Zanimivosti objavil

MINISTRI RAZPRAVLJALI O NOVEM EVROPSKEM POMORSKEM IN RIBIŠKEM SKLADU IN NADALJUJEJO RAZPRAVO O REFORMI SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

Na tretjem dvodnevnem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov pod ciprskim predsedstvom, ki se ga je udeležil minister Franc Bogovič, so bile v ospredju teme iz področja ribištva. Ministri, ki so danes začeli pogajanja o novem evropskem pomorskem ribiškem skladu, bodo tekom jutrišnjega dne poskušali doseči politični dogovor. Ministri so tudi nadaljevali razpravo o reformi Skupne kmetijske politike (SKP). Razprava je bila tokrat osredotočena na predvideno notranje poenotenje neposrednih plačil v državah članicah ter o posebni shemi plačil za mlade kmete. Slovenija je skupaj s številnim državami članicami opozorila, da predstavljajo neposredna plačila ključen instrument SKP, zato mora biti državam članicam zagotovljena zadostna prožnost v smeri bolj enotnih plačil in s tem odmikom od zgodovinskih plačil. Minister Bogovič se je strinjal, da naj nova politika odgovori tudi na vprašanje generacijske prenove kmetijske panoge in z uvedbo posebnih vzpodbud mladim kmetom tudi pritegne večje število mladih v sektor. Ministri so razpravljali tudi o reformi pravil glede organizacij proizvajalcev. Slovenija je podprla predvidene spremembe, v okviru katerih je predvidena širitev pravila za organiziranje proizvajalcev na vse sektorje, vendar je opozorila, da je treba posebno pozornost posvetiti tudi temeljiti poenostavitvi pravil samih. Ob robu zasedanja se je minister Bogovič srečal z nemško ministrico za kmetijstvo, Ilse Aigner.

 

 

 

 

Poenotenje neposrednih plačil in shema za mlade kmete

Reforma SKP uvaja novi sistem neposrednih plačil, v okviru katerega je predvideno, da se v naslednji finančni perspektivi poenotijo plačila kmetom znotraj držav članic na regionalni in nacionalni ravni do leta 2019.

V razpravi je minister Bogovič poudaril, da Slovenija sicer načeloma podpira spremembe obstoječega sistema neposrednih plačil v smeri bolj enotnih plačil. Skupaj z mnogimi državami članicami se je Slovenija tako zavzela za zagotovitev postopnosti v tem prehodu in prožnosti pri izvedbi tega procesa. Slovenija zato predlaga ohranitev različnih višin neposrednih plačil glede na rabo tal. Takojšnje radikalne spremembe v višinah neposrednih plačil bi v Sloveniji namreč vodile v velike prerazporeditve plačil med upravičencih in s tem v nesorazmerno visoko podporo trajnemu travinju in na drugi strani velike izgube plačil upravičencev, ki sedaj prejemajo zgodovinske dodatke.

Komisija je zaradi situacije v EU, kjer je manj kot 6 % kmetov mlajših od 40 let, menila, da mora reformirana SKP tudi mladim olajšati vstop v kmetovanje. Skladno s tem je v reformnih predlogih predvidela obvezno shemo za mlade kmete v okviru I. stebra in poseben pod-program za mlade kmete v okviru II. stebra.

Problem generacijske prenove je tudi v Sloveniji pereč, saj znaša delež kmetov, mlajših od 35 let le 4,1 %, kar je nižje od evropskega povprečja. Minister Bogovič je zato dodatna plačila za mlade kmete ocenil kot nov pozitiven element, vendar je izrazil razumevanje in prožnost ob upoštevanju stališč nekaterih držav članic, ki nasprotujejo obveznosti določb.  

 

Reforma pravil organiziranja kmetijskih proizvajalcev

V okviru reforme skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov je predvidena tudi krepitev vloge organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij. Komisija predlaga širitev obstoječih pravil iz sektorja za sadje in zelenjavo na vse sektorje.

V razpravi je minister Bogovič podprl reformo, predvsem v luči izboljševanja delovanja živilsko predelovalne verige ter krepitve pogajalske moči primarnih proizvajalcev, kot enega pomembnih elementov nove SKP. V Sloveniji stopnja je organiziranosti ničelna in je organiziranje proizvajalcev v začetni fazi vzpostavljanja. Iz tega razloga je za Slovenijo izrednega pomena tudi revizija obstoječih pravil v smislu temeljite poenostavitve pravil organiziranja proizvajalcev.

 

Druge točke

V okviru ostalih točk je komisar za kmetijstvo Cioloş predstavil nov predlog uredbe o javni objavi informacij o upravičencih do sredstev iz kmetijskih skladov. Javna objava imen upravičencev sicer v načelu krepi javni nadzor nad uporabo javnih sredstev. Vseeno je Evropsko sodišče v svoji sodbi leta 2010 odločilo, da so veljavna pravila kar zadeva fizične osebe, nesorazmerna s pravico posameznika do zasebnosti. Spremenjen predlog uredbe manj posega v pravice upravičencev in zagotavlja višjo stopnjo varovanja osebnih podatkov.

Ob robu zasedanja se je minister Bogovič sestal z nemško ministrico za kmetijstvo, Ilse Aigner. V razgovorih sta se osredotočila na ključna odprta vprašanja glede reforme SKP.

 

*   *   *

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook