Čebelarstvo objavil

Ministrstvo poziva uporabnike fitofarmacevtskih sredstev k pravilni uporabi in odgovornem ravnanju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije začelo aktivnosti
glede pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Z njimi želimo
opozoriti o dolžnostih uporabnikov FFS z namenom zmanjšanja tveganja za
okolje in zdravje ljudi, s poudarkom na zaščiti čebel. Pred začetkom
uporabe FFS želimo poleg vseh ostalih ukrepov za zmanjšanje tveganj pri
uporabi FFS, preventivno informirati javnost in s tem kar najbolj
zmanjšati možna tveganja, ki lahko nastanejo z nepravilno in neodgovorno
rabo teh sredstev. Ministrstvo ob tem opozarja, da so za pravilno
uporabo odgovorni uporabniki sami.

Rezultati inšpekcijskih pregledov kažejo, da je obveščanje o pravilni
rabi FFS v veliki meri privedlo do izboljšanja obveščenosti in
odgovornosti uporabnikov FFS, ki so se odražali v in v manjšem številu
kršitev in tudi v manjšem številu pomorov čebel. Prav tako bo kmetijska
inšpekcija tudi v letošnjem letu izvajala poostren nadzor FFS v prometu
še posebej glede uporabe FFS, evidenc rabe FFS, pravilnega skladiščenja
in rabe FFS v odnosu do okolja in čebel, odgovornosti prodajalcev in
pravnih oseb, ki izvajajo promet s FFS itd. Tudi v tem letu bo posebna
pozornost namenjena nadzoru tretiranega semena koruze, ki lahko
posledično pomeni tveganje za čebele, pri tem bomo izvajali poostren
nadzor nad opravljen nadzor sejalnicami za koruzo, kakovostjo
tretiranega semena vključno z označevanjem ter intenzivnim nadzorom rabe
tretiranega semena v času setve.

Obveznosti uporabnikov FFS za varstvo čebel

Uporabniki FFS morajo upoštevati sledeča opozorila za varstvo čebel:
– cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času
tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na
drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo;
– uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS, je strogo prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin in
– uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS, je v času cvetenja gojenih
rastlin dovoljena v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri
pred sončnim vzhodom.

Pri uporabi FFS, ki niso nevarna za čebele, pa se v izogib izpostavljenosti čebel FFS priporoča sledeče:
– odstranitev cvetoče podrasti v trajnih nasadih,
– tretiranje izvajati na način, da ne pride do zanosa FFS na sosednje cvetoče površine,
– pri uporabi FFS v času cvetenja gojenih rastlin, tretiranje izvajati v
nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim
vzhodom.

Dodatna priporočila so namenjena zmanjšanje vsakršni izpostavljenosti čebel FFS ne glede na nevarnost:
Priporočila za pravilno uporabo FFS
Za zatiranje bolezni in škodljivcev uporabljajte manj nevarna FFS in
kupujte taka pakiranja, ki jih boste lahko v celoti porabili brez
naknadnega skladiščenja ostankov. Pred njihovo uporabo natančno
preberite priloženo navodilo ali se posvetujte s strokovnjakom za
varstvo rastlin. Sredstvo lahko uporabite samo za bolezni in škodljivce,
ki so navedeni na navodilu. Odmerek predhodno natančno izračunajte in
mešanico pripravite glede na velikost tretirane površine, da ne bo
nepotrebnega ostanka. Sredstvo nanašajte v mirnem dnevu, zgodaj zjutraj
ali zvečer in pri tem uporabite osebna zaščitna sredstva, ki so navedena
na etiketi. Embalažo dobro izpraznite, pri tekočih sredstvih jo trikrat
izperite in to uporabite kot škropivo.

Morebitne ostanke sredstev varno in skrbno shranite v originalni
embalaži, nedostopno otrokom, v primernih temperaturnih pogojih. Vode za
izpiranje škropilnic nikoli ne zlivajte v vodotoke, greznice,
kanalizacijo ali druge odtoke, ampak jo poškropite po isti površini, ki
ste jo škropili. S prazno embalažo in ostanki sredstva ravnajte v skladu
z navedbo o odstranjevanju odpadkov na priloženih navodilih za uporabo.

Ministrstvo svetuje, da pri načrtovanju pridelave najprej pomislimo na
ukrepe, s katerimi lahko povečamo odpornost rastlin in zmanjšamo uporabo
FFS: gostota rastlin, gnojenje z zrelim kompostom, pravilna izbira
sort, vzgojne oblike in kolobarjenje.

Priprava in nanos FFS škropilne brozge
Škropilno brozgo je priporočljivo pripravljati na posebnih
mestih za polnjenje in mešanje, kjer morebitno razlitje ne more doseči
vodnih tokov in drenažnih jarkov. Manjša razlitja je treba prekriti z
dobro vpojnim materialom, kot sta npr. suha zemlja ali pesek. Ob večjih
razlitjih je treba poklicati gasilsko ali policijsko postajo oziroma
center za obveščanje in alarmiranje na telefonsko številko 112. Pri
pripravi škropilne brozge je potrebno paziti, da zrnca, prah ali
kapljice FFS ne padejo oziroma stečejo mimo škropilnega soda.

Pri škropljenju mora uporabnik upoštevati varnostni pas med območjem
škropljenja in vodno površino, ki je naveden na etiketi z navodilom za
uporabo in v predpisih o vodah (najmanj 15 m tlorisne širine od meje
brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda ali širši pas,
če je naveden na etiketi). Pri tem je treba upoštevati tudi možnost
morebitnega zanašanja škropiva. Nikoli se ne sme škropiti v bližini voda
v vetrovnem vremenu.
Škropljenje in pršenje nasadov

Pri škropljenju in pršenju kulturnih rastlin je treba paziti, da
škropilne mešanice ne zanaša izven območja škropljenja. Posebno je to
pomembno zaradi njihove višine pri nasadih, kot so sadovnjaki, hmeljišča
in vinogradi. Zanašanje je pojav, ki nastane med in po nanosu FFS
zaradi različnih vremenskih, topografskih ali tehničnih dejavnikov.
Zaradi zanašanja del škropilne brozge ne prispe do ciljnih površin.

Ukrepi za preprečevanje zanašanja so:
– dosledno upoštevanje varovalnih pasov, navedenih na etiketi;
– uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne šobe);
– izogibanje škropljenju v  vetru, v času toplotne inverzije in pri
visokih temperaturah; ustrezna nastavitev usmernikov zračnega toka ali
bočnih izvodov pri napravah;
– prilagajanje moči ventilatorja prostornini zelene stene nasada;
– izklop ventilatorja pri škropljenju zadnjih 5 vrst spomladi, ko še ni polno razvite listne površine;
– enostransko škropljenje zadnjih treh do pet vrst v nasadu;
– sajenje odpornejših in višjih sort na robnih vrstah, ki jih je treba manj škropiti;
– sajenje zelenih varovalnih pasov na razdalji, ki je tri do petkratnik višine rastlin od zadnje vrste nasada.
Rastline v varovalnem pasu morajo biti najmanj toliko visoke kot
rastline v nasadu; zamenjava škropilne tehnike s tehniko, ki omogoča
zmanjšanje zanašanja (radialni in tangencionalni pršilniki).

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Objavil/a MInistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook