Kmetijstvo objavil

Objava razpisa za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse
upravičence, da je bil 29. oktobra v Uradnem listu RS objavljen nov
javni razpis za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi
degradiranosti okolja«. Okvirna višina celotnega razpisa znaša do 25.000
evrov. Prijava na razpis mora biti na Agencijo RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja posredovana do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog, ki se objavi na spletni strani ministrstva in agencije.

Podpora se dodeljuje kmetijskim gospodarstvom, ki se nahajajo in
opravljajo svojo dejavnost na območjih določenih z Odlokom o območjih
največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list, št. 119/2007)
ter imajo zaradi takega okolja znižan dohodek.

Javni razpis je namenjen tistim, ki so zaradi degradiranosti okolja v
slabšem položaju in zaradi tega ne morejo prodajati svojih pridelkov kot
ekoloških oziroma imajo zaradi takega okolja znižan dohodek.

Najvišji znesek pomoči za posamezno kmetijsko gospodarstvo znaša največ
2.500 evrov. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremukoli
upravičencu, pa ne sme presegati 7.500 evrov v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let.


Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu v Uradnem listu RS lahko
zainteresirani dobijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano… 
in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja…

Vir: http://www.mkgp.gov.si/

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSKO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook