Kmetijstvo objavil

OBJAVA RAZPISA ZA GOPODARSKE DRUŽBE, S. P., ZADRUGE IN ZAVODE V VREDNOSTI 14 MILIJONOV EVROV

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 26. 4., v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013« iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 22. 5. do vključno 12. 6. 2013 do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 14 milijonov evrov, od tega:

        8 milijonov evrov za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in predelavo proizvodov, katerih surovina so kmetijski proizvodi (Namen A) in

        6 milijonov evrov za naložbe v prvo stopnjo predelave lesa (Namen B).

Predmet podpore so naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, razen proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi); predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi; kombinirana predelava proizvodov iz točk 1. in 2.; trženje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo; prvo stopnjo predelave lesa.

Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa:

        uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;

        uvajanje učinkovitega trženja proizvodov;

        stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela;

        uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu.

 

Vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

        gospodarske družbe,

        samostojni podjetniki posamezniki,

        zadruge ali

        zavodi.

 

Za namene iz točk 1, 2, 3 in 4 predmeta podpore so do podpore upravičeni vlagatelji, ki ob oddaji vloge na javni razpis zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek nižji od 200 milijonov evrov.

Za namen iz točke 5 predmeta podpore so do podpore upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja. Upravičeni stroški so samo naložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme. Iz poslovnega načrta in projektne dokumentacije mora biti razvidno, da bo imel vlagatelj v letu po zaključku naložbe načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 30.000 m3 hlodovine.

Za izračun velikosti podjetja se glede na drugi odstavek 38. člena Uredbe PRP upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si:

  1. V kategorijo mikro podjetij se uvrščajo podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.
  2. V kategorijo malih podjetij se uvrščajo podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.
  3. V kategorijo srednjih podjetij se uvrščajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.
  4. V kategorijo velikih podjetij se uvrščajo podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točk 1,.2 in 3 in imajo manj kot 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek nižji od 200 milijonov evrov.

Vlagatelji, ki bodo z naložbo zagotovili nova delovna mesta, bodo pridobili dodatno število točk. Podobno velja tudi glede nabave surovin lokalnega izvora. V kolikor se naložba nanaša na predelavo in trženje surovin (kmetijskih proizvodov) oziroma na prvo stopnjo predelave lesa, za katere ima vlagatelj sklenjene pogodbe s primarnimi kmetijskimi proizvajalci oziroma lastniki gozdov v Sloveniji, bodo pri ocenjevanju vlog pridobili dodatno število točk.

Kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo izvedla naložba, mora biti ob predložitvi vloge dejavno kmetijsko gospodarstvo. To pomeni, da je moralo v letu pred objavo javnega razpisa vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike, in ob vložitvi vloge na javni razpis ustvariti primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Sloveniji v letu pred letom objave javnega razpisa, ki je v letu 2012 znašala 9.156,72 evrov.

 

*   *   *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

         na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

         ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

         oziroma na telefonski številki agencije: 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 7.30 do 14.00 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook