Kmetijstvo objavil

Minister mag. Židan s francoskim kolegom o prihodnosti Skupne kmetijske politike

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je
včeraj udeležil povabila francoskega ministra za prehrano, kmetijstvo in
ribištvo, Bruna Le Maireja. Tema srečanja je bila prihodnost Skupne
kmetijske politike (SKP) po 2013 in izzivi, ki jih ta prinaša. Na
novinarski konferenci po srečanju sta ministra poudarila dobro
sodelovanje med državama, glede prihodnosti SKP pa sta izpostavila, da
so stališča obeh držav zelo podobna. Ministra sta se tudi dogovorila, da
si bosta skupaj prizadevala za vzpostavitev skupine na visoki ravni na
področju prašičereje, ki bi se posvetila iskanju rešitev za probleme v
tem sektroju na ravni EU. Sicer pa je francoski minister Le Maire
pohvalil uspešnost Slovenije, minister mag. Židan pa je izpostavil
skorajšnji podpis strateškega partnerstva med državama.

Minister mag. Dejan Židan, ki ga je na delovnem obisku spremljala
državna sekretarka mag. Tanja Strniša, je francoskemu kolegu predstavil
poglede Slovenije o prihodnosti SKP. “Stališča obeh držav glede
prihodnosti SKP so zelo podobna, zato Slovenija pozdravlja
francosko-nemške poglede glede prihodnosti SKP, ki so v večjem delu
blizu pogledom Slovenije”, je dejal minister po srečanju in dodal, da
”Slovenija in Francija priznavata ter se zavedata strateške vloge
kmetijstva, ki s svojo primarno vlogo pridelave hrane zagotavlja varnost
preskrbe s kakovostno in varno hrano”. Ob tem je mag. Židan še
poudaril, da poleg tega kmetijstvo prispeva k varovanju okolja in
narave, ohranja krajino ter kot gospodarski dejavnik pomembno vpliva na
razvoj podeželja. S tem po njegovih besedah kmetijstvo v sklopu
agroživilstva tudi pomembno prispeva k ciljem Strategije Evropa 2020.

Sicer pa so zelo podobna stališča Slovenije in Francije tudi glede
ciljev, ki naj bi jih zasledovala SKP glede načel, ki naj bi jih
upoštevali pri spremembah in glede izzivov, s katerimi se bo kmetijstvo
soočalo v prihodnosti. Slovenija se tako kot Francija zavzema za
ohranitev SKP v sedanji dvostebrni strukturi, s skupnimi pravili in
primernim obsegom sredstev, ki bo omogočil doseganje zastavljenih
ciljev. ”Slovenija tudi meni, da so potrebne določene spremembe
neposrednih plačil,” je dejal minister in dodal, da se zavzema za sistem
neposrednih plačil kot sistemske, dohodkovne in ciljne podpore
kmetijstvu, ki bo zagotavljal tudi dolgoročno stabilne razmere. Za to bo
po njegovih besedah potrebno večje poenotenje sistema neposrednih
plačil, kar pa ne pomeni enotne višine plačil na hektar v celotni EU. Ob
spremembi sistema neposrednih plačil se Slovenija zavzema za
upoštevanje objektivnih ekonomskih, naravnih in strukturnih značilnosti
držav članic in njihovih kmetijskih sektorjev, kot tudi kriterijev, kot
so delež območij z omejenimi dejavniki in delež območij Natura 2000.
Zaradi pomena neposrednih plačil pri zagotavljanju dohodkovne ravni pa
je za Slovenijo ključno, da bodo spremembe postopne.

Sicer pa je minister Židan v pogovoru s francoskim kolegom poudaril, da
se do novega koncepta strukture neposrednih plačil, kot ga predlaga
Komisija v svojem Sporočilu o SKP proti 2020, Slovenija zaradi
nedorečenosti še ne more opredeliti. Slovenija po njegovih besedah sicer
podpira integracijo okoljskih ciljev in vsebin v SKP, ob tem pa
ocenjuje, da bi ozelenitev neposrednih plačil pomenila predvsem
povečanje administrativnih bremen, brez, da bi dosegli zastavljene
cilje. Glede posebne podpore za območja s specifičnimi naravnimi
omejitvami pa se Slovenija zavzema za ohranitev celovitega ukrepa za
območja z omejenimi dejavniki v okviru politike razvoja podeželja.
Upravljanje oziroma obvladovanje cenovnih, proizvodnih ter dohodkovnih
tveganj je po mnenju Slovenije eden od pomembnejših bodočih izzivov v
kmetijstvu, zato se podobno kot Francija zavzema za ohranitev in
prilagoditev tržno cenovnih ukrepov.
Ker bodo za izvajanje tržnih ukrepov v okviru bodoče SKP ključni
dogovori sprejeti v okviru trgovinskih sporazumov, se Slovenija zavzema
tudi za največjo možno tansparentnost še zlasti, ko gre za aktualni
razvoj pogajanj z državami Mercosurja in nadaljevanje pogajanj v okviru
Svetovne trgovinske organizacije.  Kot je še dejal minister mag. Židan,
namerava Slovenija posebno pozornost nameniti tudi izboljšanju delovanja
in preglednosti verige preskrbe s hrano, saj prav nesorazmerja v
delovanju te verige v Sloveniji predstavljajo velik problem. Oba
ministra sta se tudi dogovorila za izmenjavo izkušenj s tega področja na
strokovni ravni.

Glede politike razvoja podeželja pa je minister mag. Židan francoskemu
ministru poudaril, da je kot sestavni del SKP v Sloveniji dokazala svojo
vrednost z okrepitvijo trajnosti kmetijskega sektorja in podeželskih
območij EU – z ekonomskega, okoljskega in s socialnega vidika. Ukrepi so
sprožili pomemben proces spodbujanja podjetniške in okoljevarstvene
miselnosti na podeželju, zato Slovenija meni, da je treba temu področju v
novem programskem obdobju nameniti še več pozornosti.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook