Kmetijstvo objavil

Kaj bodo prinesle spremembe predpisov na področju kmetijstva in prehrane?

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je včeraj potekala 7. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki se jo je udeležil tudi minister Franc Bogovič. Na tokratnem svetu so obravnavali aktualne zadeve s področja kmetijstva in prehrane ter spremembe zakonskih predpisov, in sicer Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, Zakona o KGZS in Zakona o gozdovih. Člani sveta so se seznanili tudi z novim zakonom, ki je spremenil zakone na področju varne hrane.

Minister Bogovič je člane Sveta za kmetijstvo in podeželje seznanil z aktivnostmi na področju zaključka proračuna za leto 2012, sprejemanjem proračuna za leti 2013 in 2014 ter aktivnostmi na področju reforme Skupne kmetijske politike in novega finančnega okvirja za obdobje 2014 – 2020.

Veliko pozornost je Svet namenil obravnavi novele Zakona o kmetijskih zemljiščih in sklenil, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Zakon namreč na novo ureja določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč in načrtovanje na teh zemljiščih ter promet s kmetijskimi zemljišči. Iz zakona se črta poglavje o zakupu kmetijskih zemljišč, podaljšuje pa se prehodno obdobje za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v okviru občinskih podrobnih prostorskih načrtih ter zmanjšuje odstotek potrebnih soglasij za uvedbo komasacijskega postopka in melioracije, ko gre za zemljišče v solastnini. Vlada bo sprejela uredbo, s katero bo določila kvoto trajno varovanih kmetijskih zemljišč, ki jih bo morala zagotavljati posamezna lokalna skupnost. Pri načrtovanju na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč bo morala lokalna skupnost ohranjati kvoto trajno varovanih kmetijskih zemljišč in pri poseganju na trajno varovana kmetijska zemljišča upoštevati izravnalne ukrepe. Novost novele zakona je tudi ta, da bo lahko kmetijsko gospodarstvo, ob upoštevanju določenih pogojev (5 ha primerljivih kmetijskih površin oz. določen letni prihodek) na vseh kmetijskih zemljiščih gradilo kmetijske objekte. Pri prometu s kmetijskimi zemljišči se na novo ureja vrstni red predkupnih upravičencev ter dodajajo še nekatere osebe, kot možne stranke darilne pogodbe, katere predmet so kmetijska zemljišča.

Svet je obravnaval tudi predlog Zakona o spremembah zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev in predlog Zakona o spremembah zakona o gozdovih ter oba zakona ocenil kot primerna za nadaljnjo obravnavo. Svet se je seznanil tudi s predlogom Zakona spremembah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Po novem naj bi obvezno članstvo vezali na vpis v Register kmetijskih gospodarstev oz. na prejemnike podpor z naslova ukrepov Skupne kmetijske politike.

Ob koncu je bil Svet seznanjen tudi z novim zakonom, ki bo spremenil zakone na področju varne hrane. Ta zakon prinaša racionalizacijo in manj administrativnih ovir. Sedanji štirje organi, ki pokrivajo področje varne hrane se bodo po sprejetju tega zakona povezali v en organ.


MKO

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook