Zanimivosti objavil

LETOŠNJI DAN ZEMLJE 2013 V LUČI PODNEBNIH SPREMEMB IN VAROVANJA NARAVNIH VIROV

22. april je svetovni dan Zemlje. Ozaveščevalne dejavnosti tega dneva, ki ga po svetu obeležujejo že od leta 1970, bodo tudi letos potekale v luči prilagajanja na podnebne spremembe, v povezavi z globalnim varovanjem naravnih virov – predvsem vode kot enega najpomembnejših naravnih virov prihodnosti. Obeleževanje dneva Zemlje presega nacionalne meje in globalno povezuje vse ljudi in narode sveta.

Slogan letošnjega dneva Zemlje je »Obrazi podnebnih sprememb«, opozarja pa na dejstvo, da so podnebne spremembe že povsod prisotne in vplivajo na življenje ljudi, živali in seveda tudi na kraje, v katerih živimo. Iz dneva v dan je teh vplivov in njihovih posledic več, na srečo pa se množijo tudi napori ozaveščenih in dobromislečih ljudi, da je treba za življenju prijazno okolje ukrepati. Posledice podnebnih sprememb in drugih obremenitev okolja najbolj nazorno prikažemo z izpovedmi konkretnih ljudi, kar izpostavlja tudi naslov letošnje teme »Obrazi podnebnih sprememb«. Ker se posledice podnebnih sprememb množijo tudi zaradi vseh drugih obremenitev okolja, je treba sprejeti usklajene in premišljene ukrepe, ki temeljijo na znanju in etiki. Samo s skupnimi močmi se namreč lahko uspešno soočamo z izzivi, ki jih prinaša jutrišnji dan.

Podnebne spremembe že dolgo ne smatramo več kot samo okoljski problem, so tudi in predvsem razvojni izziv, saj prehod na nizkoogljično družbo zahteva ukrepanje predvsem na gospodarski ravni, ob pravilni izvedbi pa lahko prinese nov zagon gospodarstva in nova delovna mesta. Prilagajanje na podnebne spremembe je tudi vprašanje z močno moralno in etično komponento, ker bodo najhuje prizadete najmanj razvite države, ki ne prispevajo veliko k podnebnim spremembam ter seveda prihodnje generacije.

S podnebnimi spremembami pa so neločljivo povezane vode, ki predstavljajo nenadomestljiv naravni vir, življenjski prostor in vir številnih dejavnosti. Voda ni običajna tržna dobrina, temveč dediščina, ki jo je treba varovati, saj so vodni viri omejeni. Z vodo je zato treba ravnati skrbno, celovito in trajnostno, da jo ohranjamo v ustrezni količini in kakovosti.

Voda pa je, poleg svoje ključne življenjske funkcije, tudi ključni element gospodarskega in družbenega razvoj ter vzdrževanja ekosistema preko ohranjanja naravnega vodnega cikla, postaja pa tudi čedalje bolj omejena dobrina. Povečevanje števila prebivalstva in naraščajoča urbanizacija, intenzivno kmetijstvo, povečevanje rabe vode v industriji in pri pridobivanju energije obremenjujejo razpoložljive vodne vire. Poraba vode se je zadnjih 50 letih podvojila, medtem ko je kakovost vode zaradi onesnaževanja v povprečju upadla.

Upravljanje z vodnimi viri ima mednarodno dimenzijo. Voda je povezana z varnostjo v najširšem smislu, ki zadeva ne samo nacionalne varnosti države, temveč vključuje tudi vidik družbene odgovornosti in solidarnosti ter zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb ljudi. Kot strateška dobrina lahko spodbuja konflikt (nadzor nad viri) ali sodelovanje (upravljanje z viri), je pa lahko tudi pomemben element pokonfliktne obnove in izgradnje miru.

Z naraščajočimi posledicami podnebnih sprememb se krepi zavest o pomenu dobrega upravljanja z vodo. V ožjem smislu gre za čezmejno upravljanje z vodnimi viri, ki si jih delijo države, v širšem smislu pa gre tudi za oblikovanje (univerzalnih) načel in norm upravljanja z vodnimi viri, ki bi služili k oblikovanju vseh politik držav, ki posegajo na področje vode. Slovenija se lahko pohvali s proaktivno vlogo pri regionalnem sodelovanju na področju voda, tako v Savskem bazenu, na Jadranu, kot v Podonavju. Na tej ekspertizi lahko gradi svoje nadaljnje delovanje tudi v drugih regijah sveta.

Poleg vode so eden od pomembnih naravnih virov, ki je prav tako v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje, tudi kmetijska zemljišča, ki so temeljni predpogoj za povečanje samooskrbe in za zagotavljanje prehranske varnosti. Zato dajemo zaščiti tega omejenega naravnega vira velik poudarek tudi pri pripravi strateških razvojnih dokumentov za naslednje programsko obdobje do leta 2020, tako na področju kmetijstva in živilstva, kakor tudi pri ostalih nacionalnih strateških programih.

Pri sprejemanju odločitev in pripravi ukrepov bo ministrstvo v čim večji meri skušalo omejiti izkoriščanje zemljišč in pozidanost najboljših kmetijskih zemljišč, da bi tako omejili vplive na okolje, ki jih povzroča raba zemljišč. V okviru Programa razvoja podeželja bo ministrstvo izvajalo kmetijsko okoljske ukrepe, katerih cilj je vzpostavitev ravnotežja med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja, kot npr. ukrepi za zmanjšanje erozije in povečanje vsebnosti organskih snovi v tleh. Nadaljevalo se bo z ukrepi za trajnostno gospodarjenje in upravljanje s kmetijskimi zemljišči, kot so ukrepi za ohranjanje kmetijske pridelave na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo, z ukrepi za spodbujanje trajnostne proizvodnje, razvoj in prilagajanje kmetijske dejavnosti v luči doseganja prilagajanja okoljskim standardom in prilagajanja podnebnim spremembam ter zemljiškimi operacijami. Uveljavljanje koncepta trajnostnega kmetijstva bo prispevalo k ustreznemu gospodarjenju in ohranjanju naravnih virov (kakovosti voda, zraka, tal) ter biotske raznovrstnosti.

Uveljavljanje ekološkega kmetijstva pa ima pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljševanju zdravja tal in zagotavlja pridelavo visoko kakovostne ter varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posveča pozornost tudi aktivnostim, ki bodo spodbudile povečano porabo lokalne hrane in zdravo prehranjevanje, tako s sistemskimi kot promocijsko-izobraževalnimi projekti. Zato smo v letošnjem letu v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk predlagali izvedbo akcije »Sejemo avtohtona slovenska semena«. Akcija je zastavljena na način, da osnovnim šolam in vrtcem podarimo zavojček šestih vrečk semen, ki jih lahko učitelji in vzgojitelji posejejo z otroki. Na ta način mladim generacijam podajamo vedno bolj pomembna sporočila o prehranski varnosti in pomenu ohranjanja avtohtonih sort semen.

 

*    *    *

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook