Kmetijstvo objavil

Konzorcij ekoloških pridlovalcev

Eko­loš­ki in bio­di­na­mič­ni
pri­de­lo­val­ci in pre­de­lo­val­ci iz Po­mur­ja naj bi kma­lu
us­ta­no­vi­li po­se­ben kon­zor­cij. Pri­ča­ku­je­jo, da bo sta­tus
us­ta­no­vi­te­ljev do­bilo 15 do 20 fi­zič­nih oseb ozi­ro­ma kme­tij, v
kon­zor­cij pa se bo mo­go­če vklju­či­ti tudi pozneje, saj je
po­god­ba o us­ta­no­vi­tvi od­pr­te­ga tipa

Če­prav so eko­loš­ki pri­de­lo­val­ci,
naj­več jih je na po­dročju pri­de­la­ve žit, ne­ko­li­ko manj na
po­droč­ju pri­de­la­ve ze­le­nja­ve, naj­manj pa se jih uk­var­ja z
eko­loš­ko ži­vi­no­re­jo, na raz­lič­ne na­čine po­ve­za­ni že do­slej,
naj bi z no­vim mo­de­lom po­ve­zo­va­nja ti do­se­gli še več­jo
kon­ku­renč­nost, po­ve­zani naj bi enot­ne­je na­sto­pa­li na trgu, med
po­nud­ni­ki eko­loš­ko pride­la­ne in pre­de­la­ne hra­ne ter
pod­por­ni­mi in­sti­tu­ci­ja­mi pa naj bi do­se­gli še več­je
so­de­lo­va­nje. Kon­zor­cij, ki ne bo prav­na ose­ba, naj bi
for­mal­no­prav­no za­sto­pa­la Za­dru­ga Po­la­na, za nje­no
pro­mo­ci­jo pa naj bi skr­bel Cen­ter za zdrav­je in raz­voj Mur­ska
So­bo­ta.

Kon­zor­cij naj bi imel skla­dišč­ne in us­trez­ne pri­pa­da­jo­če
pro­store v no­vem več­na­men­skem po­slov­nem cen­tru MBC (Mul­ti
Bu­si­ness Cen­ter) Po­mur­je, ki naj bi ga kma­lu v novi se­ver­ni
obrt­no-in­du­strij­ski coni v Mur­ski So­bo­ti od­pr­la ve­lenj­ska
druž­ba Era. Ta naj ne bi bila le ku­pec teh proi­zvo­dov, pač pa tudi
part­ner na dru­gih po­droč­jih eko­loš­ke pri­de­la­ve in pre­de­la­ve.
Že kma­lu po no­vem letu naj bi bilo v smi­slu oza­veš­ča­nja o
po­me­nu, mož­no­stih so­fi­nan­ci­ra­nja in pri­lož­no­stih
eko­loš­ke­ga kme­to­va­nja prvo iz se­ri­je to­vrst­nih
izo­bra­že­vanj. Gle­de na po­seb­no­sti te na­še naj­bolj kme­tij­ske
re­gi­je se ve­li­ka ve­či­na kme­tov še ved­no ne od­lo­ča za
eko­loš­ko kme­to­va­nje, ki da je za­nje ve­li­ka raz­voj­na
pri­lož­nost, so pre­pri­ča­ni v Za­dru­gi Po­la­na.

G. G.
 
Vir: Kmečki glas

OBJAVIL/A SIMON HALAS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook