Čebelarstvo objavil

Javni razpis za oddajo vlog v okviru tehnične pomoči čebelarjem za leto 2010

Javni razpis za oddajo vlog v okviru tehnične pomoči čebelarjem za leto 2010 za ukrepa:

Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme 
in pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa

Ukrep se izvaja na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto
2010
(Uradni list RS, št. 111/2009);

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo),
vabi vse vlagatelje, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za oddajo
vlog v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem, ukrepa: Sofinanciranje
čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in Pomoč
čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa v obdobju tržnega
leta EU 2010, ki traja od 16. oktobra 2009 do 15. oktobra 2010
(izvajanje programa) oziroma od 16. oktobra 2009 do 31. avgusta 2010
(izvajanje ukrepa),  ter to razpisno dokumentacijo, oddajo vlogo za
dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem,
ukrep: Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa
čebelarske opreme ali ukrep: Pomoč čebelarjem začetnikom  Predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne
kmetijske politike – Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja
čebelarskih proizvodov, ki ga je predložila Republika Slovenija in
potrdila Komisija z odločbo financiranje prvega nakupa.

Namen je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa zaradi
– posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,
– izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji,
in s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z javnim
razpisom za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč
čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme. Vloga mora biti
izpolnjena v slovenskem jeziku. Podatki v vlogi morajo biti medsebojno
usklajeni, resnični in točni.

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001
Ljubljana ali vložiti v vložišču Agencije od dneva objave  javnega
razpisa, do dneva objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo
objavljeno na spletni strani agencije, (v primeru, da bodo porabljena
vsa sredstva za ukrep pred iztekom tržnega leta EU 2010) oziroma najkasneje do 31. avgusta 2010.
Vloge, vložene po dnevu objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog,
oziroma po 31. avgustu 2010, se bodo zavrgle s sklepom. Vloga s
prilogami mora biti oddana v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom,
priimkom in naslovom vlagatelja na ovojnici pošiljke in označeni z
oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev
podpore: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Podpora nakupu čebelarske
opreme 2010 oziroma Financiranje prvega nakupa 2010 (odvisno od dejstva,
za kateri ukrep vlagatelj uveljavlja podporo). Na ovojnici vloge mora
biti navedena  KMG-MID številka.

Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo podporo za nakup, obsega:

– čebelji panji in oprema za panje za čebelarje, ki čebelarijo z do 40
čebeljimi družinami; zaščitna oprema; ometalnik; smukalnik cvetnega
prahu;čistilnik za cvetni prah;mlin za cvetni prah;sušilnik za cvetni
prah; točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila;ustrezna
posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu,
propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa;cedilna posoda; črpalka
za med;naprave za utekočinjenje medu;mešalnik in mešalna palica za
kremni med;refraktometer;konduktometer;separator medu, voska, matičnega
mlečka;polnilna naprava za med;stroj za etiketiranje steklene
embalaže;krožna dozirna miza;cisterna za homogenizacijo;vozički za
prevoz;kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor
donosov;agregat; posoda za odkrivanje satov;kuhalnik voščin; preša;
topilniki voska;parni uparjalnik za voščine; posode za vlivanje
voska;kalup za vlivanje satnic;inkubator za shranjevanje matičnjakov do
70 celic;pribor za vzrejo in označevanje matic;prenosna klimatska
naprava;čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje v
skupnem znesku največ do 100 eurov; prikolice, prirejene za prevoz čebel
na čebeljo pašo z nosilnostjo do 1000 kg.
Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki
so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2008 in 31. avgustom 2010
in upravičencem niso bili izplačani že  na podlagi 7. člena Uredbe o
izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2008-2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07) in 8. člena
Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki
Sloveniji v letih 2008-2010
Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; davek na dodano vrednost
(DDV); stroški nakupa rabljenih panjev; stroški nakupa rabljene
čebelarske opreme; stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja,
najema itd.); bančni stroški.
Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri ukrepu Pomoč čebelarjem
začetnikom – financiranje prvega nakupa treh novih naseljenih panjev.
Po tem javnem razpisu čebelarji začetniki lahko uveljavljajo samo
stroške nakupa treh novih panjev in treh čebeljih družin skupaj.
Najvišja možna podpora po upravičencu za ta namen v letu 2010 je največ
500,00 EUR. Prvi nakup treh novih naseljenih panjev se čebelarju
začetniku financira samo enkrat.

Razpisanih sredstev je za 80 000 €. Zelo
pomembno je, da morajo biti vloge oddane do 31.8.2010. Razpis je
objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Razpis je
bil objavljen 19.2.2010.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Objavil/a Urška Gričnik
  

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook