Kmetijstvo objavil

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA IZVAJANJE UKREPA PREDELAVA IN TRŽENJE

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo jutri v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Predelava in trženje«. Ukrep sodi v okviru Operativnega programa 2007-2013 v II. prednostno os, ki obsega ukrepe za dejavnost  predelave in trženja. Višina nepovratnih sredstev znaša 2,09 milijona evrov (delež EU znaša 75%). Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi proizvodi.

Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa se najmanj 50% sredstev nameni mikro in malim podjetjem, do preostalih 50% sredstev pa ostalim podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu.

Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot: gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik, nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Sloveniji.

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje: naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo; naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo; nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov. Naložbe morajo biti izvedene na območju Slovenije.

 

*   *   *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

– na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/)

– Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/)

– telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 7.30 do 14.00 ure

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook