Živinoreja objavil

Na neformalnem svetu EU o položaju in bodočem razvoju živinoreje

Predsedujoča Svetu EU Madžarska, med 29. in 31. majem organizira
neformalno srečanje ministrov EU za kmetijstvo in ribištvo. Tema
zasedanja, ki se ga bo s strani Slovenije udeležil minister mag. Dejan
Židan, je »Kako bi morala Skupna kmetijska politika (SKP) prispevati k
trajnostnemu sektorju živinoreje EU?«.

Na tokratnem neformalnem zasedanju bodo ministri EU za kmetijstvo in
ribištvo govorili o vprašanju, kako se lahko proizvodnja mleka v regijah
z manj ugodnimi naravnimi pogoji optimalno prilagodi konkurenčnemu
okolju po opuščanju sistema mlečnih kvot po letu 2015. Predsedstvo bo
izpostavilo tudi evropski model proizvodnje z visokimi standardi, ki po
eni strani predstavlja priložnosti, po drugi pa izzive na področju
konkurenčnosti na današnjem globalnem trgu. Z visokimi standardi zaščite
živali in z višjimi standardi okoljskih predpisov na eni strani se
namreč zagotavlja varne in zdrave kmetijske proizvode ter okolju
prijazno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo, po drugi strani pa le ti
povzročajo dodatne stroške za evropske kmete. Ministri pa bodo govorili
tudi o tradicionalno reguliranemu trgu z žiti, ki stabilizira cene krme
za sektor živinoreje. Od leta 2003 so se cene žit namreč znatno
povečale, kar povečuje tveganje in finančna bremena za evropski sektor
živinoreje. Zato bodo ministri razpravljali tudi o tem, kaj lahko
storimo za zmanjšanje teh učinkov in kako zagotoviti sektorju dostop do
oskrbe s krmo po konkurenčnih cenah.

V Sloveniji je živinoreja kljub upadanju števila živali najpomembnejša
panoga v kmetijstvu, saj znaša delež živinorejske proizvodnje v celotni
kmetijski proizvodnji kar 45 odstotkov. Zlasti so pomembne panoge kot so
govedoreja (prireja govejega mesa in proizvodnja mleka), prašičereja in
reja drobnice. Zato Slovenija pozdravlja pobudo predsedstva Svetu EU,
da se v okviru razprav o reformi SKP posebej izpostavi položaj in bodoči
razvoj živinoreje. Živinoreja namreč s svojo proizvodnjo zagotavlja
pomemben del živil potrošnikom, prispeva h gospodarski rasti, zagotavlja
delovna mesta, je ključna dejavnost, ki ohranja obdelano krajino, poleg
tega pa je vedno večji tudi njen prispevek pri varovanju okolja in
narave ter pri zagotavljanju dobrobiti živali. Živinoreja je v Sloveniji
pomembna tudi zato, ker na trajnostni proizvodni način omogoča
koriščenje visokega deleža kmetijskih površin v območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in koriščenje trajnega travinja,
ki v Sloveniji predstavlja kar 58% vse kmetijske zemlje v uporabi.
Živinoreja se prav tako kot ostalo kmetijstvo sooča z velikimi izzivi.
Doseganje ciljev SKP na ravni EU in v Sloveniji bo zato odločilno
pogojeno z uspešnostjo razvoja živinoreje.

Objavil/a Ministrstvo ta kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook