Kmetijstvo objavil

MINISTRI V BRUSLJU NADALJEVALI RAZPRAVO O REFORMI SKP IN O RIBOLOVNIH MOŽNOSTIH ZA 2013

– Na prvem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov pod ciprskim predsedstvom, ki se ga je udeležil minister Franc Bogovič, je bila razprava ponovno osredotočena na reformo Skupne kmetijske politike, točneje na uvedbo ukrepov za upravljanje s proizvodnimi in dohodkovnimi tveganji v okviru politike razvoja podeželja ter obseg varnostne mreže v okviru enotne skupne ureditve trgov. Na področju ribištva je Komisija predstavila Sporočilo v zvezi s posvetovanjem o ribolovnih možnostih za leto 2013. Poleg številnih točk pod razno pa je predsedstvo predstavilo tudi svoje prioritete za delo v naslednjih šestih mesecih.

V razpravi o ustreznosti predlaganih ukrepov za upravljanje s tveganji je minister Bogovič izpostavil pomen teh ukrepov v luči vse večjih nihanj cen in tveganj zaradi naravnih nesreč ter podnebnih sprememb. Kompromisni predlog, ki omogoča tudi kritje vzpostavitve stroškov vzajemnih skladov za dohodkovna tveganja, je ocenil kot korak v pravo smer. Poudaril pa je, da je prav pri upravi vzajemnih skladov treba proučiti možnost uporabe različnih oblik indeksov, npr. glede na količino padavin, temperaturo, prihodek in dohodek, kar bi zlasti v državah, kjer knjigovodski sistemi niso vzpostavljeni, bistveno olajšalo vzpostavitev in izvajanje teh ukrepov. Izpostavil je še problem visokih vplačil kmetov v vzajemne sklade, kjer je predlagal proučitev sistemov, ki jih imajo v drugih razvitih državah, npr. v Kanadi, kjer je prispevek kmetov v podobne vzajemne sklade bistveno nižji. 

V širšem kontekstu upravljanja s tveganji je minister tudi ponovil zahtevo Slovenije po ohranitvi obstoječih tržnih ukrepov v obliki varnostne mreže v okviru enotne skupne ureditve trgov, to je intervencijskega odkupa, podpor zasebnemu skladiščenju in splošnih varnostnih določb za odpravo  motenj na trgu, krizne ukrepe v primeru bolezni živali in rastlin ter izgube zaupanja potrošnikov. Ob tem je poudaril, da je treba za izvajanje teh ukrepov zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Poleg tega je predlagal revizijo referenčnih višin intervencijskih cen na način, da se poleg odkupnih cen, upošteva tudi stroške proizvodnje danih proizvodov. Zavzel se je tudi za razširitev uporabe splošnih varnostnih določb za odpravo motenj na trgu, krizne ukrepe v primeru bolezni živali in rastlin ter izgube zaupanja potrošnikov na vse kmetijske proizvode, vključno s konji, konjskim mesom in krompirjem. Sicer pa se Slovenija v okviru skupnih tržnih ureditev zavzema za ohranitev sedanjega sistema sadilnih pravic za vinograde, ki prispeva k stabilizaciji trga na tem področju in za ukinitev kvot za sladkor.

Ministri bodo opravili tudi razpravo o sporočilu Komisije o ribolovnih možnostih za leto 2013, ki določa splošni pristop Komisije pri določitvi letnih ribolovnih kvot za Atlantik in Severno morje, Baltik in Črno morje. Slovenija se pri tem zavzema za postopno doseganje največjega trajnostnega donosa, pri tem pa poudarja pomen znanstvenih mnenj o stanju staležev. V zvezi s slednjim podpira predlog Komisije za povečanje sredstev za zbiranje podatkov v okviru reforme skupne ribiške politike na eni strani in uvedbo skupnih standardov in programov za spremljanje ribjih staležev v Sredozemlju na drugi strani, kjer sicer ni vzpostavljen sistem ribolovnih kvot.

Ministri so obravnavali tudi poročilo Komisije o razmerah na trgu mleka, iz katerega izhaja, da se je proizvodnja mleka v EU in v tretjih državah v zadnjem obdobju povečala, kar je posledično vplivalo na raven odkupnih cen surovega mleka tako na ravni EU kot celote, kot tudi v Sloveniji. Sicer se je proizvodnje mleka v Sloveniji v zadnjem kvotnem letu povečala za 1,8 %, odkupna cena mleka pa se je v tem obdobju znižala za 1 %. Glede na to, da je cena od decembra lanskega leta do maja letos  padla za 10 %, je minister pozval Komisijo, da razmere na trgu natančno spremlja in pravočasno sprejme ustrezne ukrepe za stabilizacijo trga, če bi se razmere še zaostrovale.

Svet je obravnaval še pobudo Avstrije in Nizozemske za nadaljevanje razprave o možnostih izboljšanja dobrobiti živali med prevozom, zlasti za živali namenjene zakolu in poenotenja izvajanja obstoječih pravil v državah članicah. Slovenija navedeno pobudo podpira, strinja pa se tudi s peticijo, ki jo je podpisalo več kot milijon ljudi, na podlagi katere bi se omejil trajanje prevoza za klavne živali na največ 8 ur.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook