Ministrer mag. Židan predlagal ustanovitev skupine za reševanje težav na področju prašičjereje

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je na
tokratnem zasedanju Sveta EU kmetijskih in ribiških ministrov predlagal
ustanovitev posebne skupine na visoki ravni, za celovito obravnavo in
reševanje težav na področju prireje prašičjega mesa. Na zasedanju so
bile sicer v ospredju ribiške vsebine, ki pa ne zadevajo slovenskega
ribiškega sektorja. Tako so ministri razpravljali o določitvi ribolovnih
možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto
2011 uporabljajo v Baltskem morju, o mandatu Komisije za letna
pogajanja z Norveško glede upravljavskih ukrepov za staleže rib s
katerimi skupno upravljajo in o letnem zasedanju Mednarodne komisije za
ohranitev atlantskega tuna (ICCAT).

Slovenija se v zadnjem obdobju srečuje z resnimi težavami na področju
prireje svinjskega mesa zaradi zaostrenih stroškovnih razmer. Zaostrene
razmere so tudi razlog za izrazit padec domače prireje prašičjega mesa. V
letu 2009 se je ta zmanjšala za skoraj 27% glede na predhodno leto ali
povedano drugače, stopnja samooskrbe se je znižala s 70% v letih 2005 –
2007 na 50% v letu 2009. Pobudo za konkretnejše ukrepanje na ravni EU je
minister sicer podal v okviru točke, v kateri je belgijsko predsedstvo
seznanilo države članice EU o organizaciji širše razprave o problematiki
v sektorju prašičereje, ki bo potekala 3. decembra letos v Bruslju.

S področja kmetijstva je Komisija predstavila predlog spremembe evropske
uredbe o podpori za razvoj podeželja (Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005)
in predlog sprememb uredbe o skupnih pravilih za sheme neposrednih
podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike (Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009) ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete. S predlaganimi
spremembami se uvaja določene poenostavitve na področju navzkrižne
skladnosti in izvajanja navedenih uredb. Minister mag. Židan je
pozdravil predlagane spremembe v smeri večje poenostavitve izvajanja
Skupne kmetijske politike. Glede predlaganih sprememb vezanih na
uskladitev navedenih uredb z Lizbonsko pogodbo pa je minister predlagal,
da se podrobno prouči posamezna področja, ki naj bi se v bodoče urejala
na podlagi delegiranih in izvedbenih aktov.

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSKO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook