Zanimivosti objavil

OBČINE IN DRŽAVA ZA ČIMPREJŠNJO REŠITEV TEŽAV GLEDE ODLAGALIŠČA LESKOVEC

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Marjeta Peterlin, se je sešla z župani oz. direktorji občinskih uprav občin Novo mesto, Krško, Črnomelj, Straža ter CEROD Novo mesto. Srečanje je bilo namenjeno iskanju rešitve glede zahtev, ki jih je potrebno izpolniti, da odlagališče Leskovec čim prej prične z obratovanjem.

Državna sekretarka je v uvodu povedala, da je skrb za opravljanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov po predelavi ena od izvirnih, z zakonom opredeljenih nalog občin in da je pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje odlagališč naloga tistih, ki z njimi upravljajo. Upravljavec odlagališča Leskovec (CEROD Novo mesto) je na ARSO že vložil vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Glede na to, da mora za izdajo OVD-ja odpraviti še težave s čezmernostjo na izcednih vodah in ugotovljenim vplivom odlagališča na kakovost podzemnih voda, so se na sestanku dogovorili, kaj konkretno mora narediti upravljavec odlagališča Leskovec (CEROD Novo mesto), da bo zagotovljeno izpolnjevanje zahtev zakonodaje in da obratovanje odlagališča ne bo povzročalo čezmernih vplivov na okolje.

Državna sekretarka je izpostavila, da bo ministrstvo upravljavcu nudilo vso vsebinsko pomoč pri odpravi ovir za pridobitev OVD. ARSO jim bo že prihodnji teden poslal natančen poziv na dopolnitev vloge (popis in opis ukrepov, ki jih morajo izvesti zato, da preprečijo čezmernost onesnaženja izcednih vodah in vpliv odlagališča na kakovost podzemnih voda). V prihodnjem tednu bodo pregledali tudi njihovo izpolnjevanje zahtev z vidika emisij v zrak ter izpolnjevanje gradbenih in vseh drugih zahtev. Pisno jih bodo o vseh potrebnih dopolnitvah vloge, ki jih morajo predložiti za  pridobitev OVD, obvestili najpozneje do 7. maja. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča bo ARSO izdal najkasneje v roku štirinajstih dni od prejema vsebinsko in formalno popolne vloge.

Državna sekretarka je v nadaljevanju tudi poudarila, da bo ministrstvo naredilo vse, da odlagališče Leskovec (CEROD Novo mesto) čim prej začne z obratovanjem in da od upravljavca pričakujemo, da bo čim hitreje zagotovil pogoje, ki so potrebni za izdajo OVD, od občin pričakujemo, da bodo zagotovile vse njihove z zakonom določene obveze, med katere sodijo tudi boljše ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem in odlaganje le ostanka komunalnih odpadkov po obdelavi.

Državna sekretarka je občinam tudi predlagala, da za obdobje do pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče Leskovec, za odlaganje komunalnih odpadkov najdejo drugo ustrezno rešitev odlaganja. Predvsem pa je poudarila, da bo potrebno izboljšati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru, s ciljem čim manjše količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov, ki jih je potrebno pred odlaganjem še obdelati. Jugovzhodna Slovenija je po podatkih o zbranih in odloženih komunalnih odpadkih med najslabšimi v Sloveniji. Medtem, ko najboljše slovenske občine odložijo le še 30% zbranih komunalnih odpadkov, jih občine jugovzhodne Slovenije odložijo kar 82%. Predstavnike občin je zato, ob koncu sestanka pozvala, naj v okviru svojih pristojnosti proaktivno prispevajo k doseganju ciljev držav EU na področju ravnanja z odpadki.

MKO


Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook