Kmetijstvo objavil

OBJAVA RAZPISA ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 20. 9. 2013, objavilo nov javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 15.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu (sreda, 25. 9.) in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.

 *   *   *

 Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

– na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/)

– Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/)

– telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 7.30 do 14.00 ure

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook