Kmetijstvo objavil

Objava razpisa za posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS
objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 –
2013, in sicer za ukrep »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto
2010 za naložbe na področju rastlinske pridelave. V okviru javnega
razpisa je na voljo 12 milijonov evrov, od tega je 3 milijone evrov
namenjenih za enostavne, 9 pa za zahtevne naložbe. Javni razpis bo odprt
od 1. januarja do vključno 15. marca 2011 do 24. ure…

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS
objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 –
2013, in sicer za ukrep »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto
2010 za naložbe na področju rastlinske pridelave. V okviru javnega
razpisa je na voljo 12 milijonov evrov, od tega je 3 milijone evrov
namenjenih za enostavne, 9 pa za zahtevne naložbe. Javni razpis bo odprt
od 1. januarja do vključno 15. marca 2011 do 24. ure.

Namen javnega razpisa za naložbe na področju rastlinske pridelave je
dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev na
področju sadjarstva, vinogradništva,hmeljarstva, vrtnarstva (pridelava
vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč), poljedelstva ter semenskega
materiala kmetijskih rastlin.

Podpora je namenjena le kmetijskim gospodarstvom, ki že ob predložitvi
vloge ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma
iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na
enoto vloženega dela. Stopnja pomoči znaša od 30 do 60% upravičenih
stroškov. Najnižji znesek podpore na upravičenca je 3.500 evrov,
najvišji na posamezen projekt pa 1,5 milijona evrov.

Bistvene novosti razpisov so: 10% višji delež podpore za naložbe
kmetijskih gospodarstev, ki prispevajo k zmanjšanju škodljivih učinkov
podnebnih sprememb, obnovljivim virom energije ter upravljanju z vodo;
sprememba začetka upravičenosti stroškov; uvajanje elektronskega vnosa
vlog; enoten seznam upravičenih stroškov, ki bo omogočal lažje
spremljanje in vrednotenje učinkov naložb; dodatnih 10 % točk za
nekatere naložbe v Pomurju glede na Zakon o razvojni pomoči Pomurski
regiji za obdobje 2010-2015; javni razpis je po novem zaprtega tipa.

Dodatne informacije
Več informacij o javnem razpisu lahko zainteresirani po objavi v uradnem
listu dobijo: na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/

oziroma
na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook