Kmetijstvo objavil

Kmetijski ministri EU o delvanju agro-živilske verige

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano dr. Milan Pogačnik se je udeležil rednega zasedanja kmetijskih
in ribiških ministrov EU, na katerem so ministri izmenjali mnenja o
izboljšanju delovanja agro-živilske verige v EU.  Minister Pogačnik je
izpostavil nujnost izvajanja ukrepov za spodbujanje konkurence,
povezovanja razdrobljene primarne proizvodnje in živilskopredelovalne
industrije in preprečevanja zamud plačil dobaviteljem ter predlagal
sprejetje kodeksa s pravili sodelovanja v verigi. Minister Pogačnik je v
odgovorih na vprašanja predsedujoče Španije poudaril, da je pomembno
striktno izvajanje konkurenčne politike pri združitvah in prevzemih,
kjer pride do velikih sprememb v tržni koncentraciji in posledično do 
možnosti zlorabe tržne premoči. »Eden od pomembnih ukrepov je tudi
preprečevanje zamud plačil, ki predstavljajo veliko breme dobaviteljem
na vseh ravneh tudi v Sloveniji. Zanimivi ukrepi po našem mnenju so tudi
trgovinski ombudsmani, politike spodbujanja malih trgovcev,
urbanistične politike,« je dejal minister.

Ob tem je izpostavil predlagane ukrepe za spodbujanje konkurence. Države
lahko s tovrstnimi ukrepi, med katere spadajo cenovne primerjave,
opozarjanje na cenovne razlike, izpostavljanje nepoštenih poslovnih
praks ipd., dosežejo oživitev konkurence. »Zagotovo bi bilo potrebno
jasneje definirati, kaj so poštene in kaj nepoštene pogodbene prakse v
odnosu trgovina-dobavitelj. Hujše pojave nepoštenih praks bi bilo
potrebno sankcionirati,« se je zavzel Pogačnik.

Po njegovem mnenju bo potrebno sprejeti nekakšen kodeks, ki bo določal
pravila sodelovanja v verigi, ki bo moral vsebovati definicije poštenih
in ustaljenih poslovnih praks v oskrbni verigi z živili. Ukrepi na EU
ravni morajo omogočati ustrezno preglednost in krepitev pravične
konkurence na trgu in s tem ustvarjati pogoje za učinkovito delovanje
verige preskrbe s hrano v korist vseh udeležencev v verigi in tudi
končnega potrošnika.

Minister Pogačnik je izpostavil nujnost sprejetja ukrepov, ki bodo
podpirali hitrejše povezovanje razdrobljene primarne proizvodnje kot
tudi  živilskopredelovalne industrije s ciljem stabilizacije ponudbe
kmetijskih in živilskih proizvodov. »Na tem področju bi pripomogla tudi
spodbuda izobraževanju kmetov za strateško načrtovanje, kar bi
prispevalo k pravilnejšim poslovnim odločitvam v procesih
prestrukturiranja,« je dejal.

V Sloveniji Urad RS za varstvo konkurence spremlja, poleg klasičnih
kartelov in zlorabe prevladujočega položaja, tudi vse druge oblike
tržnih praks, ki bi povzročale škodo konkurenci. Že vse od prve zaznave
tržnih nepravilnosti pri cenah hrane prednostno obravnava tako posamezne
primere kot širše raziskave in pridobivanje podatkov na področju trgov
hrane.

Pri presoji tržne premoči velikih trgovskih sistemov v državi je bila
opravljena študija pogodbenih razmerij med dobavitelji in trgovci.
Ugotovljeno je bilo, da si tudi v Sloveniji trgovina z živili jemlje
prevelik delež in da maloprodajne cene ne sledijo znižanju odkupnih cen
od proizvajalcev. Obstaja neskladnost med gibanji cen osnovnih
proizvodov in maloprodajnih cen hrane ter nesimetrično odzivanje cen
hrane na nihanja cen osnovnih proizvodov. Prav tako prihaja do
neizenačenosti pogajalskih moči med posameznimi pogodbenimi strankami,
kar dodatno znižuje hitrost in obseg prenosa cen po verigi.

Razprava ministrov je potekala na podlagi podrobnega sporočila Komisije,
z naslovom »Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi«. V njem
Komisija predstavlja povezavo med cenami osnovnih kmetijskih proizvodov
in spremembami maloprodajnih cen hrane ter pobude in konkretne ukrepe za
izboljšanje stanja v agro-živilski verigi.

Komisija meni, da so potrebni ukrepi za odpravo nepoštenih pogodbenih
praks med poslovnimi akterji po vsej verigi preskrbe s hrano, kar naj bi
dosegli z izmenjavo informacij o najboljših kot tudi nepoštenih
pogodbenih praksah in izvajanjem kampanje za ozaveščanje o pogodbenih
pravicah, nezakonitih in nepoštenih praksah. Komisija bo sodelovala pri
pripravi serij neobveznih standardnih pogodb in ocenila nepoštene
pogodbene prakse in poskrbela za njihovo odpravo.

Poleg tega pa bo okrepila tudi sodelovanje z Evropsko mrežo za
konkurenco z namenom hitrejšega odkrivanja in odpravljanja
problematičnih primerov. Komisija bo pripravila predloge za izboljšanje
nadzora in preglednosti trgov izvedenih finančnih instrumentov za
osnovne kmetijske proizvode. Objavila je že spletno stran za spremljanje
evropskih cen hrane in priporoča tudi državam članicam, da storijo
enako. Svet in Evropski parlament je pozvala, naj  hitro sprejmeta
predlog Komisije za pregled zakonodaje o pravilih označevanja, obenem pa
bo pregledala izbrane okoljske standarde in sisteme za označevanje
izvora, ki morda ovirajo čezmejno trgovino s hrano. Komisija bo še
posebej spodbujala in omogočala lažje prestrukturiranje in združevanje v
kmetijskem sektorju.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook