Lovstvo objavil

mag. STRNIŠA: »S programom do večjega državnih gozdov in izboljšanja socialnega položaja kmetov ¨

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša, je skupaj z generalno
direktorico Direktorata za gozdarstvo in ribištvo na ministrstvu, Ani
Zavrl-Bogataj in direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Ireno Šinko, predstavila »Program ohranjanja kmetij in podeželja v
gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja« in
rezultate gospodarjenja z državnimi gozdovi.
Razpis
bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS pripravil predvidoma oktobra.
Do takrat imajo izbrani prednostni upravičenci čas, da se strokovno
usposobijo in pridobijo še manjkajoče nacionalne poklicne kvalifikacije
za področje gozdarstva.

S
Programom ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z
omejenimi možnostmi gospodarjenja, želi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ohraniti in razvijati hribovsko-gorske kmetije. Z
uveljavitvijo prednostne pravice bodo hribovski in gorski kmetje lahko
izvajali dela tudi v gozdovih, ki so v lasti Republike Slovenije, kar
posledično pomeni dodatno zaposlitev in prihodek za hribovsko-gorske
kmetije. Program bo prispeval tudi k drugim ciljem, ki jih ima Slovenija
na področju gozdarstva in razvoja podeželja, in sicer izboljšanje
socialnega položaja kmetov, ohranitev poseljenosti slovenskega
podeželja, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, ohranjanje kulturne
krajine, večja raba lesa in lesnih izdelkov v Sloveniji, čim več dodane
vrednosti lesu v domači proizvodnji, večja raba obnovljivih virov
energije, boljša usposobljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu in
večja varnost pri delu v gozdu.

Kot
je poudarila državna sekretarka mag. Strniša, kmetje kot fizične osebe
doslej niso mogli pridobiti koncesije za izkoriščanje državnih  gozdov, s
katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije. »Ta možnost jim je omogočena na podlagi nove uredbe o
koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki jo je
vlada sprejela konec lanskega leta«, je dejala državna sekretarka. Ob
tem je dodala, da bo na seji Vlade RS danes sprejeti Program ohranjanja
kmetij in podeželja, določil seznam kmetij na gorskem in hribovskem
področju, ki bodo imele prednostno pravico pri pridobitvi koncesije za
izkoriščanje gozdov. Pri tem gre po besedah mag. Strniše za 17.600 ha
državnih gozdov, ki še niso oddani v koncesijo.

Generalna
direktorica Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ani
Zavrl-Bogataj pa je izpostavila, da se kot hribovsko–gorska območja
štejejo območja s povprečno nadmorsko višino najmanj 700 m oziroma
območja s povprečnim nagibom najmanj 20 % ter območja, na katerih je
istočasno povprečna nadmorska višina najmanj 500 m in povprečni nagib
najmanj 15 %. »Najmanj polovice površine kmetije, ki želi kandidirati na
razpisu, mora ležati v takem območju«, je dejala generalna direktorica
ter dodala, da naj bi delo v državnih gozdovih kmetijam v
hribovsko-gorskem svetu pomenilo dodaten vir zaslužka in gospodarnejše
koriščenje mehanizacije, ki jo imajo.

Direktorica
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Irena Šinko,
pa je v nadaljevanju predstavila rezultate upravljanja z državnimi
gozdovi, za katere je podeljena koncesija za njihovo izkoriščanje, ter
načrte upravljanja z nekoncesijskimi  gozdovi v lasti RS. Povedala je,
da je Sklad iz gozdov, za katere ima podeljene koncesije za njihovo
izkoriščanje, v letu 2011 planiral obseg proizvodnje v višini 973.541 m3
in prihodek iz koncesijske dajatve 9.600.000 EUR oziroma 9,86 EUR/m3 in
ob tem poudarila, da so bili z 12 koncesionarji (od skupno 18) do konca
avgusta  sklenjeni izračuni donosov iz gospodarjenja z državnimi
gozdovi, za obseg proizvodnje 961.262 m3 in višino koncesijske dajatve
9.790.468,73 EUR oziroma 10,18 EUR/m3. S preostalimi koncesionarji, ki
sicer predstavljajo manjši delež obsega proizvodnje, so bila stališča o
višini koncesijske dajatve usklajena, vendar bodo aneksi podpisani v
naslednjih dneh. Glede izvedbe javnega razpisa za izbiro koncesionarjev,
na katerem bodo lahko kandidirali tudi kmetje z gorskih in hribovitih
območij in pri tem uveljavljali prednostno pravico pri podelitvi
koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS pa je ga. Šinko omenila, da
ga bo Sklad izvedel glede na potrebe Programa ohranjanja kmetij in
podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi
gospodarjenja, in sicer takoj, ko bodo za to izpolnjeni vsi objektivni
pogoji.

Luka Kočevar

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook