Kmetijstvo objavil

Možnosti reforme skupne kmetijske politike

Evropa predlaga tri možnosti reforme skupne kmetijske politike za zanesljivejšo preskrbo s hrano:

          trajnostno kmetijstvo,

          boljše okolje in

          razvoj podeželja.

Skupna kmetijska politika (SKP) se je razvijala in spreminjala skozi leta, vendar je za uspešen spopad z novimi tržnimi potrebami in gospodarsko krizo potrebna nadaljnja prenova.

Pomembno vlogo imajo kmeti, ki zemljo obdelujejo na okolju prijazen način, potrošnike pa oskrbujejo s kakovostnimi pridelki po ustreznih cenah. Evropska komisija bo podrobneje preučila neposredna plačila kmetom, ki tako skrbijo za okolje.

V posvetovanju z vladami in organi držav EU, kmeti in splošno javnostjo so opredelili glavne cilje reforme: zanesljiva in zadostna preskrba s hrano, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in uravnotežen razvoj podeželja.

Za dosego teh ciljev po letu 2013 je Komisija predlagala tri sklope ukrepov za pravičnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo politiko.

Pri reformi neposrednih plačil kmetom je več možnosti: od pravičnejše razdelitve plačil med državami EU do uvedbe variabilnih nadomestil, ki bi upoštevala dejanske ukrepe za okolje.

Proračunska sredstva za tržne intervencijske ukrepe so se z 92 % leta 1991 zmanjšala na samo 5 % letos. Komisija jih namerava še poenostaviti in s tem izboljšati delovanje prehranske verige “od vil do vilic”, pri čemer ima podporo javnosti.

Z reformo programov razvoja podeželja bo lahko več sredstev namenjenih za projekte, povezane z varstvom okolja, vodno infrastrukturo, biotsko raznovrstnostjo, obnovljivimi viri energije in inovacijami. Sredstva bi lahko tudi dodelili samo ukrepom na področju podnebnih sprememb in okolja.

Trenutni razpravi o navedenih možnostih reforme bo sledilo javno posvetovanje. Izidi razprave in posvetovanja ter ocene o učinku različnih možnosti reforme so podlaga za nove zakonodajne predloge v tem letu. Predlogi bodo predvidoma začeli veljati leta 2014.

 

Objavila: Zdenka Kolar

 

Vir: http://ec.europa.eu/news/agriculture/101118_1_sl.htm

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook