Kmetijstvo objavil

Novi predlogi o surovinah, kmetijstvu in zdravem staranju

Evropska komisija je predlagala odločno ukrepanje za odgovor na tri ključne izzive naše družbe na naslednjih področjih:

  • dobava surovin,
  • trajnostno kmetijstvo,
  • dejavno in zdravo staranje.

 

Vsa tri področja zahtevajo bolj usklajena prizadevanja za inovacije v celotnem javnem in zasebnem sektorju. Da bi izboljšali kakovost življenja in položaj Evrope kot svetovne voditeljice, je komisija vzpostavila dve novi evropski partnerstvi za inovacije – Partnerstvo za inovacije za preseganje pomanjkanja surovin v Evropi in Evropsko partnerstvo za inovacije za kmetijstvo. Poleg tega je še potrdila štiriletni akcijski načrt evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje. Evropska partnerstva za inovacije uporabljajo nov pristop, s katerim se obravnava celotna veriga od raziskovanja prek razvoja do inovacij, za pospešitev sprejemanja inovacij pa povezujejo javne in zasebne zainteresirane strani preko meja in sektorjev.

Prve rezultate lahko pričakujemo že v treh letih, do leta 2020 pa naj bi vsa partnerstva dosegla zastavljen cilj. »Da bi Evropo vrnili na pot rasti in novih delovnih mest ter se spoprijeli z velikimi izzivi, kot so dostop do surovin, trajnostno kmetijstvo in starajoča se družba, moramo inovirati. Evropska partnerstva za inovacije bodo odpravila ovire, odstranila ozka grla in usmerila naša prizadevanja na rezultate, ki so pomembni za naše državljane in podjetja,« je dejal José Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije.

Evropsko partnerstvo za inovacije za kmetijstvo

Varnost hrane je eden glavnih svetovnih izzivov v prihodnosti, kajti po napovedih naj bi povpraševanje po hrani do leta 2050 zraslo vsaj za 70% (FAO). Povečalo pa se bo tudi povpraševanje po krmi, vlaknih, biomasi in biomaterialu. Ta izziv spremljajo upočasnitev rasti produktivnosti. Glavna vzroka za to pa sta zmanjšanje investicij v raziskave na področju kmetijstva in večji pritiski na okolje in naše naravne vire. Tako na primer pri 45% evropske prsti obstajajo težave glede njene kakovosti. Okrog 40% kmetijskih zemljišč je izpostavljenih onesnaženju z nitrati, število ptic kmetijske krajine pa je v zadnjih 20 letih upadlo za 20–25%.

Ključni izziv za kmetijstvo v prihodnosti ni samo večja proizvodnja, ampak tudi trajnostni način proizvodnje. Z večjim sodelovanjem raziskovalcev, kmetov in drugih akterjev, lahko pospešimo tehnološki prenos iz znanosti v prakse kmetovanja ter zagotovimo bolj sistematične povratne informacije glede praktičnih potreb s strani kmetijstva do znanosti.

Cilj evropskega partnerstva za inovacije ”Produktivnost in trajnost kmetijstva” je ponuditi delujoč vmesnik med kmetijstvom, biogospodarstvom, znanostjo in drugimi področji na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni. Služilo bo tudi kot spodbuda za krepitev učinkovitosti ukrepov, povezanih z inovacijami, ki jih podpirajo politika razvoja podeželja ter raziskave in inovacije Unije.

Dva glavna cilja, ki sta bila določena za partnerstvo za inovacije:

  • spodbujanje produktivnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja
  • trajnostno kmetijstvo

 

»Ključni izziv na področju kmetijstva v prihodnosti ni zgolj, kako pridelati več, ampak tudi, kako bolje pridelovati. Za dosego navedenega bo ključno sprejemanje raziskav in inovacij, ki temeljijo na povpraševanju, ter boljše razširjanje najboljših praks,« je povedal  Dacian Ciolo?,  komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja.

 

Vir in več informacij na:

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/196&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

 

 

Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook