Kmetijstvo objavil

OBJAVA RAZPISOV ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE IN ZARADI SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NESPOSOBNOSTI ZA DELO

Ljubljana, 19. 9. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 21. 9. 2012, objavilo dva javna razpisa, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012 ter za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2012.

 

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 22.500 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.

 

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 142.500 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  

  • Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/  

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook