov za upravičene stroške po Uredbi in tem javnem
razpisu. Vlagatelji so lahko čebelarji, ki opravljajo čebelarsko
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane
pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega
javnega razpisa.
Sofinancira se naslednje; čebelji panji in oprema za panje, zaščitna
oprema, ometalnik, smukalnik cvetnega prahu, čistilec za cvetni prah,
mlin za cvetni prah,sušilnik za cvetni prah, točila do vključno 8 satov
in dodatna oprema za točila, ustrezna posoda za skladiščenje medu,
matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in
čebeljega strupa,cedilna posoda,črpalka za med,naprave za utekočinjenje
medu,mešalnik in mešalna palica za kremni med,refraktometer,
konduktometer, separator medu, voska, matičnega mlečka, polnilna naprava
za med,stroj za etiketiranje steklene embalaže, krožna dozirna miza,
cisterna za homogenizacijo, vozički za transport, kontrolne tehtnice in
elektronski sistemi za nadzor donosov,agregat,posoda za odkrivanje
satov, kuhalnik voščin, preša, topilniki voska, parni uparjalnik za
voščine, posode za vlivanje voska,  kalup za vlivanje satnic, inkubator
za shranjevanje matičnjakov do 70 celic, pribor za vzrejo in označevanje
matic, prenosna klimatska naprava, prikolice ali za čebeljo pašo
prirejena prevozna sredstva z nosilnostjo do 1000 kg, testni vložki,
drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju,
žičenje) v skupnem znesku do največ 100 €.

Pozorni pa morate biti tudi na tiste
stroške, ki so neupravičeni. Med te spadajo stroški plačila carin in
dajatev pri uvozu, davek na dodano vrednost (DDV), stroški nakupa
rabljene čebelarske opreme, stroški tekočega poslovanje (stroški
vzdrževanja, najema itd.); bančni stroški ter poštnina.
Poudariti moram, da je delež sofinanciranja zelo visok, saj znaša 80 %
skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske
opreme. Najvišja možna podpora po upravičencu za ta namen v letu 2011 je
največ do 1000 € na podlagi predloženih dokazil.
Prav tako je zelo pomembno, da so pogoji za dodelitev javnih sredstev
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, kajti vlagatelj lahko pridobi sredstva
za naložbe v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem  samo na podlagi
ene odobrene vloge.
Ti pogoji pa so:
* vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem
besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge. Za datum vpisa se šteje
datum prejema popolne vloge za vpis v CRČ;
* vlagatelj mora v CRČ sporočiti podatke o številu čebeljih družin v
svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje
čebelnjakov;
* vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne
sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije;
* vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
* vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih
higienskih navad v čebelarstvu, oziroma ima vzpostavljen lasten sistem
HACCP;
* vlagatelji se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana,
uporabljali še najmanj pet let po prejeti pomoči, razen ob morebitni
višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne
okoliščine po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika
sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo,
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo
mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov n
kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki
prizadene vse čebelje družine ali njihov del;
* o višji sili ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali
njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in
predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je
prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti;
* prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za
dodelitev sredstev  še najmanj pet let od datuma prejema sredstev po tem
ukrepu.

Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz
razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju,
vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo
vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v
skladu s razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. Vloge, vložene
pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi o
prenehanju zbiranja vlog, oziroma ki bodo vložene po 31. avgustu  2011,
se bodo zavrgle.  Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana
Glede na to, da čebele izumirajo in da so zelo pomembne za vse nas, je
ta razpis dobra vzpodbuda za vse tiste, ki že čebelarite in za tiste, ki
si tega želite.

Objavil/a Urška Gričnik
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook