Kmetijstvo objavil

Ministri EU o reformi skupne ribiške politike in uporabi biomase iz kmetijstva v energetske namene

Ministri EU,
pristojni za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na  rednem zasedanju
obravnavali predlog paketa reforme skupne ribiške politike. »Slovenija
podpira reformo, saj je ohranjanje in trajnostno upravljanje ribjih
staležev pogoj za doseganje drugih dimenzij skupne ribiške politike,
predvsem ekonomske in socialne«, je na zasedanju poudaril minister mag.
Dejan Židan. Ministri so obravnavali tudi »Zeleno knjigo o ukrepih za
promocijo kmetijskih proizvodov in obveščanje o njih« ter opravili
razpravo s področja energetske uporabe biomase iz kmetijstva kot
pomembnega elementa SKP. Ministri pa so ponovno razpravljali o ukrepih
po škodi v kmetijstvu po izbruhu patogene bakterije E.coli.

Dopoldansko
zasedanje so ministri EU začeli z obravnavo predloga paketa reforme
skupne ribiške politike. Glavni cilj paketa je zagotoviti ohranjanje in
trajnostno upravljanje ribolovnih virov, bolj konkurenčen ribiški sektor
EU in zagotovitev kakovostnih ribiških proizvodov evropskih
potrošnikom. Slovenija pri reformi ribiške politike izhaja iz specifične
situacije, saj ima zelo majhen ribiški sektor z velikim deležem malega
priobalnega ribolova. Kljub temu Slovenija že
li
ribiški sektor ohraniti in ga razviti, da bo lahko v prihodnosti še
naprej prispeval k gospodarstvu obalnega območja, še zlasti z vidika
prepletenosti s turizmom, kot tudi k ohranjanju identitete Slovenije kot
pomorske in ribiške države, ribištvo pa bodo kot pomembno dejavnost
poznale tudi prihodnje generacije« je dejal minister.
Slovenija je izpostavila ključna odprta vprašanja,
ki bodo vplivala na slovensko ribištvo, in sicer večletni načrti
upravljanja ribištva in doseganje največjega trajnostnega donosa do
2015, o
bveznost
iztovora vsega ulova in prenosljive ribolovne koncesije in individualne
ribolovne možnosti. Pri slednjih naj se upoštevajo posebnosti majhnih
ribiških sektorjev.

Minister
mag. Dejan Židan je poleg tega glede prihodnjega finančnega instrumenta
za ribištvo, katerega predlog bo Komisija predstavila predvidoma
novembra, ponovno izpostavil, da se Slovenija ne bo mogla strinjati s
prihodnjo razdelitvijo sredstev med države članice zgolj glede na
velikost ribiškega sektorja v posamezni državi. Ob tem pa je tudi
izpostavil, da je treba zagotoviti možnost podpore za posodobitev flote
za mali priobalni ribolov.

Svet
EU je danes obravnaval tudi »Zeleno knjigo o ukrepih za promocijo
kmetijskih proizvodov in obveščanje o njih: evropska strategija z večjo
dodano vrednostjo za promocijo okusov Evrope«. Evropska Komisija je
namreč z objavo zelene knjige minuli teden začela 8-tedensko javno
razpravo o prihodnosti sistemov promocije kmetijskih proizvodov UE in
informiranja o njih. Komisija želi na ta način preučiti, kako oblikovati
bolj ciljno usmerjeno in ambiciozno strategijo za prihodnost, ki bo
potrošnikom – tako v EU kot izven nje, natančneje pojasnila kakovost,
tradicije in dodano vrednost evropskih kmetijskih proizvodov in živil.
Minister mag. Dejan Židan je poudaril, da je razprava o zeleni knjigi
pomembna, saj sovpada z nedavno sprejetim Zakonom o promociji kmetijskih
in živilskih proizvodov, s katerim želi Slovenija krepiti konkurenčnost
slovenskega kmetijsko-živilskega sektorja, povečati porabo slovenskih
proizvodov na domačem in tujih trgih ter spodbuditi lokalne pridelave in
potrošnje. Promocija kmetijskih proizvodov se je v EU do sedaj izkazala
za uspešno in učinkovito orodje prepoznavanja kakovosti evropskih
proizvodov, zato jo Slovenija podpira tudi v prihodnje, vendar
nadgrajeno, ki bo zastavljena ambiciozno in učinkovita za
kmetijsko-živilski sektor. Z novimi promocijskimi ukrepi je zato
potrebno spodbujati lokalno oskrbo, hkrati pa spodbujati proizvodnjo in
prodajo proizvodov, ki so kakovostno na višji ravni, obenem pa
vzpostaviti sistem, ki je administrativno manj obremenjujoč in bolj
odprt pri dovoljenih promocijskih aktivnostih. Na podlagi prispevkov in
odzivov zainteresiranih strani bo Komisija v sredini 2012 pripravila
Sporočilo, konec leta 2012 pa bodo sledili zakonodajni predlogi.

Ministri
EU so opravili tudi razpravo s področja energetske uporabe biomase iz
kmetijstva kot pomembnega elementa za razvoj podeželja, kjer so bili
tudi predstavljeni zaključki mednarodne konference iz Sopota na
Poljskem. Ta konferenca je opozorila na več dilem, ki so povezana z
obnovljivimi viri energije v kmetijstvu in načelom trajnostnega razvoja.
Eden od sklepov je bil, da naj SKP spodbuja naložbe, ki temeljijo na
kmetijski biomasi, s tem, da naj imajo prednost mini in mikro bioplinske
naprave, ki znižujejo izpuste toplogrednih plinov in znižujejo stroške
kmetijske pridelave z uporabo stranskih proizvodov in ostankov iz
kmetijstva za pridelavo energije.

Ministri
so se v okviru razprave o ukrepih po škodi v kmetijstvu po izbruhu
patogene bakterije E.coli, seznanili tudi s predlogom treh držav EU, da
se v okviru morebitnega presežka sredstev namenjenih za začasne izredne
ukrepe v sektorju sadja in zelenjave poišče možnost finančnega
nadomestila tudi za pridelovalce, ki so utrpeli finančno škodo, vendar
niso upravičeni do ukrepov »umik s trga, zeleno obiranje in opustitev
spravila« (npr. prodaja zelenjave po bistveno nižjih cena). Minister je v
razpravi dejal, da je AKTRP na podlagi implementirane Uredbe o začasnih
izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo, Komisiji redno poročala o
najavljenih ukrepih slovenskih pridelovalcev zelenjave. Skupni znesek v
Sloveniji izvedenih začasnih izrednih ukrepov tako znaša 192.675,28 EUR;
od tega 176.739,64 EUR za solato, 12.400,80 EUR za kumare, 2.997,00 EUR
za sladko papriko in 537,84 EUR za paradižnik. Končni zneski, do
katerih bodo upravičeni pridelovalci v Sloveniji pa bodo znani šele
potem, ko bodo na ravni Komisije zbrani zahtevki vseh držav članic. Le
ti bodo sorazmerno znižani, v kolikor bi vsota vseh zahtevkov presegla
razpoložljiva sredstva v višini 210 mio EUR. Takrat pa bo tudi znano,
koliko sredstev bodo dejansko dobili posamezni upravičenci in kdaj.


Objavilo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook