Kmetijstvo objavil

MINISTER BOGOVIČ ZA ZNIŽEVANJE ADMINISTRATIVNIH BREMEN V SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI

Drugi dan zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo EU, ki se ga je udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič, so se ministri posvetili temam s področja kmetijstva. V okviru reforme Skupne kmetijske politike (SKP) so razpravljali o poenostavitvah in načelih ter objektivnih kriterijih, ki naj se uporabijo pri določitvi višin nacionalnih ovojnic za neposredna plačila in razvoj podeželja. Minister je sicer pozdravil napore Komisije glede poenostavitev v okviru reforme SKP, kritičen pa je bil do nekaterih konkretnih predlogov Komisije, ki bistveno povečujejo administrativna bremena. V razpravi se je minister posebej zavzel za ohranitev višine sredstev za področje razvoja podeželja za Slovenijo, strinjal pa se je s potrebo po delnem poenotenjem višine neposrednih plačil med državami članicami. Ob robu zasedanja se je minister Bogovič srečal še z evropskim komisarjem za okolje, Janezom Potočnikom in se udeležil skupnega zajtrka kmetijskih ministrov, ki pripadajo skupini ljudskih strank v Evropskem parlamentu,  na temo poenostavitve SKP.

Ministri so drugi dan zasedanja Sveta razpravljali o dveh ključnih vidikih reforme SKP: poenostavitvi in bodočem financiranju SKP, seznanili pa so se tudi s Sporočilom Komisije  o Evropskem partnerstvu za inovacije. Minister je poudaril pomen poenostavitve SKP pri zniževanju administrativnih bremen in dejanskemu zmanjšanju stroškov za upravičenca in administracijo. Nekatere predlagane spremembe v okviru reforme SKP je označil kot pozitivne, v splošnem pa je ocenil, da bo izvajanje ukrepov SKP v primerjavi s trenutno veljavnim sistemom administrativno še bolj zahtevno, vprašljive so tudi poenostavitve za upravičence. Konkretno je v okviru I. stebra  izpostavil predlagano novo strukturo neposrednih plačil, ozelenitev ter definicijo aktivnega kmeta, kot področja, kjer se bodo administrativna bremena še povečala. V okviru razvoja podeželja pa je izrazil zaskrbljenost glede novega načina programiranja, sistema za spremljanje in vrednotenje ter dodatnih pogojev, ki jih mora država članica izpolnjevati, da lahko črpa evropska sredstva, t.i. predhodne pogojenosti.

V razpravi se je minister sicer strinjal s potrebo po večjem poenotenjem neposrednih plačil med državami članicami, poudaril pa je, da je treba znižanje nacionalnih ovojnic omejiti in poleg tega zagotoviti ustrezno prehodno obdobje. Glede sredstev za področje razvoja podeželja je bil minister jasen, da večje znižanje višine sedanje nacionalne ovojnice v naslednjem programskem obdobju za Slovenijo ni sprejemljivo. Slovenija namreč ta sredstva potrebuje tako z vidika nadaljevanja začetih procesov prestrukturiranja, kot tudi spodbujanja razvoja trajnostnega kmetijstva in podeželja.

Minister je pozdravil objavo Sporočila o Evropskem partnerstvu za inovacije v katerem Komisija izpostavlja potrebo po izboljšanju prenosa znanja  s področja raziskav in razvoja ter inovacij v prakso. Strinjal se je, da je pri tem potrebno graditi na obstoječih strukturah in politikah in v tem kontekstu pozdravil izgradnjo nove mreže za inovacije v okviru obstoječe mreže za razvoj podeželja.

Sicer pa se je minister Bogovič ob robu zasedanja srečal tudi z evropskim komisarjem za okolje, Janezom Potočnikom. Poleg splošnih tem s področja okolja sta izmenjala poglede glede financiranja Nature 2000 in izvajanja bodočega programa LIFE+ ter reforme SKP v luči nadaljnjega vključevanja okoljskih vsebin. Pogovarjala sta se tudi o izvajanju predpisov EU s področja varovanja okolja vezanih na področje kakovosti zraka in vode ter ravnanja z odpadki. Minister in komisar sta se dotaknila tudi vprašanja plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Strinjala sta se, da je treba nadaljevati prizadevanja za dosego skupne rešitve, ki bo sprejemljiva tako za Italijo, kot tudi za Slovenijo in ocenila, da bi bila priprava skupne strategije za Jadran na ravni EU lahko priložnost za celovito reševanje vprašanj vezanih na varovanje okolja, prometa, turizma in energetike v tem prostoru.

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook