Kmetijstvo objavil

Kmetje lahko uveljavljajo olajšavo za vlaganja

Kmetje, ki so lani vlagali v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost,
lahko uveljavljajo olajšavo pri dohodnini. Vlogo morajo vložiti do 31.
januarja

 
Kot navajajo v davčni upravi, so do olajšave upravičeni vsi, ki so lani v
okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti vlagali v osnovna
sredstva in opremo, potrebno za opravljanje osnovne kmetijske in
gozdarske dejavnosti. Za osnovno dejavnost se šteje pridelava, ki je v
celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč
(razen pridelave sadik, okrasnih rastlin in intenzivnega vrtnarstva), pa
tudi čebelarstvo in pridelava vina iz lastnega pridelka grozdja.
Olajšavo je možno uveljavljati za investicije v traktorje, pluge, brane,
mulčerje, valjarje, freze, sejalnike, sadilnike, škropilnike,
trosilnike, kombajne, kosilnice, obračalnike za seno, nakladalce in
druge traktorske priključke, sortirnike, luščilnike, robkalnike, molzne
stroje, hladilnike za mleko, cisterne, sode, krmilnike in napajalnike za
živino v hlevih in na pašnikih, motorne žage, hidravlična dvigala,
vitle, delovno orodje in drugo opremo, gozdne vlake, ceste, namakalne
naprave, sadovnjake, vinograde, gozdove in druge večletne nasade,
plemensko in delovno živino (razen tiste, ki se pita) ter druga osnovna
sredstva za osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost, olajšave pa ni
možno uveljavljati za nakup zemljišč, za nakup ali gradnjo stavb, za
nakup motornih vozil (z izjemo traktorjev in druge kmetijske in
gozdarske mehanizacije) ter za vlaganja v mlečne kvote in licence za
uporabo računalniških programov. Olajšavo je možno uveljavljati tudi za
naložbe, za katere je del denarja zagotovila občina, država ali Evropska
unija, vendar je v tem primeru treba od zneska vlaganj odšteti
nepovratna sredstva.
 
Olajšave ni možno uveljavljati za vlaganja v letu 2007. Zakon o
dohodnini v prehodnih določbah jasno določa, da jo upravičenci prvič
lahko uveljavljajo pri odmeri dohodnine za leto 2008.
 
Kmetje, ki so lani v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti
vlagali v osnovna sredstva in opremo, lahko uveljavljajo olajšavo za to
do 31. januarja. Če bodo vlogo oddali v predpisanem roku, jim bo davčna
uprava upoštevala olajšavo že pri informativnem izračunu dohodnine, ki
ga bodo prejeli do konca maja in ki bo pod določenimi pogoji postal
dohodninska odločba. V primeru, da vloge ne bodo oddali do konca
januarja, olajšavo za vlaganja pa bi kljub temu želeli uveljavljati,
bodo to lahko storili le z ugovorom zoper informativni izračun
dohodnine.
 
Vlogo vloži eden od članov gospodinjstva, običajno je to gospodar.
Vložiti jo mora na predpisanem obrazcu, tega dobi na davčnem uradu oz.
izpostavi ali si ga natisne s spletne strani davčne uprave, oddati pa ga
mora osebno ali po pošti. Za izpolnitev vloge potrebuje predvsem osebne
podatke in podatke o vlaganju oz. nakupu – račune, odločbe o morebitnem
sofinanciranju naložbe … Račun mora biti na ime člana gospodinjstva ali
oz. agrarne skupnosti.
 
In kolikšna je olajšava? Olajšava znižuje davčno osnovo od dohodka iz
osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti v višini 30 odstotkov
vrednosti naložbe, vendar največ do višine davčne osnove. Če je znesek
vlaganj tako velik, da olajšava presega davčno osnovo in je ni možno
izkoristiti v enem letu, neizkoriščeni del olajšave zmanjšuje davčno
osnovo še v naslednjih petih letih. Olajšava se deli v enakem znesku
vsem članom gospodinjstva, ki imajo katastrski dohodek ali davčno osnovo
iz pridelave vina ali čebelarstva.
 
Vir: Gorenjski glas

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook