Kmetijstvo objavil

O delovanju kmetijskega ministrstva v zadnjih štirih letih

   Ljubljana, 18. 8. 2008 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok
Jarc je izpostavil dokončno vključitev slovenskega kmetijstva v skupno
kmetijsko politiko EU, uvedbo reforme kmetijske politike iz leta 2003
ter začetek prilagajanja na klimatske spremembe. Ob tem je minister
izpostavil, da slovenski kmet danes prejema enaka plačila kot kmetje v
starih državah članicah EU. Za razvoj podeželja, gozdarstva in ribištva
so bile sprejete strateške razvojne usmeritve do leta 2013, na področju
hrane pa uvedeni visoki standardi, ki potrošniku zagotavljajo varno in
kakovostno hrano.

  Ministrstvo je lani uvedlo reformo SKP
iz leta 2003, ki uvaja proizvodno nevezana plačila. Kljub temu, da bi
reforma glede na strukturo slovenskega kmetijstva lahko pomenila večji
izpada dohodka predvsem za profesionalne govedorejske kmetije, je
Slovenija uvedla model regionalnega enotnega plačila na površino,
ki omogoča mehak prehod s proizvodno vezanih na proizvodno nevezana
plačila. Slovenskim kmetom je bil s tem dan stabilen in predvidljiv
okvir za gospodarjenje do leta 2013. Okoli 62.000 kmetov je bilo kljub
manjšemu zamiku v predpisanem roku izplačanih 134,4 mio EUR.

  Ministrstvo je z uvedbo sofinanciranja zavarovanj leta 2006
naredilo pomemben napredek na področju preprečevanja škode po naravnih
nesrečah, pri čemer bo država v prihodnjem letu povečala sofinanciranje
premij na 50 odstotkov.

  S spremembami zakona o kmetijstvu je poenostavilo postopke za upravičence pri vlaganju zahtevkov pri plačilni agenciji,
s spremembami zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) pa
je znižalo obvezno članstvo in s tem odpravilo nepotrebne obveznosti za
posameznike in zmanjšalo administrativno delo in stroške KGZS.

  S spremembami zakona o gozdovih je ministrstvo omogočilo lastnikom gozdov lažje ter učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi,
višinskim in gorskim kmetijam pa pridobitev koncesij za izkoriščanje
državnih gozdov. Z zakonom je zagotovljeno tudi učinkovitejše varovanje
gozdov, ki so po novem z možnostjo dodatnih športnih aktivnosti na zato
označenih območjih še bolj odprti za javnost.

  V spremembah zakona o divjadi in lovstvu
je ministrstvo uredilo podeljevanje koncesij lovskim družinam v skladu z
odločbama Ustavnega sodišča RS ter uvedlo spremembe, ki bodo pripomogle
k boljšemu in trajnostnemu upravljanju z divjadjo.

  Na področju ribištva sta bila sprejeta krovna zakona za morsko in sladkovodno ribištvo, ki zagotavljata temelje za hitrejši razvoj obeh panog in morskim gospodarskim ribičem dajeta ugodnejši status.

  Po besedah ministra Jarca se je ministrstvo odzivalo tudi na nepredvidene dogodke,
kot so naravne ujme, pomori čebel ter krize v posameznih panogah, kot
sta prašičereja in ribištvo. Ministrstvo je skupaj z Vlado RS zagotovilo
dodatno finančno ali drugo obliko pomoči in znižalo davke ter ko je
bilo to potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi in živali tudi poostrilo
inšpekcijski nadzor.

  Minister Jarc je izpostavil pomemben napredek tudi na področju promocije slovenskega kmetijstva in živilskega sektorja. Informiranje
širše slovenske javnosti o pomenu različnih kmetijskih pridelav ter o
varnosti in kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov in živil je
posledično povečala zavedanje pomena kmetijstva za širši slovenski
prostor.

V PRIHODNJE POTREBEN DVIG KONKURENČNOSTI

Minister
Jarc je opozoril tudi na problem nizke produktivnosti dela v kmetijstvu
in nujno potrebo po zvišanju konkurenčnosti slovenskega kmetijstva in
gozdarstva.

Viri:  http://www.eu2008.si/si/The_Council_Presidency/The_Slovenian_Government/Agriculture_Forestry_and_Food/CV_Jarc.html 

OBJAVIL/A BORIS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook